สับปะรด

อุตสาหกรรมสับปะรด ประมวลสถานการณ์ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมสับปะรดไทย

เมษายน 2559

มี.ค. 2555 

ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดสหภาพยุโรปทําให้กลุ่ม สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดสามารถส่งออกสินค้าสับปะรดกระป๋องและน้ําสับปะรดไปยัง ตลาดสหภาพยุโรป (EU) ได้หลายประเทศ อาทิ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม อิตาลี เยอรมนี ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นช่องทางรองรับผลผลิตของสมาชิกช่วยลดปัญหา ราคาสับปะรดตกต่ําและล้นตลาดได้ ผู้ที่ได้รับรองตราสัญลักษณ์แฟร์เทรดจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานกล่าวคือต้องผลิต สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในกระบวนการผลิตต้อง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างความเป็นธรรม มีการประกันราคาขั้นต่ําของผลผลิต ดูแล การจ้างงาน ตลอดจนมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม, บ้านเมือง 30 มี.ค. 2555 

พ.ค. 2555

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการณ์ไว้ว่าสับปะรดไทยมีแนวโน้มที่ดีในการขยาย ตลาดการส่งออกไปยังต่างประเทศเพราะไทยสามารถผลิตสับปะรดได้มาก แต่จําเป็นจะต้องมีนโยบายและแผนการบริหารจัดการสับปะรดรับประทานสดและสับปะรด โรงงานให้แยกออกจากกันอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นแผนการปลูกที่ต้องอยู่ใกล้กับพื้นที่ โรงงาน ชนิดสายพันธุ์ที่ใช้ปลูกที่เหมาะสมในการทําเนื้อสับปะรดกระป๋องและน้ํา สับปะรด และที่สําคัญควรมีการวางแผนร่วมกันระหว่างโรงงานเกษตรกรและภาค การตลาด โดยเฉพาะในระบบที่รับรองราคาการรับซื้อ เพื่อให้อุตสาหกรรมสับปะรดทั้ง สับปะรดโรงงานและสับปะรดรับประทานผลสดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และสอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ, เดลินิวส์ 25 พ.ค. 2555

ก.ค. 2555

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุภาพรวมสินค้าเกษตรส่งออกของไทยไป ตลาดสหภาพยุโรปหรืออียูในปี 2556 ว่าขณะนี้ยังไม่ดีขึ้นและเศรษฐกิจของอียูมี แนวโน้มถดถอยในระยะยาว เพราะยังมีปัญหาด้านการเงินและการว่างงานยังสูงส่งผล ถึงกําลังซื้อที่ลดลง ทั้งนี้ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมามีสินค้าหลายตัว อาทิ ข้าว ยางพารา สับปะรด ไก่แปรรูป (รวมไก่สด) ปริมาณและมูลค่าลดลง สาเหตุสําคัญจากราคาสินค้า ไทยสูงกว่าคู่แข่งมาก ลูกค้าส่วนใหญ่หันไปซื้อจากคู่แข่งแทน สําหรับตลาดสับปะรด กระป๋องของไทยในอียูยังไม่มีคําสั่งซื้อมากนัก ตลาดยังซบเซา สาเหตุจากคู่ค้าคาดการณ์ ว่าไทยยังมีผลผลิตจํานวนมากทั้งที่ในปีนี้เกิดภาวะแล้งและเกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่น ทดแทนทําให้มีผลผลิตลดลง คาดปีนี้จะอยู่ที่ 1.9 ล้านตัน ลดลง 3-4 แสนตันจากปีที่ ผ่านมา ส่งผลสับปะรดมีราคาสูงทําให้หลายโรงงานแก้ปัญหาโดยเดินเครื่องผลิต 1 วัน

 

download PDF