สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทยรายสาขา : อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน

มีนาคม 2560

ภาพรวมตลาดในประเทศ

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555-2559) อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานในประเทศไทย มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 4.1 ต่อปี โดยในปี 2559 มีปริมาณการจำหน่ายสินค้าอาหารพร้อมรับประทาน 48,700 ตัน คิดเป็นมูลค่า 8,361 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 จากปีก่อนหน้า

การขยายตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของการจำหน่ายสินค้าอาหารพร้อมรับประทาน เป็นผลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคม ที่ทำให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไปให้ความสำคัญกับเวลาและความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้อาหารพร้อมรับประทานได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภควัยเรียนและวัยทำงานที่ต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแข่งกับเวลาในสังคมเมือง เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี และในส่วนของผู้ประกอบการเองก็มีการเพิ่มเมนูของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่ผู้บริโภคสามารถซื้อได้ในราคาที่ใกล้เคียงกับอาหารปรุงสำเร็จก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สินค้าอาหารพร้อมรับประทานได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น

download PDF

Last Contents

ดูทั้งหมด

ย้อนกลับ

สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทยรายสาขา : อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน