โปรตุเกสโชว์เทคโนโลยียกระดับมูลไก่สร้างมูลค่าเพิ่ม

กรกฎาคม 2565

มูลไก่ถือเป็นสิ่งปฏิกูลจากอุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่จำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม แต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางสร้างมูลค่าเพิ่มหรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ โดยหนึ่งในนั้นคือการเร่งกระบวนการปลดปล่อยธาตุอาหารเพื่อใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ย ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางการค้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มูลไก่ถือเป็นสิ่งปฏิกูลจากอุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่จำเป็นต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม แต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางสร้างมูลค่าเพิ่มหรือนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ โดยหนึ่งในนั้นคือการเร่งกระบวนการปลดปล่อยธาตุอาหารเพื่อใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ย ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางการค้าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

          ล่าสุดบริษัทในโปรตุเกสได้แนะนำเทคโนโลยีการจัดการมูลไก่โดยเร่งกระบวนการไฮโดรไลซิสด้วยเอ็นไซม์เฉพาะในเครื่องปฏิกรณ์ที่มีสภาวะควบคุม pH และอุณหภูมิ ซึ่งช่วยให้การปลดปล่อยสารอาหารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งนำไปผ่านกระบวนการทำแห้งแบบสุญญากาศช่วยให้น้ำระเหยที่อุณหภูมิต่ำ ซึ่งช่วยให้สามารถเก็บรักษาสารอาหารจากปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้พลังงานต่ำและไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล การเติมน้ำลงในมูลไก่จะสร้างสารละลายแล้วผ่านกระบวนการแยกทางกลช่วยให้สามารถดึงทั้งส่วนของของแข็งและของเหลวที่มีองค์ประกอบทางโภชนาการที่มีคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งเป็นกลยุทธ์สร้างมูลค่าเพิ่มที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

 

 

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Related Articles

เทรนด์การบริโภคอาหารมาแรงของสหรัฐ

มิถุนายน 2561

1. ผู้บริโภคให้ความสนใจสินค้าเกษตรสดใหม่จากฟาร์มมากขึ้น ผู้บริโภคชาวอเมริกันหันมาบริโภคสินค้าเกษตรสดใหม่จากฟาร์มมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าออร์แกนิคที่ส...

แนวโน้มผลผลิตกุ้งโลกในปี 2561

มีนาคม 2561

ภายใต้เวทีเสวนา Shrimp Panel ในการประชุมนานาชาติว่าด้วยการตลาดอาหารทะเลโลก (Global Seafood Market Conference หรือ GSMC) จัดขึ้นที่เมืองไมอามี สหรัฐอเม...