อุตสาหกรรมอาหารไทยสร้างความเชื่อมั่นผ่านเกณฑ์การประเมิน IPHA สู้ COVID-19

มกราคม 2564

กระทรวงสาธารณสุขได้ทำความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และกระทรวงอุตสาหกรรม นำร่องกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารในสมุทรสาคร 1,000 ราย รับรองตนเองภายใต้เครื่องหมาย “IPHA” พร้อมดันอีก 9,000 โรง โดยคาดหวังให้กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมดได้มาตรฐาน GMP, HACCP, ISO 22000 เพิ่มขึ้น

กระทรวงสาธารณสุขได้ทำความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และกระทรวงอุตสาหกรรม นำร่องกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารในสมุทรสาคร 1,000 ราย รับรองตนเองภายใต้เครื่องหมาย “IPHA” พร้อมดันอีก 9,000 โรง โดยคาดหวังให้กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารทั้งหมดได้มาตรฐาน GMP, HACCP, ISO 22000 เพิ่มขึ้น

          “IPHA” เป็นมาตรการพิเศษร่วม 3 ภาคี ภายใต้แนวทางมาตรฐานของ GMP, HACCP และ ISO22000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ผู้บริโภคมั่นใจได้ และได้สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารว่าห้องปฏิบัติการทดสอบด้านการแพทย์และสาธารณสุขของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นอกจากจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : ปี 2017 แล้วยังเป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของประเทศในส่วนอื่นๆ และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศว่าสินค้าที่ผ่านการรับรองจากห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้น มีความปลอดภัย 100% เป็น super hygienic

          ปัจจุบันกระบวนการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ ได้ทำการเริ่มไปแล้ว 10% หรือประมาณ 1,000 โรงงาน ที่เป็นผู้ผลิตอาหารซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทย ได้มีการจัดทำระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยอาหารอย่างเข้มงวดในระดับสากล โดยให้ สถาบันอาหาร สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมทำมาตรการโดยการจัดทำ “เกณฑ์การประเมินตนเอง IPHA” และร่วมเป็นคณะทำงานทวนสอบ และยังให้สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอและสถาบันอาหารเข้าร่วมจัดทำหลักสูตรอบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบการที่ต้องการเครื่องหมายรับรองตนเองว่าเป็นสถานประกอบการที่มีการดูแลบุคลากร กระบวนการผลิต และสถานที่ได้มาตรฐานด้านสุขอนามัย “IPHA” ที่ยังไม่เคยได้รับ GMP HACCP และ ISO22000 มาก่อน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุนภารกิจเร่งด่วนในครั้งนี้เพื่อภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารในขณะนี้

          ทั้งนี้สภาอุตสาหกรรมฯ จะรับหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานกับผู้ประกอบการ/โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ และเป็นผู้ออกเอกสารเพื่อแสดงว่า สภาอุตสาหกรรมฯ กรมควบคุมโรค สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และสถาบันอาหารได้ทวนสอบแล้วว่าสถานประกอบการมีการรับรองตนเองว่าเป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม ติดตาม และป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19 อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินตนเอง IPHA โดยเอกสารรับรองตนเองนี้จะมีอายุ 6 เดือน เพื่ออัพเดทสถานะในสภาวะปัจจุบันและเพื่ออัพเดทอยู่เสมอ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม :

          จากข้อมูลพบว่าจังหวัดสมุทรสาครได้รับผลกระทบหนักมาก เนื่องจากคู่ค้าหรือผู้บริโภคไม่มั่นใจในสินค้าด้านความปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 โดยเชื่อว่ามาตรการร่วมนี้จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น

Related Articles

ฝรั่งเศสปรับภาษีน้ำมันปาล์มที่ใช้ในอาหารใหม่

มีนาคม 2559

ฝรั่งเศสกำหนดเพิ่มภาษีน้ำมันปาล์มที่ใช้ในอาหาร โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและลดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมของสวนปาล์มน้ำมัน ฝรั่งเศสจะเริ่มนำภาษีใหม่มาป...

สหภาพยุโรปประกาศห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์จากบราซิล

พฤษภาคม 2561

วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 สหภาพยุโรป ได้ประกาศห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์ที่ผลิตจากโรงงาน 20 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิตไก่เพื่อส่งออกเป็นหลัก จากเหตุผลด้านส...