บราซิลจะยกเลิกการใช้ไขมันทรานส์ในอาหารในปี2567

ธันวาคม 2562

หนังสือพิมพ์ Brasilinform Daily Briefing รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 องค์การมาตรฐานสุขอนามัยแห่งชาติของบราซิล (Brazilian Health Regulatory Agency :Anvisa) ได้อนุมัติให้มีการจำกัดการใช้ไขมันทรานส์ในอาหารไม่ให้เกินร้อยละ 2 และให้มีการยกเลิกการใช้ไขมันทรานส์อย่างถาวรในเดือนมกราคม 2567 ทั้งนี้จากการศึกษาของ Anvisa พบว่า สินค้าอาหารจำนวนมากยังมีการใช้ไขมันทรานส์เป็นส่วนประกอบ โดยเฉพาะอาหารสำหรับผู้มีรายได้น้อยของบราซิล

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

          ปัจจุบันหลายประเทศมีการออกกฎระเบียบว่าด้วยการจำกัดปริมาณการใช้ หรือ การยกเลิกการใช้ไขมันทรานส์ในอาหาร ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยในส่วนของประเทศไทยมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ. 2561 เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือ จำหน่าย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่งและมาตรา 6 (8) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ว่า “ให้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย” โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ดังนั้น ผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกไทยที่ยังคงใช้หรือส่งออกสินค้าอาหารที่มีไขมันทรานส์เป็นส่วนประกอบ ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนส่วนประกอบอาหารให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวโน้มด้านสุขอนามัยอาหารของโลก เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ

 

แหล่งที่มา:  บราซิลจะยกเลิกการใช้ไขมันทรานส์ในอาหารในปี2567, ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเซาเปาโล และ Brazil's ANVISA announces 2023 trans fat ban By Niamh Michail, https://www.foodnavigator-latam.com/Article/2019/12/19/Brazil-s-ANVISA-announces-2023-trans-fat-ban

Related Articles

Kraft Heinz ประกาศปิดโรงงาน 7 แห่งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

พฤศจิกายน 2558

สาระสำคัญของข่าว หลังจากที่บริษัท H.J. Heinz Co ได้ประกาศควบรวมกับ Kraft Foods Group เมื่อเดือนมีนาคม 2558 และเสร็จสิ้นการควบรวมเมื่อ ก.ค. 2558 ...

ไอบีเอ็มจับมือวอลมาร์ทใช้ Blockchain พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับในอุตสาหกรรมอาหารประเทศจีน

ตุลาคม 2559

บล็อกเชน (Blockchain) เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูล (Data structure) แบบหนึ่ง ที่ทำให้ข้อมูลธุรกรรมในรูปดิจิทัล (Digital transaction) ของแต่ละคนสามารถแชร์ไป...