ข้อมูล Thailand Food Industry Profile (Snap shot) ของภาพรวมอุตสาหกรรมไก่ (Infographic)

ธันวาคม 2558

อุตสาหกรรมไก่

จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่

มากกว่า 100,000 ตัว 550 ครัวเรือน

10,000 - 100,000 ตัว 4,108 ครัวเรือน

น้อยกว่า 10,000 ตัว 2,283,670 ครัวเรือน

download PDF

Last Contents

ดูทั้งหมด

ย้อนกลับ

อุตสาหกรรมไก่เนื้อ
สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมไก่ปี 2560
ข้อมูล Thailand Food Industry Profile (Snap shot) ของภาพรวมอุตสาหกรรมไก่ (Infographic)
อุตสาหกรรมไก่เนื้อ