โคนม

อุตสาหกรรมโคนม

ตุลาคม 2559

จากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านมา 50 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานอาชีพ “การเลี้ยงโคนม” ให้กับคนไทย เราจะมาทบทวนว่าอุตสาหกรรมโคนมไทยได้สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีทิศทางการเติบโตอย่างไรในอนาคต

  1. โครงสร้างพื้นฐาน

ปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรที่ทำอาชีพหลักในการเลี้ยงโคนมจำนวน 16,248 ครัวเรือน มีจำนวนโคนม
6 แสนตัว ให้น้ำนมดิบ 1.08 ล้านตัน โดยเฉลี่ยแล้วโคนม 1 ตัวให้ผลผลิตน้ำนมดิบได้ 180 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นรายได้แก่เกษตรกรไทย 16,632 ล้านบาท ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมโคนมเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.4 ต่อปี สวนทางกับจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมี่ลดลง แสดงให้ว่าขนาดฟาร์มโคนมในประเทศไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น

อุตสาหกรรมโคนมไม่เพียงสร้างรายได้ให้เกษตรกรเท่านั้น แต่ยังพัฒนาก้าวไปสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมเพื่อทำตลาดเชิงพาณิชย์อีกด้วย โดยมีผลิตภัณฑ์นมแปรรูปที่สำคัญได้แก่ ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม (นมโรงเรียน และนมพาณิชย์)  ผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับเด็กและทารก และผลิตภัณฑ์นมในรูปแบบอื่น ๆ เช่น โยเกิร์ต และนมเปรี้ยว
เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนเป็นโครงการของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำนมดิบ
ล้นตลาด รวมถึงนโยบายพัฒนาสุขภาพเด็กในช่วงปฐมวัยโดยการให้ดื่มนมฟรีด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ  ส่วนนมผงสำหรับเด็กและทารกเป็นสินค้าควบคุมและไม่มีผลกระทบกับอุตสาหกรรมโคนมไทยมากนัก เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไทยจำเป็นต้องนำเข้าเพื่อจำหน่ายในประเทศ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม ถือเป็นสินค้าหลักในอุตสาหกรรมนม ซึ่งมีมูลค่าตลาดสูงถึง 24,125 ล้านบาท ทั้งนี้ในการผลิตนมแปรรูปมีการใช้วัตถุดิบจาก 2 แหล่ง คือ น้ำนมดิบที่ผลิตได้ในประเทศ และการนำเข้านมผงจากต่างประเทศ

ในระยะหลัง ๆ อุตสาหกรรมโคนมไม่เพียงแต่สร้างมูลค่าให้ตลาดภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้กับประเทศอีกด้วย โดยในปี 2558 ไทยมีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์นม 6,456 ล้านบาท ซึ่งตลาดส่งออกส่วนใหญ่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเป็นหลัก ประกอบด้วย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์

download PDF