World Food Update


ทั้งหมด มี 107 รายการ

สภาวะอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้วิกฤตไวรัส Covid-19

มีนาคม 2563

สาระสำคัญของข่าว :           จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 ในปัจจุบัน ทำให้วิถีชีวิตของประชากรทั่วโลกมีเปลี่ยนแปลง...
Read more

แคนาดาปรับเกณฑ์จำกัด การพกพาอาหารเข้าประเทศ

มีนาคม 2563

สาระสำคัญของข่าว         หน่วยงานตรวจสอบอาหารของแคนาดา (The Canadian Food Inspection Agency : CFIA)  ตั้งเป...
Read more

บราซิลจะยกเลิกการใช้ไขมันทรานส์ในอาหารในปี2567

ธันวาคม 2562

หนังสือพิมพ์ Brasilinform Daily Briefing รายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 องค์การมาตรฐานสุขอนามัยแห่งชาติของบราซิล (Brazilian Health Regulatory A...
Read more

ผลกระทบจากภัยธรรมชาติต่อการค้าอาหารของออสเตรเลีย

ธันวาคม 2562

ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ออสเตรเลียได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยธรรมชาติจำนวนมาก อาทิ ไฟป่า พายุรุนแรงที่ก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ทำให้เ...
Read more

สหรัฐฯ เริ่มขาดแคลนน้ำตาลในประเทศ

พฤศจิกายน 2562

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (United States Department of Agriculture) รายงานข้อมูลพยากรณ์อุปสงค์และอุปทานการเกษตรโลก (World Agricultural Supply & Demand Es...
Read more

จีนยกเลิกแบนเนื้อสัตว์จากแคนนาดา

พฤศจิกายน 2562

รัฐบาลจีนอนุญาตให้นำเข้าเนื้อวัวและเนื้อหมูจากแคนาดาอีกครั้ง หลังจากโดนสั่งห้ามมาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน 2562 สร้างมูลค่ากว่าเสียหายต่อเกษตรกรและผู้ป...
Read more

จีน จับมือ EU ให้ความคุ้มครองสินค้า GI กว่า 200 รายการ

ตุลาคม 2562

สหภาพยุโรป (EU) และจีน ได้มีการเจรจาข้อตกลงเพื่อคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ระหว่างกันรวมกว่า 200 รายการ (แบ่งเป็นสหภาพยุโรป 100 รายการ และจี...
Read more

เกษตรกรสหรัฐฯ เฮ เจรจาญี่ปุ่นลดภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรสำเร็จ

ตุลาคม 2562

สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นทำข้อตกลงทางการค้าร่วมกันในระหว่างการประชุม G7 ที่จะมีการลดภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ เช่น เนื้อวัว เนื้อสุกร ธัญพืช และผลิต...
Read more

เนื้อเทียมจากพืช สินค้ามาแรงในจีน

กันยายน 2562

กระแสเนื้อเทียมกำลังมาแรงในประเทศจีนเริ่มต้นจากวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัทซวงถ่าสือผื่น (Shuangta Shipin) ได้ผลิตขนมไหว้พระจันทร์ไส้เนื้อเท...
Read more