เวียดนามเล็งใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้า

กันยายน 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม (Ministry of Industry and Trade - MoIT) เปิดเผยว่า เวียดนามจะเปิดไต่สวนการทุ่มตลาดและอุดหนุนน้ำตาลที่นำเข้าจากไทยเป็นครั้งแรก โดยได้ออก Decision No. 2466/QD-BCT ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 เปิดการไต่สวนฯ เพื่อพิจารณาใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนสินค้าน้ำตาลนำเข้าจากไทย ช่วงระหว่าง 1 ก.ค. 2562 ถึง 30 มิ.ย. 2563 อัตราอากรที่จะเรียกเก็บสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 37.90 ซึ่งเป็นไปตามข้อเรียกร้องของสมาคมน้ำตาลและอ้อยเวียดนาม (Vietnam Sugar and Sugarcane Association - VSSA) และผู้ผลิตน้ำตาลในประเทศเวียดนาม

สืบเนื่องจากการที่เวียดนามได้ยกเลิกโควต้าภาษีนำเข้าน้ำตาลสำหรับประเทศในอาเซียน ตามข้อผูกพันในการเปิดตลาดภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 พบว่าใน 8 เดือนแรก ปี 2563 (ม.ค. – ส.ค. 2563) ปริมาณการนำเข้าน้ำตาลของเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างมากเกือบ 950,000 ตัน เพิ่มขึ้นกว่า 6 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเวียดนามนำเข้าน้ำตาลจากไทยสูงมากเกือบ 860,000 ตัน ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 145,000 ตัน ทำให้ผู้ผลิตน้ำตาลในเวียดนาม เรียกร้องว่าการเปิดตลาดฯ ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลในท้องถิ่น ทำให้ผู้ผลิตน้ำตาลเวียดนามสูญเสียส่วนแบ่งการตลาด และต้องลดปริมาณการผลิตลง พบว่าการผลิตน้ำตาลในประเทศระหว่างปี 2562-2563 น้อยกว่า 800,000 ตันลดลงจาก 1.2 ล้านตันเมื่อเทียบกับการผลิตในช่วงปี 2561-2562

แหล่งข่าว: หนังสือพิมพ์ออนไลน์ https://vietnamnews.vn วันที่ 22 กันยายน 2563

แปลและเรียบเรียง: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

Related Articles

จีนวางแผนปรับนโยบายด้านธัญพืชเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศ

เมษายน 2563

ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา พบว่ารัฐบาลจีนกำลังวางแผนปรับนโยบายด้านธัญพืชเพื่อรองรับความต้องการอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นและรับมือกับการระบา...

อุตสาหกรรมผลิตนมในออสเตรเลียประสบภาวะวิกฤติ

กรกฎาคม 2562

อุตสาหกรรมนมของประเทศออสเตรเลียผู้ผลิตนมและผลิตภัณฑ์เนยที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งของโลก กำลังเผชิญวิกฤตเนื่องจากปัญหาหลายประการ อาทิ ภัยแล้งที่ทำให้ปริมาณ...