สับปะรด

อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง

กรกฎาคม 2559

1. สถานการณ์วัตถุดิบ

ไทยเป็นผู้ผลิตสับปะรดเป็นอันดับที่ 4 ของโลก รองจากฟิลิปปินส์ คอสตาริก้า และบราซิล โดยมีปริมาณการผลิตคิดเป็นร้อยละ 8.5 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดในตลาด ผลผลิตส่วนใหญ่ของไทยเน้นการปลูกเพื่อแปรรูปเป็นสับปะรดกระป๋องเป็นหลัก เช่นเดียวกับประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ในขณะที่ประเทศคอสตาริก้า และบราซิลเน้นสับปะรดสำหรับบริโภคผลสดเป็นหลัก โดยบราซิลเน้นการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศ แตกต่างจากคอสตาริก้าที่เน้นผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป

แหล่งเพาะปลูกสับปะรดที่สำคัญของไทยอยู่ในภาคตะวันตก และตะวันออกของประเทศโดยเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งผลิตสับปะรดได้มากถึงร้อยละ 41 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ระยอง ชลบุรีเพชรบุรี และราชบุรี ตามลำดับ โดยในปี 2559 ไทยมีเนื้อที่เก็บเกี่ยวสับปะรด 464,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จากแรงจูงใจทางด้านราคาสับปะรดที่เกษตรกรขายได้ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ส่งผลให้เกษตรกรขยายการปลูกสับปะรดในพื้นว่าง ปลูกแซมยางพาราที่ปลูกใหม่ และปลูกแทนพืชไร่ อย่างมันสำปะหลังและอ้อยโรงงานเป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี 2558 ถึงกลางปี 2559 ประเทศไทยประสบปัญหาสภาพอากาศร้อนจัด และแห้งแล้งยาวนาน เป็นสาเหตุให้สับปะรดเจริญเติบโตไม่เต็มที่ส่งผลให้ผลผลิตรวมลดลงจากร้อยละ 2.2 จากปีก่อนหน้า มีปริมาณ 1.8  ล้านตัน และจากการลดลงของผลผลิตอันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งดังกล่าว
จึงเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ราคาสับปะรดโรงงานที่เกษตรกรขายได้ในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 10.4 บาทต่อกิโลกรัม จาก 10.3 บาทต่อกิโลกรัมในปี 2558

download PDF