ไก่

ประมวลสถานการณ์อุตสาหกรรมไก่เนื้อ 2557

กันยายน 2557

เมษายน 2555

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับรายงานจากสํานักงานที่ปรึกษาการเกษตร ต่างประเทศ ประจําสหภาพยุโรป ถึงผลการประชุมของคณะกรรมาธิการยุโรปด้าน สาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภค (DG SANCO)

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ที่ผ่าน มาว่า คณะกรรมการยุโรปด้านห่วงโซ่อาหารและสุขภาพสัตว์ มีมติยกเลิกการห้าม นําเข้าไก่สดจากประเทศไทย หลังจากที่เคยระงับการส่งออกจากประเทศไทยด้วย โรคไข้หวัดนกตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2547 ทั้งนี้ คาดว่าสหภาพยุโรปจะประกาศ เรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการใน EU Official Journal ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่ง จะส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกไก่สดไปจําหน่ายยังสหภาพยุโรปได้อีกครั้ง ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การส่งออกไก่สดของไทยสามารถ ส่งออกได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป จึงได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ ประสานกับกระทรวงพาณิชย์และสมาคมเนื้อสัตว์ปีก ในการเตรียมบริหารโควตา การส่งออกไก่สดของไทย ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าในปี 2555 ประเทศไทยจะสามารถ ส่งออกไก่สดไปยังสหภาพยุโรปได้ปริมาณ 50,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,000 ล้านบาท  (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 4 เม.ย. 55) 

มิถุนายน 2556

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผยว่า ทีมนักวิจัยไทยได้วิจัยและ ค้นพบว่า พริกเป็นพืชวัตถุดิบที่สามารถนํามาสกัดเป็นสารที่ให้ผลดีต่อการ เจริญเติบโตของสัตว์ในกลุ่มสุกรและสัตว์ปีก จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีในการสกัดพริก ที่มีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ํา ผลักดันผลผลิตที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาให้ถูก นํามาใช้ประโยชน์จริงทางการค้าในรูปของผลิตภัณฑ์สารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้ ชื่อ ไบโอแคป-Biocap โดยมีบริษัท เบทเทอร์ฟาร์มา จํากัด ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนวิจัยและ ได้รับสิทธิเป็นผู้จัดจําหน่ายในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสารดังกล่าวจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตด้วยการออกฤทธิ์กระตุ้นการกินอาหาร กระตุ้นน้ําย่อย กระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคและลดผลกระทบจากความเครียดในกลุ่มสุกร และสัตว์ปีก ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรได้ถึงร้อยละ 5 (ค่ายา ควบคุมโรคและค่าอาหารสัตว์) ส่งผลให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ และ ผู้บริโภคได้รับประทานเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย ไม่มีสารจากยาปฏิชีวนะปนเปื้อนอีกด้วย (พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 19 มิ.ย. 56)  

กรกฎาคม 2556 

บริษัท สหฟาร์ม จํากัด ผู้ผลิตไก่เนื้อแบบครบวงจรรายใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ ไทย ติดค้างเงินค่าเลี้ยงไก่กับลูกเล้า (contract farming) โดยไม่ยอมจ่ายค่าเลี้ยง มูลค่ารวมจํานวนมหาศาล ซึ่งปัญหาดังกล่าวเริ่มรุนแรงมาตั้งแต่ปี 2555 จนถึง ปัจจุบัน ทําให้มีลูกเล้าหลายร้อยรายได้รวมตัวกันมากมาทวงค่าเลี้ยงเลี้ยงไก่ที่ค้าง จ่ายมาหลายเดือน แต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ไม่ได้รับการแก้ไข ทําให้ลูกเล้าของ      สหฟาร์ม หันไปย้ายค่ายเลี้ยงไก่ให้บริษัทอื่นๆ แทน ซึ่งสาเหตุสําคัญเกิดจากการที่  สหฟาร์ม มีการขยายการลงทุนเกินตัว ขยายทั้งจํานวนลูกเล้า โรงงานชําแหละไก่ กอร์ปกับในปีที่แล้ว ราคาวัตถุดิบทั้งข้าวโพดและกากถั่วเหลืองปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาก ถึงร้อยละ 30 การปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท/วัน ค่าไฟฟ้า (เอฟที) ที่เพิ่มขึ้น ค่าเงิน บาทแข็งค่าขึ้นกระทบต่อการส่งออก ขณะที่ราคาขายไก่ทั้งในและต่างประเทศตกต่ํา ยิ่งรุมเร้าปัญหาให้แย่ลงไปอีก ล่าสุดปัญหาการขาดสภาพคล่องของสหฟาร์มได้ ลุกลามขยายวงกว้างมากขึ้นจากลูกเล้าไปสู่ลูกจ้างและพนักงานบริษัทในกลุ่ม      สหฟาร์ม ทําให้มีการค้างจ่ายเงินเดือนและทยอยจ่าย สร้างความไม่พอใจอย่างมาก ต่อแรงงานต่างด้าวที่หาเช้ากินค่ํา จนนํามาสู่การประท้วงเรียกร้อง และขู่เผาโรงงาน หากไม่ได้รับเงินค่าจ้าง จนบริษัทฯ ต้องยอมที่จะจ่ายเงินค้างจ่ายให้ ขณะเดียวกันก็ ปิดโรงชําระแหละไก่ 2 เดือน เพื่อหาเงินกู้สําหรับเดินโรงงานต่อไป (ผู้จัดการรายวัน, 7 ก.ค. 2556) 

download PDF

ทั้งหมด มี 1 รายการ

ประมวลสถานการณ์อุตสาหกรรมไก่เนื้อ 2557

กันยายน 2557

เมษายน 2555 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับรายงานจากสํานักงานที่ปรึกษาการเกษตร ต่างประเทศ ประจําสหภาพยุโรป ถึงผลการประชุมของคณะกรรมาธิการยุโรปด้าน สาธ...
Read more