USDA เปิดส านักงานใหม่ในเวียดนาม

มิถุนายน 2561

สาระสำคัญของข่าว

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture: USDA) ได้เปิดสำนักงานหน่วยงานบริการตรวจสอบสุขอนามัยพืชและสัตว์ (Animal and Plant Health Inspection Service: APHIS) ประจากรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐของทั้ง 2 ประเทศ และตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

สำนักงาน APHIS ณ กรุงฮานอย จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการขยายตลาดการส่งออกสินค้าเกษตร ซึ่งมีมูลค่า 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในเวียดนาม และรักษาตลาดในปัจจุบัน รวมทั้งสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ให้แก่เกษตรกรชาวอเมริกันที่มีการผลิตเป็นมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นการทำงานด้านเทคนิคระหว่าง APHIS และหน่วยงานของเวียดนามเพื่อแก้ไขข้อกังวลที่ด้านมาตรฐาน สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เพื่อป้องกันการติดมาของศัตรูพืชและโรคพืชและสัตว์ นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคจาก APHIS ยังต้องร่วมมือและดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทูตเกษตร (Foreign Agricultural Service: FAS) ของ USDA ณ กรุงฮานอย และนครโฮจิมินห์เพื่อสนับสนุนนโยบายการค้าและงานด้านการพัฒนาตลาดอีกด้วยเจ้าหน้าที่ APHIS ในสำนักงานต่างประเทศ จำนวน 29 แห่ง ทั่วโลกมีหน้าที่สนับสนุนภารกิจของ USDA โดยมุ่งเน้นการปกป้องและส่งเสริมสุขภาพทางการเกษตร การอำนวยความสะดวกการค้าสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย รับรองประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการโปรแกรมในต่างประเทศ และลงทุนด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมในต่างประเทศ เพื่อยกระดับทักษะและขีดความสามารถทางเทคนิค ทางการบริหาร และทางการทูต

Related Articles

Flexport ใช้เทคโนโลยีติดตามสินค้าจาก “ท่าเรือ” ถึง “มือผู้รับ”

กันยายน 2560

การขนส่งสินค้าทางเรือทั่วโลกยังไม่มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เท่าที่ควร อาทิ ระบบการติดตามสินค้าแบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางขนส่งอย่างเป็นร...

การรับรองอาหารฮาลาลมีแนวโน้มเติบโต

พฤษภาคม 2559

The West เผยผลการศึกษา ชี้มูลค่าของสินค้าและบริการฮาลาล ไม่รวมในส่วนของภาคธนาคาร จะขยายตัวร้อยละ 6.5 ต่อปี แตะระดับ 2.6  ล้านล้านเหรียญฯ ในปี 256...