กาแฟ

นโยบายที่เกี่ยวข้องของกาแฟ มีนาคม 2558

มีนาคม 2558

ทธศาสตร์กาแฟ 2552-2556
วิสัยทัศน์
    เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน รักษาคุณภาพ และเอกลักษณ์กาแฟไทย

พันธกิจ

1.    ส่งเสริม/สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มคุณภาพผลผลิต
2.    ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
3.    สร้าง/พัฒนาเครือข่ายระหว่างเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร
4.    สร้างมาตรฐานและภาพลักษณ์กาแฟไทย

เป้าหมาย
1.    ลดต้นทุนการผลิตกาแฟเท่าหรือมากกว่าเวียดนาม ไม่เกินร้อยละ 10
2.    เพิ่มผลผลิตต่อไร่กาแฟที่ปลูกเป็นพืชเดี่ยวจาก 200 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2552 เป็น 300 กิโลกรัม ต่อไร่ ในปี 2556 และปลูกร่วมกับพืชอื่นจาก 143 กิโลกรัมต่อไร่ในปี 2552 เป็น 180 กิโลกรัมต่อไร่ในปี 2556
3.    เพิ่มปริมาณแปลงกาแฟที่ได้รับการรับรอง GAP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ยุทธศาสตร์และมาตรการดำเนินงาน
1.    ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต
1.1    จัดระบบการผลิตในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ลำปาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช

1)    เขตการผลิตกาแฟ
•    ศึกษาความถูกต้องของพื้นที่ที่มีศักยภาพและพื้นที่ปลูกจริง รวมทั้งสำรวจข้อมูลด้านโลจิสติกส์
•    วิเคราะห์คาดคะเน แนวโน้มในด้านราคา ต้นทุน และผลตอบแทน (ประชุม/สัมมนา)
•    จัดทำข้อมูลแผนที่แสดงความเหมาะสม และวางแผนกำหนดเขตปลูกกาแฟในพื้นที่ที่ปลูกกาแฟเป็นพืชเดี่ยวและปลูกเป็นพืชร่ว

 

download PDF

ทั้งหมด มี 1 รายการ

นโยบายที่เกี่ยวข้องของกาแฟ มีนาคม 2558

มีนาคม 2558

ทธศาสตร์กาแฟ 2552-2556 วิสัยทัศน์     เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน รักษาคุณภาพ และเอกลักษณ์กาแฟไทย
Read more