สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทยรายสาขา: อุตสาหกรรมกุ้ง

กุมภาพันธ์ 2560

อุตสาหกรรมกุ้งของไทยปี 2559 ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการผลิต และการส่งออก โดยได้รับปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของวัตถุดิบในประเทศ ประกอบกับประเทศคู่แข่ง
มีผลผลิตลดลงจากปัญหาโรคระบาดและภัยแล้ง ทำให้กุ้งไทยเป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศอย่างมาก โดยแนวโน้มปี 2560 คาดว่าการส่งออกกุ้งจะมีปริมาณ 240,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 จาก 209,000 ตัน ในปี 2559 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากปริมาณวัตถุดิบที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นสำคัญ ในขณะที่ เริ่มมีการระบาดของโรคขี้ขาวในหลายพื้นที่ นับเป็นปัจจัยเสี่ยงต่ออุตสาหกรรมในระยะถัดไป

สถานการณ์วัตถุดิบ

           ปี 2559 สมาคมกุ้งไทยคาดว่าผลผลิตกุ้งของไทยมีประมาณ 3 แสนตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จำแนกเป็นกุ้งขาวแวนนาไมร้อยละ 96 ส่วนอีกร้อยละ 4 เป็นกุ้งกุลาดำโดยผลผลิตกุ้งไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังแก้ปัญหาโรคตายด่วน (EMS) ได้สำเร็จ ประกอบกับการปรับปรุงพันธุ์กุ้งและระบบการเลี้ยงได้ส่งผลให้กุ้งเติบโตดีขึ้นและมีอัตราการรอดสูง ในขณะที่ผลผลิตกุ้งโลกมีปริมาณ 2.12 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 1.4 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากผู้ผลิตหลักอย่าง จีน อินเดีย และเวียดนามที่ประสบปัญหาโรคระบาด และ
สภาพอากาศแห้งแล้ง ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตกุ้งโลกโดยรวมลดลง

download PDF

Last Contents

ดูทั้งหมด

ย้อนกลับ

สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทยรายสาขา: อุตสาหกรรมกุ้ง
สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมกุ้งไทยปี 2560
ข้อมูล Thailand Food Industry Profile (Snap shot) ของภาพรวมอุตสาหกรรมกุ้ง (Infographic)
สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมกุ้งปี 2559