นมพร้อมดื่ม

อุตสาหกรรมนม ประมวลสถานการณ์อุตสาหกรรมนม

มิถุนายน 2557

มิ.ย. 
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม 3 ราย ประกอบด้วย บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัท ดัชมิลค์ จํากัด (บจก.) และ บจก.ซีพี-เมจิ มีความประสงค์ต้องการน้ํานม ดิบเพิ่มอีกรวมประมาณวันละ 85 ตัน แต่ไม่มีศูนย์รวบรวมน้ํานมโครายใดแจ้งขายให้ จึงทํา ให้ผู้ประกอบการมีความจําเป็นต้องขอโควตานําเข้านมผงขาดมันเนยจากกรมการค้า ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในปริมาณรวม 1.5 หมื่นตัน ส่งผลกระทบทําให้เกษตรกร เสียโอกาสในการขายน้ํานมดิบได้ในราคาสูงกว่าราคากลางที่กิโลกรัมละ 18 บาท 

มิ.ย.

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หนุนเด็กไทยให้ดื่มนมจืดมากขึ้น เพื่อให้เติบโตสมวัย สูงและ สมาร์ท ผู้ชายสูง 181 เซนติเมตร ผู้หญิง 162 เซนติเมตร เผยขณะนี้เด็กไทยดื่มนมน้อย มากเมื่อเทียบกับทั่วโลก เฉลี่ยเพียงคนละ 14 ลิตรต่อปี น้อยกว่าเด็กในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ 4 เท่า และต่ํากว่าทั่วโลก 7 เท่าตัว  ส่งผลให้เด็กไทยเตี้ยกว่าปกติ มีไอ คิวตกเกณฑ์สากล แนะให้ดื่มนมจืดให้ได้วันละ 2-3 แก้ว และควรดื่มหลังอาหารจะดีที่สุด หากดื่มนมแล้วท้องอืด ท้องเสีย ไม่ต้องตกใจ ให้ค่อยๆ ดื่มทีละน้อย แล้วเพิ่มปริมาณขึ้น เรื่อยๆ 

พ.ค.

คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) เปิดเผยถึงสถานการณ์นมโรงเรียน ภายหลังเปิดเสรีว่า ในส่วนของโซนภาคกลางที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ ไทย (อ.ส.ค.) เคยจัดสรรโควตาสิทธิ์ในการจัดจําหน่ายให้ถือมีความชุลมุนวุ่นวาย ค่อนข้างมาก เนื่องจาก อ.ส.ค. ที่เคยล็อกโควตาการจัดสรรสิทธิ์การจัดจําหน่ายไว้ให้กับ ผู้ประกอบการรายใหม่ ได้ถูกรายเดิมเข้ามาแย่งชิงพื้นที่คืน และไม่สามารถเจรจาต่อรองกัน ได้ ขณะที่ในโซนภาคอื่นแม้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทําหนังสือถึงผู้ว่าฯทั่ว ประเทศให้ อปท.ดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แต่ในการจัดซื้อจริงนั้นส่วนใหญ่จะซื้อ จากผู้ประกอบการรายเดิมที่ อ.ส.ค.เคยจัดสรรโควตาให้

เม.ย.

แอคทีเวีย จัดงานแถลงข่าวแนะนําผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตและนมเปรี้ยวใหม่ล่าสุด “แอคทีเวีย ไลท์แอนด์ฟิตต์ สูตรน้ําตาล 1%” พร้อมเปิดตัวนักร้องชื่อดังก้องโลก “ชากีร่า” รับหน้าที่ พรีเซ็นเตอร์คนใหม่ของแอคทีเวียทั่วโลก โดยงัดสโลแกนเด็ด “เมื่อข้างในรู้สึกดี คุณก็ยิ้ม ได้” พร้อมตีตลาดเมืองไทยและตอกย้ําภาพลักษณ์ผู้นําโยเกิร์ตระดับโลก   นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อํานวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ อ.ส.ค.ได้เร่งเตรียมแผนเจาะตลาดส่งออกนมพร้อมดื่มใน ประเทศไต้หวัน เนื่องจากมีนักธุรกิจและตัวแทนจําหน่ายในไต้หวันสนใจนําเข้าผลิตภัณฑ์ นมไทย-เดนมาร์ค จํานวน 2 รส เข้าไปจัดจําหน่าย คือ นมยู.เอช.ที.รสจืด และรสหวาน ขนาด 200 ซีซี เพื่อรองรับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคในไต้หวันที่มีความเป็นไป

download PDF

ทั้งหมด มี 1 รายการ

อุตสาหกรรมนม ประมวลสถานการณ์อุตสาหกรรมนม

มิถุนายน 2557

มิ.ย.  ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นม 3 ราย ประกอบด้วย บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัท ดัชมิลค์ จํากัด (บจก.) และ บจก.ซีพี-เมจิ ม...
Read more