กุ้ง

ประมวลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม กุ้ง ปี 2555 - 2557

พฤษภาคม 2557

คิดเป็นมูลค่า 60,086 ล้านบาท ลดลงถึงร้อยละ 39.3 และ 28.9 ตามลำดับ ทำให้ไทยสูญเสียตําแหน่งผู้นำการส่งออกกุ้งในตลาดหลักสำคัญโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาให้กับอินเดียเป็นครั้งแรก ตลาดหลักสำคัญที่ไทยมีการส่งออกกุ้งลดลงมากในช่วง 11 เดือนแรกของปี2556 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป โดยลดลงร้อยละ 39.5 28.3 และ 44.0 ตามลำดับ สาเหตุจากปัญหาขาดแคลนกุ้งเป็นหลัก นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ตอบสนองต่อราคากุ้งที่ปรับตัวสูงขึ้นมากในแต่ละตลาด โดยตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่ให้ความสําคัญกับปัจจัยราคามากกว่าคุณภาพสินค้า จึงทําให้การส่งออกลดลงมากกว่าตลาดญี่ปุ่นซึ่งเน้นคุณภาพมากกว่าราคา ส่วนตลาดยุโรปแม้จะเน้นคุณภาพแต่เนื่องจากมีปัญหาเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อ จึงทำให้การส่งออกไปยังตลาดดังกล่าวลดลงมากกว่าตลาดสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น (กรุงเทพธุรกิจ, 21 มกราคม 2557)

มกราคม 

กระทรวงประมงแห่งบังคลาเทศเตรียมอนุญาตการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งที่ปลอดเชื้อ(pathogen-free : SPF) รวมทั้ง ลูกกุ้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงกุ้ง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่จะอนุญาตในรอบสิบปี ซึ่งประเด็นนี้มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย(www.thefishsite.com)

กุมภาพันธ์

นางอําไพ หาญไกรวิไลย์ เลขาธิการสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กล่าวว่า ขณะนี้ถือเป็นช่วงโลว์ซีซันของการส่งออกกุ้งในภาพรวม แต่ก็มีหลายบริษัทที่ได้รับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ วัตถุดิบกุ้งในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงต้องนำเข้าจากอินเดียเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้สมาคมได้ทำหนังสือขออนุญาตจากกรมประมงในการนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศเข้ามาใช้ผลิตส่งออกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเพดานเดือนละไม่เกิน 2 หมื่นตัน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา

"การนําเข้าวัตถุดิบกุ้งจากต่างประเทศมีเพียงบางบริษัท แต่ในภาพรวมยังนำเข้าไม่มากขณะที่การส่งออกกุ้งช่วง 2 เดือนแรกออร์เดอร์ยังค่อนข้างน้อย แต่ปกติจะเข้ามาเยอะช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ซึ่งยังต้องลุ้นว่าผลผลิตกุ้งในประเทศจะปรับตัวดีขึ้นหรือไม่ กุ้งจะยังตายอยู่หรือเปล่า หากไม่ตายก็จะค่อยๆ เข้าสู่ภาวะปกติ แต่ ณ ขณะนี้กุ้งยังขาดแคลนและราคายังแพง เช่นขนาด 50 ตัวต่อกิโลกรัม เฉลี่ยยังสูงที่ระดับ 320-330 บาทต่อกิโลกรัมขนาด 60 ตัวต่อกิโลกรัมเฉลี่ยราคา 295 บาท" (ฐานเศรษฐกิจ, 20-22 กุมภาพันธ์ 2557)

download PDF