อุตสาหกรรมมะพร้าว

เมษายน 2559

มะพร้าว เป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทย เนื่องจากคนไทยรู้จักใช้เนื้อมะพร้าวใน การบริโภคเป็นอาหารทั้งคาวและหวานในชีวิตประจำวัน โดยสามารถแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าวได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อการบริโภค เช่น อุตสาหกรรมมะพร้าวแห้ง อุตสาหกรรมน้ำมันมะพร้าว อุตสาหกรรมกะทิเข้มข้น อุตสาหกรรมมะพร้าวฝอยแห้ง อุตสาหกรรมน้ำตาลมะพร้าว  และผลิตภัณฑ์เพื่อ อุตสาหกรรมและอุปโภค เช่น อุตสาหกรรมเส้นใยมะพร้าว อุตสาหกรรมแท่งเพาะชำ อุตสาหกรรมเผาถ่านจาก กะลามะพร้าว ซึ่งในปัจจุบันมะพร้าวมีความสำคัญในภาคอุตสาหกรรม และมีการส่งออกในหลากหลาย ผลิตภัณฑ์  

1. การผลิต 

มะพร้าวเป็นพืชผสมข้ามพันธุ์แต่ละต้นจึงไม่เป็นพันธุ์แท้ อาศัยหลักทางการผสมพันธุ์ที่เป็นไปโดย ธรรมชาติ สามารถแบ่งมะพร้าวเป็น 2 พันธุ์ คือ พันธุ์ต้นเตี้ยกับพันธุ์ต้นสูง มะพร้าวต้นเตี้ย มะพร้าวประเภทนี้มีการผสมตัวเองค่อนข้างสูง จึงมักให้ผลดกและไม่ค่อยกลายพันธุ์ ส่วนใหญ่นิยมปลูกไว้เพื่อรับประทานผลอ่อนเพราะในขณะที่ผลยังไม่แก่ อายุประมาณ 4 เดือน เนื้อมีลักษณะ อ่อนนุ่มและน้ ามีรสหวาน บางพันธุ์น้ำมีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีกลิ่นหอม 

มะพร้าวต้นสูงจะผสมข้ามพันธุ์ คือ ในแต่ละช่อดอก (จั่น) หนึ่ง ๆ ดอกตัวผู้จะค่อย ๆ ทยอยบาน และ ร่วงหล่นไปหมด ก่อนที่ดอกตัวเมียในจั่นนั้นจะเริ่มบาน จึงไม่มีโอกาสผสมตัวเอง มะพร้าวประเภทนี้เป็นมะพร้าว เศรษฐกิจส่วนใหญ่ปลูกเป็นสวนอาชีพ เพื่อทำน้ำตาลมะพร้าว ใช้เนื้อจากผลแก่่ไปประกอบอาหาร หรือเพื่อทำมะพร้าวแห้งใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันมะพร้าว

ในปี 2558 ประเทศไทยมีเนื้อที่ปลูกมะพร้าวให้ผลผลิตประมาณ 1,197,127 ไร่ และได้ผลผลิตประมาณ 904,094 ตัน โดยมีผลผลิตต่อพื้นที่ให้ผลของมะพร้าว 755.22 กิโลกรัม ซึ่งจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมะพร้าวมากที่สุด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ 414,778 ไร่ ชุมพร 193,375 ไร่ สุราษฎร์ธานี 186,175 ไร่  เป็นต้น โดยผลผลิตที่ได้จะ ไว้ใช้บริโภคภายในประเทศ เป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงานกะทิสำเร็จรูป และใช้ในโรงงานแปรรูปเนื้อมะพร้าวแห้ง นอกจากนั้นไทยยังมีการส่งออกมะพร้าวและผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศ โดยมีการส่งออกในรูปมะพร้าวผล มะพร้าวฝอย เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ำมันมะพร้าว เป็นต้น เนื้อที่ให้ผลและผลผลิตในปี 2558 ลดลงร้อยละ 7.54 และ 9.62  จากปี 2557 เนื่องจากเนื้อที่บางส่วนถูกทดแทนด้วยปาล์มน้ำมัน และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ รวมถึง การแพร่ระบาดของศัตรูมะพร้าวอย่างหนอนหัวดำ แมลงดำหนาม และด้วงแรด

download PDF

Last Contents

ดูทั้งหมด

ย้อนกลับ

อุตสาหกรรมสุกรไทย
สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทยรายสาขา : อุตสาหกรรมกาแฟ
อุตสาหกรรมโคนม
ข้อมูล Thailand Food Industry Profile (Snap shot) ของภาพรวมอุตสาหกรรมกาแฟ (Infographic)