สวิตเซอร์แลนด์ออกฉลากอาหาร Nutri-Score รูปแบบใหม่

มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ที่ผ่านมา ซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้เริ่มจัดจำหน่ายสินค้าที่มีฉลากรูปแบบใหม่ ซึ่งแสดงระดับคุณค่าทางโภชนาการทางผลิตภัณฑ์อาหารตามรหัสสีของ Nutri-Score System โดยโลโก้โภชนาการตัวใหม่นี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้บริโภครับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ซึ่งฉลาก Nutri-Score จะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจมาตรฐานคุณค่าทางโภชนาการของอาหารสำเร็จรูป และสามารถเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ง่ายดายมากขึ้น

ฉลากอาหาร Nutri-Score ริเริ่มโดยกระทรวงสาธารณสุขของประเทศฝรั่งเศสในปี 2017 ต่อมาจึงได้มีการนำมาทดลองใช้ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่สวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งฉลากรูปแบบใหม่กำหนดให้มีการแสดงคุณค่าทางโภชนาการไว้บริเวณด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ โดยแบ่งเป็นแถบสี 5 สี ซึ่งแต่ละสีแสดงถึงข้อมูลปริมาณไขมัน น้ำตาล และเกลือในระดับต่างๆ ได้แก่ สีแดง สำหรับอาหารที่มีปริมาณไขมัน น้ำตาล และเกลือสูง สีเหลืองและสีส้ม แทนอาหารที่มีปริมาณไขมัน น้ำตาลและเกลือปานกลาง และสีเขียวใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง นอกจากนี้ บนฉลากยังเรียงตัวอักษรจาก A ถึง E ซึ่ง A แทนสินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการดีที่สุด และ E แทนสินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการด้อยที่สุด

 

          ความเห็น

ฉลากอาหาร Nutri-Score จะเป็นตัวช่วยให้ผู้บริโภคเปรียบเทียบสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้บริโภคตระหนักถึงการเลือกซื้อของที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ควรปรับตัวให้พร้อมเพื่อรับมือกับการกีดกันทางการค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ที่มา :   สำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

 

Related Articles

จีนดำเนินมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดไก่เนื้อจากบราซิล

กรกฎาคม 2561

สาระสำคัญของข่าว จีนดำเนินมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) การนำเข้าไก่เนื้อจากบราซิลเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เนื่องจาก...

USDA เปิดส านักงานใหม่ในเวียดนาม

มิถุนายน 2561

สาระสำคัญของข่าว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture: USDA) ได้เปิดสำนักงานหน่วยง...