กุ้ง

อุตสาหกรรมกุ้ง

กุมภาพันธ์ 2560

สถานการณ์วัตถุดิบ

           ปี 2559 สมาคมกุ้งไทยคาดว่าผลผลิตกุ้งของไทยมีประมาณ 3 แสนตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จำแนกเป็นกุ้งขาวแวนนาไมร้อยละ 96 ส่วนอีกร้อยละ 4 เป็นกุ้งกุลาดำโดยผลผลิตกุ้งไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังแก้ปัญหาโรคตายด่วน (EMS) ได้สำเร็จ ประกอบกับการปรับปรุงพันธุ์กุ้งและระบบการเลี้ยงได้ส่งผลให้กุ้งเติบโตดีขึ้นและมีอัตราการรอดสูง ในขณะที่ผลผลิตกุ้งโลกมีปริมาณ 2.12 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 1.4 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากผู้ผลิตหลักอย่าง จีน อินเดีย และเวียดนามที่ประสบปัญหาโรคระบาด และ
สภาพอากาศแห้งแล้ง ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตกุ้งโลกโดยรวมลดลง

download PDF