อุตสาหกรรมผลิตนมในออสเตรเลียประสบภาวะวิกฤติ

กรกฎาคม 2562

อุตสาหกรรมนมของประเทศออสเตรเลียผู้ผลิตนมและผลิตภัณฑ์เนยที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งของโลก กำลังเผชิญวิกฤตเนื่องจากปัญหาหลายประการ อาทิ ภัยแล้งที่ทำให้ปริมาณน้ำนมของโคนมลดลง ต้นทุนการผลิตสูง (ราคาน้ำ พลังงาน หญ้า และธัญพืชเลี้ยงสัตว์) และราคารับซื้อต่ำ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เกษตรกรประสบภาวะหนี้สิ้น  จนต้องลดปริมาณโคนมและล้มเลิกทำฟาร์มนม ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนนม และผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้ออีกหลายประเภท อาทิ  cream, Sour cream, Yoghurts และ Ice Coffee อย่างหนักในตลาด ท่ามกลางความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์นมที่เพิ่มขึ้น 

 

ทั้งนี้ ภาวะการขาดแคลนนมได้ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการประกาศปิดโรงงานในเขต Dennington รัฐ Victoria ของบริษัท Fonterra โรงงานแปรรูปนมรายใหญ่อันดับ 2 ของนิวซีแลนด์ ซึ่งจะปิดอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ เนื่องจากปริมาณนมที่หาได้ไม่เพียงพอสำหรับการผลิต โดยจะหันไปเพิ่มกำลังการผลิตจากโรงงานเขต Stanhope ในรัฐเดียวกันแทน และเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บริษัท Lactalis Australia ได้ประกาศเรียกคืนนมที่ขายในตลาดถึง 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเรียกคืนนมจ่านวน 2 แบรนด์ คือ Pauls และ Coles ที่จ่าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต ในรัฐ New South Wales และรัฐ Victoria เนื่องจากความกังวลต่อการปนเปื้อนของ Food grade dairy cleaning solution และครั้งที่ 2 เรียกคืนนมแบรนด์ 7-Eleven, Gippy, Maxi Food, Pauls และ Coles เนื่องจากความกังวล ต่อการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย E-Coli ซึ่งการเรียกคืนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาวะขาดแคลนนมมากยิ่งขึ้น

Related Articles

ไก่ไทยเฮ...สามารถส่งออกไปจีนแล้ว

เมษายน 2561

ไทยสามารถส่งออกไก่สดแช่แข็งไปจีนได้อีกครั้งหนึ่ง หลังถูกระงับการส่งออกในช่วงที่พบการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก ตั้งแต่ปี 2547

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีมติการห้ามใช้สารฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหารสำหรับสัตว์ปีก

ธันวาคม 2560

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปได้มีมติห้ามการใช้สารฟอร์มาลดีไฮด์ (formaldehyde) ในอาหารสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ปีก ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการยุโรป (the Europea...