การอัปเดตกฎข้อบังคับด้านอาหาร 5 อันดับแรกในจีนในปี 2564

มกราคม 2564

เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา ประเทศจีนได้มีการปรับปรุงและออกกฎ ระเบียบ มาตรฐานด้านอาหารออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยบางฉบับได้มีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อปี 2563 และบางฉบับกำลังจะมีผลบังคับใช้ในปี 2564 นี้ ทั้งนี้ได้รวบรวมและทำการประเมินลำดับความสำคัญของกฎ ระเบียบต่างๆเหล่านั้นที่มีสำคัญที่สุด 10 อันดับแรก ที่มีผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้าต่างๆ มายังประเทศจีน

เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา ประเทศจีนได้มีการปรับปรุงและออกกฎ ระเบียบ มาตรฐานด้านอาหารออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยบางฉบับได้มีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อปี 2563 และบางฉบับกำลังจะมีผลบังคับใช้ในปี 2564 นี้ ทั้งนี้ได้รวบรวมและทำการประเมินลำดับความสำคัญของกฎ ระเบียบต่างๆเหล่านั้นที่มีสำคัญที่สุด 10 อันดับแรก ที่มีผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้าต่างๆ มายังประเทศจีน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.แผนภาษีปี 2564

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 กระทรวงการคลังของจีนได้เผยแพร่ “แผนปรับอัตราภาษีปี 2064” ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 โดยอัตราภาษีชั่วคราวสำหรับนมผงสำหรับทารกที่คลอดก่อนกำหนดจะลดลงจาก 5% เป็น 0% และปริมาณของเวย์โปรตีนผงและแลคโตเฟอรินจะลดลง จาก 10% เป็น 0% นอกจากนี้อัตราภาษีทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์นมจากออสเตรเลีย คอสตาริกา จอร์เจีย สวิตเซอร์แลนด์ เปรูและเกาหลีใต้จะลดลงอีก

2.ร่างข้อกำหนดการจดทะเบียนผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศฉบับใหม่รวมถึงอาหารทั้งหมด (Overseas Food Manufacturer Registration Provisions Includes All Foods)

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 จีนได้แจ้งต่อ WTO เกี่ยวกับร่างใหม่ของ “ข้อบัญญัติทางปกครองเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารนำเข้าจากต่างประเทศ” เมื่อเทียบกับเวอร์ชันปี 2555 (ปัจจุบันมีผลบังคับใช้) ร่างข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้กับอาหารทุกชนิดยกเว้นวัตถุเจือปนอาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร โดยมีการใช้มาตรการต่างๆ ตามระดับความเสี่ยงของอาหารที่ผลิต อาหารที่มีความเสี่ยงสูงจะมีข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้น เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารสำหรับการบริโภคพิเศษ เป็นต้น นอกจากนี้กลไกการตรวจสอบและรายงานประจำปีที่กล่าวถึงในร่างปี 2562 จะไม่รวมอยู่ในร่างปี 2563 อีกต่อไป

3.ร่างฉบับที่สองของมาตรการการบริหารการกำกับดูแลฉลากอาหารของจีนภายใต้การปรึกษาหารือ (China Food Labeling Supervision Administrative Measures under Consultation)

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 China SAMR ได้เปิดร่างฉบับที่สองของ “มาตรการด้านการกำกับดูแลการกำกับดูแลฉลากอาหาร” เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน เมื่อเทียบกับร่างแรกที่ออกในเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งเวอร์ชันล่าสุดจะมีรายละเอียดข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับอาหารพิเศษ ซึ่งรวมถึงข้อผูกมัดในการติดฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้นมที่ปรุงขึ้นใหม่เป็นวัตถุดิบและชี้แจงข้อกำหนดบางประการ ตัวอย่างเช่น การติดฉลากนมผงสำหรับทารกจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ขั้นที่ 1 ทั้งหมดไม่สามารถกล่าวอ้างหรือบรรยายสรรพคุณบนบรรจุภัณฑ์ได้ และผลิตภัณฑ์สำหรับทารกที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนจะมีการอ้างสิทธิ์เหล่านี้สำหรับส่วนผสมที่เป็นทางเลือกเหล่านั้นเท่านั้น นอกจากนี้อาหารนำเข้าจะต้องมีฉลากภาษาจีนซึ่งควรพิมพ์โดยตรง หรือระบุไว้ในบรรจุภัณฑ์ต่อหน่วยการขายขั้นต่ำ ไม่อนุญาตให้ติดฉลากภาษาจีนบนฉลากต่างประเทศ

4.ร่างการให้คำปรึกษาครั้งที่สองของ GB 28050 กฎทั่วไปสำหรับการติดฉลากโภชนาการของอาหารสำเร็จรูป

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2063 NHC ได้เปิดร่างการให้คำปรึกษาฉบับที่สองของ “GB 28050 General Rules for Nutrition Labeling of Prepackaged Food” สำหรับความคิดเห็นของสาธารณชน หากเทียบกับฉบับร่างปี 2561 จะมีการแก้ไขขอบเขตของอาหารสำเร็จรูป ซึ่งได้รับการยกเว้นจากฉลากโภชนาการ ตัวอย่างเช่น ขีดจำกัดของพื้นที่ผิวสำหรับอาหารที่ได้รับการยกเว้นจากฉลากโภชนาการจะเพิ่มขึ้นเป็น 150 ตร.ซม. (สำหรับพื้นที่ผิวทั้งหมด) หรือ 40 ตร.ซม. (สำหรับพื้นที่ผิวที่ใหญ่ที่สุด) นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ใช้คำอธิบายเช่น “cal” “kcal” และ “calories” สำหรับการแสดงพลังงาน นอกจากนี้ยังเพิ่มการติดฉลากการคำนวณสำหรับหนึ่งหน่วยบริโภคกับอาหารสำเร็จรูป 19 ประเภท

5.ข้อกำหนดการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนอาหารพิเศษในสถานที่ (Special Food Registration On-site Inspection Requirements)

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2020 SAMR ได้เปิดตัว “ข้อกำหนดการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนอาหารพิเศษในสถานที่” ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน เมื่อเทียบกับร่างการให้คำปรึกษาปี 2562 เนื้อหาส่วนใหญ่ยังคงเหมือนเดิมยกเว้นรายละเอียดต่อไปนี้ :

  • มีการเพิ่มข้อกำหนดเฉพาะสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น การขอขึ้นทะเบียนอาหารเพื่อสุขภาพควรจำแนกเป็นระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันตามสถานการณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ แบบฟอร์มการตรวจสอบอาหารเพื่อสุขภาพจะถูกกำหนดโดยพิจารณาจากการจำแนกระดับความเสี่ยง
  • หน่วยงานของประเทศที่สามไม่มีคุณสมบัติที่จะดำเนินการตรวจสอบสถานที่ผลิต
  • มีการปรับรูปแบบการแจ้งเตือนเพิ่มเติมเพื่อแจ้งให้ผู้สมัครทราบกำหนดการตรวจสอบสถานที่ผลิต
  • มีการเพิ่มมาตรการติดตามหลังจากการตรวจสอบสถานที่ผลิต

อย่างไรก็ตาม หลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 จีนได้เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลความปลอดภัยของอาหารรวมถึงการดำเนินการทดสอบไวรัสในอาหารแช่แข็งจากต่างประเทศ ระงับการนำเข้าจากโรงงานในบางประเทศ เรียกร้องรหัสการตรวจสอบย้อนกลับ การปล่อยแนวทางการฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น

          นอกเหนือจากการปรับปรุงกฎระเบียบอย่างสม่ำเสมอแล้วอิทธิพลของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่เราต้องคำนึงถึงในปีนี้เนื่องจากมีผลต่อมาตรการการนำเข้าและการกำกับดูแลอาหารนำเข้าและยังส่งผลต่อนโยบายเศรษฐกิจที่ตามมา

ที่มา :

  • https://food.chemlinked.com/

Related Articles

กลุ่มประเทศแคริบเบียนเตรียมรับมือ การปรับมาตรฐานน้ำมะพร้าวฉบับใหม่หลังพบเชื้อแบคทีเรีย

ตุลาคม 2561

ผู้ผลิต และผู้ขายมะพร้าวในสาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา (Co-operative Republic of Guyana) และประชาคมแคริบเบียน (Caribbean Community : Caricom) เตรียมรับ...

อุตสาหกรรมผลิตนมในออสเตรเลียประสบภาวะวิกฤติ

กรกฎาคม 2562

อุตสาหกรรมนมของประเทศออสเตรเลียผู้ผลิตนมและผลิตภัณฑ์เนยที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งของโลก กำลังเผชิญวิกฤตเนื่องจากปัญหาหลายประการ อาทิ ภัยแล้งที่ทำให้ปริมาณ...