อุตสาหกรรมมันสำปะหลัง

พฤษภาคม 2559

  1. สถานะการณ์อุตสาหกรรมมันสำปะหลังของโลก
  1. 1 พื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังและผลผลิตมันสำปะหลังในต่างประเทศ

          พื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังจากทั่วโลกมีพื้นที่โดยรวมประมาณ 117 ล้านไร่ ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในทวีปแอฟริกา คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 75 ล้านไร่ ประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ประเทศไนจีเรีย คองโก กานา แองโกลา และโมซัมบิค รองลงมาคือ ทวีปเอเชีย มีพื้นที่ประมาณ 25 ล้านไร่ ประเทศผู้ผลิตที่สำคัญคือ ประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย และจีน และทวีปอเมริกาใต้ มีพื้นที่ประมาณ 17 ล้านไร่ ประเทศผู้ผลิตที่สำคัญคือ ประทศบราซิล ปารากวัย โคลัมเบีย เปรู และเฮติ

ผลผลิตมันสำปะหลังทั่วโลกประมาณ 202.65 ล้านตัน หรือผลผลิตเฉลี่ย 1,752 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งทวีปแอฟริกามีพื้นที่ปลูกมากที่สุด รองลงมาคือ ทวีปเอเชียและทวีปอเมริกาใต้ (ลาตินอเมริกา) ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่มีปริมาณการผลิตมากที่สุดของโลกคือ มันเส้น มันสำปะหลังอัดเม็ด และแป้งมันสำปะหลัง ดังแผนภาพที่ 1

          ในปี 2558 ประเทศที่มีปริมาณการผลิตมันสำปะหลังมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกคือ         ประเทศไนจีเรีย จำนวน 54 ล้านเมตริกตัน คิดเป็นมูลค่า 5,641 ล้านเหรียญ รองลงมาคือประเทศไทยมีปริมาณการผลิตคิดเป็น 29.84 ล้านเมตริกตัน คิดเป็นมูลค่า 2,212 ล้านเหรียญ ตามมาด้วยอินโดนีเซีย จำนวน 24.17 ล้านเมตริกตัน คิดเป็นมูลค่า 2,448 ล้านเหรียญ ทั้งนี้ เมื่อมองในส่วนของปริมาณการผลิตจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีปริมาณการผลิตที่สูงกว่าประเทศอินโดนีเซีย หรือคิดเป็นสัดส่วนของการผลิตเท่ากับร้อยละ 14.86 ส่วนอินโดนีเซีย คิดเป็นร้อยละ 12.04 3) แต่อินโดนีเซียจะมีมูลค่าการผลิตที่สูงกว่าประเทศไทย (ตารางที่ 1)

download PDF

Last Contents

ดูทั้งหมด

ย้อนกลับ

ข้อมูล Thailand Food Industry Profile (Snap shot) ของภาพรวมอุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทย (Infographic)
สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมมันสำปะหลังปี 2559
อุตสาหกรรมมันสำปะหลัง