อุตสาหกรรมไก่เนื้อ

ตุลาคม 2558

1.    การผลิต

พันธุ์ไก่เนื้อ

อุตสาหกรรมการเลี่ยงไก่ของประเทศไทยส่วนใหญ่พึ่งพิงการนำเข้าพันธุ์ไก่จากต่างประเทศทั้งพ่อแม่พันธุ์และปู่ย่าพันธุ์  แนวโน้มการนำเข้าพันธุ์ไก่จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมไก่เนื้อในประเทศ โดยในปี 2555 ปริมาณพันธุ์ไก่จากต่างประเทศมีจำนวน 639,972 ตัว และเพิ่มเป็น 883,455 ตัวในปี 2557 แหล่งนำเข้าพันธุ์ไก่จากต่างประเทศ

 

ของไทยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป โดยเฉพาะสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส ส่วนอีกตลาดนำเข้าอีกแห่งที่สำคัญคือสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ไทยพึ่งการนำเข้าจากสหภาพยุโรปมากขึ้นแต่ลดการนำเข้าจากสหรัฐฯลง ล่าสุดในช่วง 9 เดือนแรกปี 2558 ไทยนำเข้าพันธุ์ไก่จากสหรัฐเพียงร้อยละ 3 จากที่มีสัดส่วนนำเข้าสูงสุดในปี 2553 ที่ร้อยละ 39 ทั้งนี้เนื่องจากในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา สหรัฐฯประสบปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดนก ขณะที่ประเทศในสหภาพยุโรปก็ประสบปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดนกเดียวกันโดยเฉพาะในสหราชอาณาจักร แต่สัดส่วนการนำเข้ายังเพิ่มขึ้นเพราะไทยหันไปนำเข้าจากประเทศสมาชิกอื่นในยุโรปที่ยังปลอดโรคทั้งในฝรั่งเศสและเดนมาร์ก 

ตารางที่ 1 การนำเข้าพันธุ์ไก่จากต่างประเทศของประเทศไทย ปี 2555-2558 (ตัว)

ที่มา: Global Trade Atlas

 

ภาพที่ 1 สัดส่วนการนำเข้าพันธุ์ไก่จากต่างประเทศของประเทศไทย ปี 2552-2558

     ที่มา: Global Trade Atlas

 

ผลผลิตไก่เนื้อ

ในปี 2558 คาดการณ์ปริมาณการผลิตไก่เนื้อ 1,310.57 ล้านตัว คิดเป็นปริมาณเนื้อไก่ 1.73 ล้านตัน ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่ราวร้อยละ 90 มาจากฟาร์มของกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจครบวงจร ขณะที่ผลผลิตไก่จากฟาร์มของเกษตรรายย่อยมีเพียงร้อยละ 10 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ไทยประสบปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดนกเมื่อปี 2547 ทำให้ธุรกิจการเลี้ยงไก่มีการปรับปรุงโครงสร้างการผลิตไปสู่ระบบฟาร์มปิด (Compartment) ที่มีระบบการควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอน ทำให้สินค้ามีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ส่งผลทำให้อุตสาหกรรมไก่ของไทยฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว จนปัจจุบันประเทศไทยคือผู้ผลิตไก่มากเป็นอันดับ 10 ของโลก และสามารถส่งออกไก่มากเป็นอันดับ 4 ของโลกรองจากบราซิล สหรัฐอเมริกา และเนเธอร์แลนด์

ภาพที่ 2 ผลผลิตไก่ของประเทศไทย ปี 2552-2557
              ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

การแปรรูป

ประเทศไทยมีโรงงานแปรรูปไก่ (มาตรฐานส่งออก) 86 โรงงาน โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ 7 อันดับแรกมีกำลังการผลิตและแปรรูปไก่รวมกันร้อยละ 80 ของกำลังการผลิตไก่ทั้งประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่เหล่านี้จะมีกำลังการผลิตและแปรรูปไก่ได้ตั้งแต่ 73 ล้านตัวต่อปี จนถึงประมาณ 330 ล้านตัวต่อปี ส่วนกำลังการผลิตที่เหลืออีกร้อยละ 20 เป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีกำลังการผลิตไม่เกิน 37 ล้านตัวต่อปี 

ตารางที่ 2 กำลังการผลิตของโรงงานแปรรูปไก่

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันที่ 28 พ.ค. 2558 

download PDF

Last Contents

ดูทั้งหมด

ย้อนกลับ

อุตสาหกรรมไก่เนื้อ
สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมไก่ปี 2560
ข้อมูล Thailand Food Industry Profile (Snap shot) ของภาพรวมอุตสาหกรรมไก่ (Infographic)
อุตสาหกรรมไก่เนื้อ