เวียดนามเดินหน้าโปรเจ็คกาแฟยั่งยืน สร้างรายได้ประเทศ

มีนาคม 2562

ประธานบริหารโครงการปฏิรูปเกษตรกรรมยั่งยืนของเวียดนาม (VnSAT: The Vietnam Sustainable Agriculture Transformation project) เผยแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ และการสร้างความตระหนักต่อความสำคัญของการผลิตกาแฟแบบยั่งยืนให้แก่เกษตรกร โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมเทคนิคในการผลิตแก่เกษตรกร รวมทั้งการสร้างต้นแบบการเพาะปลูกและการผลิตแบบยั่งยืน พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรด้วย

ประธานบริหารโครงการปฏิรูปเกษตรกรรมยั่งยืนของเวียดนาม (VnSAT: The Vietnam Sustainable Agriculture Transformation project) เผยแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ และการสร้างความตระหนักต่อความสำคัญของการผลิตกาแฟแบบยั่งยืนให้แก่เกษตรกร โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมเทคนิคในการผลิตแก่เกษตรกร รวมทั้งการสร้างต้นแบบการเพาะปลูกและการผลิตแบบยั่งยืน พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานและปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรด้วย

          ทั้งนี้ พื้นที่ราบสูงของจังหวัด Lam Dong ถือเป็นพื้นที่แรกที่การถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการพัฒนาการผลิตกาแฟแบบเกษตรกรรมยั่งยืนของเวียดนามได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเกษตรกรจำนวน 10,000 รายสามารถพัฒนากระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ

          ปัจจุบัน VnSAT ได้จัดหาทุนกว่า 33 พันล้านดงเวียดนาม หรือกว่า 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถนนในพื้นที่ชนบท และคลังสินค้าในเขตต่างๆ โดยคณะกรรมการบริหาร VnSAT ยืนยันจะพลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยการผลิต และระบบการให้น้ำที่มีประสิทธิภาพในอีกหลายพื้นที่ ซึ่งเฉพาะในการเพาะปลูกกาแฟแบบยั่งยืนในที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนามนั้น ปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางถึง 22,000 เฮกตาร์ มากกว่าการคาดการณ์ของ VnSAT และสามารถสร้างผลกำไรเติบโตขึ้นสูงถึง 4.5%

 

          อนึ่ง VnSAT เริ่มต้นดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 ในพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัดเขตพื้นที่ปากแม่น้ำโขงและ 5 จังหวัดในที่ราบสูงทางตอนกลางของเวียดนาม โดยคาดว่าจะเพิ่มปริมาณสินค้าเกษตรและมูลค่าการส่งออกมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย VnSAT ได้จัดหาเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยให้แก่เกษตรกร 63,000 ราย บนพื้นที่ 69,000 เฮกตาร์ และคาดว่าจะทำให้เวียดนามมีมูลค่าการส่งออกที่เพิ่มขึ้นประมาณ 48 - 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2563

          ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture) หรือ ระบบเกษตรกรรมทางเลือก (Alternative Agriculture) หรือ ระบบเกษตรกรรมถาวร (Permanent Agriculture หรือ Permacutlure) จะให้ความสำคัญกับสมดุลของระบบนิเวศ ผลผลิต คุณภาพที่ดี และเพียงพอต่อเกษตรกรและผู้บริโภค การพึ่งพาตนเอง รวมทั้งการให้ความสำคัญกับชุมชนท้องถิ่น หลักการสำคัญที่สุดที่มีร่วมกันของเกษตรกรรมทางเลือก-เกษตรกรรมยั่งยืน คือ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการผลิตอาหารและปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมากกว่าผลิตเพื่อการส่งออก (เกษตรกรจึงไม่ต้องวิ่งไปตามกระแสของตลาด) มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ระบบการผลิต การบริโภค และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นมีความสมดุล อาหารที่ผลิตได้เป็นอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง และเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ทำให้ระบบเกษตรกรรมเหล่านี้ดำเนินต่อเนื่องไปได้นานที่สุด โดยไม่มีผลกระทบด้านลบต่อระบบนิเวศวิทยา และไม่เกิดปัญหาทั้งด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ดังนั้นการปรับนำระบบเกษตรดังกล่าวมาใช้ในประเทศถือเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีความมั่นคงตั้งแต่เกษตรกรต้นน้ำ จนถึงเศรษฐกิจองค์รวมของประเทศต่อไปในอนาคต

 

ความคิดเห็น  

          สำหรับในประเทศไทย ขบวนการเกษตรกรรมทางเลือก-เกษตรกรรมยั่งยืนได้เกิดขึ้นมาเกือบ 3 ทศวรรษ โดยเริ่มต้นจากการรวมตัวกันของภาคประชาชนครั้งแรกเมื่อปลายทศวรรษ 2520 มีผู้เกี่ยวข้องทั้งนักพัฒนาจากองค์กรภาคเอกชน นักวิชาการ นักวางแผน และข้าราชการที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ได้ให้คำจำกัดความและความหมายของแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืนไว้มากมาย ซึ่งคณะทำงานวิชาการ สมัชชาเกษตรกรรมทางเลือกครั้งที่ 1 ปี 2535 ได้นำมาประมวลเป็นนิยามของเกษตรกรรมยั่งยืนไว้ว่า เป็นวิถีเกษตรกรรมที่ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและดำรงรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศ สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพและพอเพียงตามความจำเป็นพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรและผู้บริโภค พึ่งพาตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเอื้ออำนวยให้เกษตรกรและชุมชนท้องถิ่นสามารถพัฒนาได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้เพื่อความผาสุกและความอยู่รอดของมวลมนุษย์ชาติโดยรวม

Related Articles

แนวโน้มผลผลิตกุ้งโลกในปี 2561

มีนาคม 2561

ภายใต้เวทีเสวนา Shrimp Panel ในการประชุมนานาชาติว่าด้วยการตลาดอาหารทะเลโลก (Global Seafood Market Conference หรือ GSMC) จัดขึ้นที่เมืองไมอามี สหรัฐอเม...

จีน ขึ้นเป็นผู้นำด้าน FinTech ของโลก

กันยายน 2560

FinTech (Financial Technology) หรือ นวัตกรรมทางการเงิน เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของการเงิน ได้แก่ ตู้ ATM การจ่ายด้วยบัตรเครดิต รูดผ่านเครื...