ข้อมูล Thailand Food Industry Profile (Snap shot) ของภาพรวมอุตสาหกรรมกุ้ง (Infographic)

มกราคม 2559

อุตสาหกรรมกุ้ง

การเพาะเลี้ยงกุ้ง ปี 2556 จำนวนฟาร์ม (แห่ง) 21,668 พื้นที่เพาะเลี้ยง (ไร่) 311,589

download PDF

Last Contents

ดูทั้งหมด

ย้อนกลับ

สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารไทยรายสาขา: อุตสาหกรรมกุ้ง
สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมกุ้งไทยปี 2560
ข้อมูล Thailand Food Industry Profile (Snap shot) ของภาพรวมอุตสาหกรรมกุ้ง (Infographic)
สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมกุ้งปี 2559