ข้อมูล Thailand Food Industry Profile (Snap shot) ของภาพรวมอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทย (Infographic)

กรกฎาคม 2559

อุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทย ปี 2558

download PDF

Last Contents

ดูทั้งหมด

ย้อนกลับ

ข้อมูล Thailand Food Industry Profile (Snap shot) ของภาพรวมอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทย (Infographic)
สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมมันสำปะหลังปี 2559
อุตสาหกรรมมันสำปะหลัง