กาแฟ

การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขัน Porter’s Five Force Model

มีนาคม 2558

ด้านอุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรม (Threat of New Entrants)

-    ผลจากการเปิดเขตการค้าเสรี AFTA เมื่อปี 2553 อาจทำให้เมล็ดกาแฟจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคาต่ำกว่า ทะลักเข้าสู่ตลาดกาแฟไทยสร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในประเทศ 

-    การเข้าไปลงทุนปลูกกาแฟในประเทศเพื่อนบ้าน ของผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาห-กรรมกาแฟไทย อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้เมล็ดกาแฟที่ผลิตในประเทศ สร้างความเดือนร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ

-    ธุรกิจร้านกาแฟเป็นธุรกิจที่นักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมาก สามารถเข้าสู่ธุรกิจได้ง่าย หากสามารถสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการเสริมอื่นๆ อาทิเช่น ความหลากหลายของสูตรเครื่องดื่มกาแฟ ความสวยงามของรูปแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างบรรยากาศของร้าน และการสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่จดจำได้ง่าย เป็นต้น เพื่อโน้มน้าวจิตใจของผู้บริโภคให้หันมาซื้อสินค้าของตน
+    ผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าสู่ธุรกิจร้านกาแฟพรีเมี่ยม เสียเปรียบผู้ประกอบการรายเดิม โดยเฉพาะร้านกาแฟที่มีเครือข่ายจำนวนมาก เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหม่อาจไม่สามารถผลิตสินค้าในปริมาณที่มากพอเพื่อประหยัดจากขนาดการผลิต ขณะที่ผู้ประกอบการเดิมมีความได้เปรียบด้านการสั่งซื้อและประหยัดจากขนาดการผลิตได้ 
+    ทำเลที่ตั้ง เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเข้ามาของผู้ประกอบการหน้าใหม่ในธุรกิจร้านกาแฟ 
+    อุตสาหกรรมกาแฟสำเร็จรูปของไทย มีโครงสร้างตลาดแบบผู้ขายน้อยราย (Oligopoly) และแบบผู้ผลิตรายใหญ่ (Dominant Firm) ทำให้ผู้ประกอบการในตลาดมี Economy of Scale ขณะเดียวกันการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ทำได้ยาก เพราะการเข้ามาแข่งขันในตลาดนั้นต้องใช้เงินลงทุนสูงมากเพื่อให้กิจการมีขนาดใหญ่พอที่จะเกิดการประหยัดต่อขนาด ประกอบกับผู้บริโภคคุ้นเคยกับสินค้าในตลาดซึ่งเป็นของผู้ผลิตรายเดิมเป็นอย่างดีแล้ว 

สภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน (Rivalry among Firms)

-    เมล็ดกาแฟ: การแข่งขันในตลาดกาแฟโลกมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น เนื่องจากความต้องการในตลาดโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่คู่แข่งของไทยหลายประเทศมีความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า โดยเฉพาะ เวียดนามและอินโดนิเซีย

download PDF

ทั้งหมด มี 1 รายการ

การวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขัน Porter’s Five Force Model

มีนาคม 2558

ด้านอุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรม (Threat of New Entrants) -    ผลจากการเปิดเขตการค้าเสรี AFTA เมื่อปี 2553 อาจทำให้เมล็ดกาแฟจากประเ...
Read more