บราซิลจะยกเลิกการใช้ไขมันทรานส์ในอาหารในปี2567

ธันวาคม 2562

หนังสือพิมพ์ Brasilinform Daily Briefing รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 องค์การมาตรฐานสุขอนามัยแห่งชาติของบราซิล (Brazilian Health Regulatory Agency :Anvisa) ได้อนุมัติให้มีการจำกัดการใช้ไขมันทรานส์ในอาหารไม่ให้เกินร้อยละ 2 และให้มีการยกเลิกการใช้ไขมันทรานส์อย่างถาวรในเดือนมกราคม 2567 ทั้งนี้จากการศึกษาของ Anvisa พบว่า สินค้าอาหารจำนวนมากยังมีการใช้ไขมันทรานส์เป็นส่วนประกอบ โดยเฉพาะอาหารสำหรับผู้มีรายได้น้อยของบราซิล

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

          ปัจจุบันหลายประเทศมีการออกกฎระเบียบว่าด้วยการจำกัดปริมาณการใช้ หรือ การยกเลิกการใช้ไขมันทรานส์ในอาหาร ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยในส่วนของประเทศไทยมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ. 2561 เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือ จำหน่าย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่งและมาตรา 6 (8) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ว่า “ให้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย” โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ดังนั้น ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกไทยที่ยังคงใช้หรือส่งออกสินค้าอาหารที่มีไขมันทรานส์เป็นส่วนประกอบ ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนส่วนประกอบอาหารให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวโน้มด้านสุขอนามัยอาหารของโลก เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ

 

แหล่งที่มา:  บราซิลจะยกเลิกการใช้ไขมันทรานส์ในอาหารในปี2567, ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเซาเปาโล และ Brazil's ANVISA announces 2023 trans fat ban By Niamh Michail, https://www.foodnavigator-latam.com/Article/2019/12/19/Brazil-s-ANVISA-announces-2023-trans-fat-ban

Related Articles

วิวัฒนาการของผู้ซื้อสินค้าประเภทของชำ

สิงหาคม 2559

วิวัฒนาการของผู้ซื้อสินค้าประเภทของชำ สาระสำคัญของข่าว Food Marketing Institute ได้มีการสำรวจและติดตามเทรนด์ของผู้ซื้อสินค้าประเภทของชำในสหรัฐอเ...

RSPO ออกมาตรการใหม่การผลิตน้ำมันปาล์มแบบยั่งยืน

ธันวาคม 2558

สาระสำคัญของข่าว การประชุมโต๊ะกลมการผลิตน้ำมันปาล์มแบบยั่งยืนได้ประกาศมาตรการ RSPO Next