มันสำปะหลัง

สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมมันสำปะหลังปี 2559

มิถุนายน 2559

คาดการณ์การส่งออกมันสำปะหลังของไทยปี 2559

ทั้งหมด มี 3 รายการ

อุตสาหกรรมมันสำปะหลัง

พฤษภาคม 2559

สถานะการณ์อุตสาหกรรมมันสำปะหลังของโลก 1 พื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังและผลผลิตมันสำปะหลังในต่างประเทศ      ...
Read more

อุตสาหกรรมมันสำปะหลังของไทย

มีนาคม 2558

การผลิตมันสําปะหลัง มันสําปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศมานานหลายทศวรรษ โดยการผลิตมันสําปะหลังของไทย มีสัดส่วนผลผลิตสูงที่สุดเมื่อเทียบกับพืช...
Read more