รัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์เปิดทางให้สินค้าอาหาร GMOs

กันยายน 2562

รัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์เริ่มวางนโยบายยอมรับให้มีสินค้าอาหารที่ผ่านการปรับแต่งพันธุกรรม ( GMOs หรือ Gentech Food ) มากขึ้น โดยวางแผนตรวจสอบความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์ GMOs เพิ่มจากเดิมที่ตรวจสอบเพียงด้านความเสี่ยงต่อสุขภาพ อีกทั้งยังเพิ่มระดับการปนเปื้อนของวัตถุดิบที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม (tolerance limit) เป็นส่วนประกอบในอาหารจากร้อยละ 0.1 เป็นร้อยละ 0.5 ะเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างปัญหาขยะอาหาร (Food Waste) ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบการปนเปื้อนวัตถุดิบ GMOs 

นอกจากนี้ รัฐบาลสวิสเซอร์แลนด์เริ่มปรับการเจรจาการค้ากับสหภาพยุโรป เรื่องการนำเข้าพืช GMOs โดยพิจารณาปรับข้อตกลงความปลอดภัยด้านอาหารให้เข้มงวดน้อยลง เพราะขณะนี้มีสินค้าอาหารที่ปนเปื้อน GMOs สูง ต้องถูกกำจัดทิ้งจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม นาง Martina Munz สมาชิกสภาแห่งชาติ สังกัดพรรค SP -Sozialdemokratische Partei der Schweiz และเป็นประธานกลุ่มพันธมิตรต่อต้าน GMOs กล่าวว่า การอนุญาตให้เพิ่มระดับการปนเปื้อน GMOs ในอาหารเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น เนื่องจาก ตามหลักฐานสถิติยังไม่พบการกำจัดสินค้าอาหาร GMOs จำนวนมากที่นำเข้าจากสหภาพยุโรป จึงไม่เห็นความเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาขยะอาหารตามที่รัฐบาลกล่าวอ้าง อีกทั้ง การอนุญาตให้นำเข้าสินค้าอาหาร GMOs จากสหภาพยุโรปนั้น ไม่เหมาะกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะการค้าและการเกษตรของสวิสเซอร์แลนด์ยังคงมุ่งเน้นอาหารที่มีคุณภาพสูง

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีผู้บริโภคยังวิจารณ์ต่อต้านอาหาร GMOs เป็นอย่างมากแต่ สมาคมเกษตรกรเห็นว่าประเด็นดังกล่าวไม่ใช่ปัญหา เนื่องจากสินค้าอาหาร GMOs เหล่านี้ ผ่านการประเมินและกระบวนการตรวจสอบความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของสหภาพยุโรปแล้ว

แหล่งที่มา: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และhttps://www.20min.ch

Related Articles

สหรัฐฯ เริ่มขาดแคลนน้ำตาลในประเทศ

พฤศจิกายน 2562

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (United States Department of Agriculture) รายงานข้อมูลพยากรณ์อุปสงค์และอุปทานการเกษตรโลก (World Agricultural Supply & Demand Es...

Unilever สร้างศูนย์นวัตกรรมอาหาร (Food Innovation center)

กันยายน 2559

ยูนิลีเวอร์ได้ประกาศวางแผนที่จะสร้างศูนย์นวัตกรรมอาหารของโลกแห่งใหม่ในเมือง Wageningen ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยทางบริษัทฯ จะรวมองค์กรการวิจัยและพัฒนาด้า...