สับปะรด

ภาพรวมอุตสาหกรรมสับปะรด

พฤษภาคม 2564

โรงงานแปรรูปจะทำการแปรรูปเพื่อส่งจําหน่ายไปยังปลายน้ำ โดยผลผลิตหลักจากโรงงานแปรรูปจะประกอบด้วยสับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรดเข้มข้นซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้โดยส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ สําหรับผลสับปะรดที่คุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามที่โรงงานแปรรูปกําหนด จะถูกส่งจําหน่ายไปยังแผงปอกหรือสับ แล้วส่งเข้าโรงงานแปรรูปขนาดเล็ก เพื่อผลิตเป็นสับปะรดกระป๋อง และน้ำสับปะรด รวมทั้งส่งโรงงานแปรรูปอื่นๆ เพื่อผลิตเป็นเป็นผลไม้อบแห้งต่อไป และในส่วนของสับปะรดบริโภคสดจะส่งจําหน่ายไปยังตลาดไทหรือตลาดสี่มุมเมือง เพื่อบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก

ภาพที่ 1.1 โครงสร้างโซ่อุปทานอุตสาหกรรมสับปะรดของไทย
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2564)

2.วัตถุดิบ

3. การแปรรูป 

download PDF