โคเนื้อ

สถานการณ์การค้าอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โคเนื้อแปรรูปของไทย

กรกฎาคม 2563

การแปรรูปเนื้อโคเพื่อจำน่ายในตลาดภายในประเทศยังไม่มีความหลากหลายมากนัก โดยทั่วไปจะเป็นการแปรรูปในลักษณะแช่เย็นแช่แข็ง ขณะที่การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารเชิงอุตสาหกรรมจะอยู่ในรูปของลูกชิ้นและไส้กรอกเป็นส่วนใหญ่ โดยร้อยละ 59.4 ของปริมาณการจำหน่ายเนื้อโคและลูกโคเนื้อทั้งหมด เป็นการจำหน่ายในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ที่เหลือเป็นการจำหน่ายตามตลาดสด หรือกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ (รูปที่ 8)  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะการจำหน่ายในห้างค้าปลีกของไทย พบว่า ในปี 2561 ไทยมีปริมาณการจำหน่ายเนื้อโค 122,700 ตัน คิดเป็นมูลค่า 58,875.6 ล้านบาท หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.2 ต่อปี ในเชิงปริมาณ และร้อยละ 3.3 ต่อปี ในเชิงมูลค่า ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557-2561) (รูปที่ 9) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของจำนวนประชากรและชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานและท่องเที่ยวในประเทศ โดยมีการคาดการณ์ว่าการจำหน่ายเนื้อโคภายในประเทศจะยังคงมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

download PDF