กุ้ง

อุตสาหกรรมกุ้ง

กุมภาพันธ์ 2560

อุตสาหกรรมกุ้งของไทยปี 2559 ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการผลิต และการส่งออก โดยได้รับปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของวัตถุดิบในประเทศ ประกอบกับประเทศคู่แข่ง
มีผลผลิตลดลงจากปัญหาโรคระบาดและภัยแล้ง ทำให้กุ้งไทยเป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศอย่างมาก โดยแนวโน้มปี 2560 คาดว่าการส่งออกกุ้งจะมีปริมาณ 240,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 จาก 209,000 ตัน ในปี 2559 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากปริมาณวัตถุดิบที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นสำคัญ ในขณะที่ เริ่มมีการระบาดของโรคขี้ขาวในหลายพื้นที่ นับเป็นปัจจัยเสี่ยงต่ออุตสาหกรรมในระยะถัดไป

สถานการณ์วัตถุดิบ

           ปี 2559 สมาคมกุ้งไทยคาดว่าผลผลิตกุ้งของไทยมีประมาณ 3 แสนตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จำแนกเป็นกุ้งขาวแวนนาไมร้อยละ 96 ส่วนอีกร้อยละ 4 เป็นกุ้งกุลาดำโดยผลผลิตกุ้งไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังแก้ปัญหาโรคตายด่วน (EMS) ได้สำเร็จ ประกอบกับการปรับปรุงพันธุ์กุ้งและระบบการเลี้ยงได้ส่งผลให้กุ้งเติบโตดีขึ้นและมีอัตราการรอดสูง ในขณะที่ผลผลิตกุ้งโลกมีปริมาณ 2.12 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 1.4 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากผู้ผลิตหลักอย่าง จีน อินเดีย และเวียดนามที่ประสบปัญหาโรคระบาด และ
สภาพอากาศแห้งแล้ง ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตกุ้งโลกโดยรวมลดลง

download PDF

ทั้งหมด มี 5 รายการ

อุตสาหกรรมกุ้ง

กุมภาพันธ์ 2560

อุตสาหกรรมกุ้งของไทยปี 2559 ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการผลิต และการส่งออก โดยได้รับปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของวัตถุดิบในประเทศ ป...
Read more

สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมกุ้งไทยปี 2560

ธันวาคม 2559

สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมกุ้งปี 2560
Read more

สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมกุ้งปี 2559

ธันวาคม 2558

คาดการณ์ปริมาณผลผลิต ส่งออก และราคากุ้งไทย ปี 2559
Read more

อุตสาหกรรมกุ้งไทย

พฤศจิกายน 2558

ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมกุ้งไทยต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญที่กระทบต่อผลผลิตและการค้า ทั้งจากโรคตายด่วน (EMS) ปัญหาการค้ามนุษย์และการทำปร...
Read more

ประมวลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม กุ้ง ปี 2555 - 2557

พฤษภาคม 2557

มกราคม  ปัญหาวิกฤติโรคตายด่วน (EMS) ทำให้ปริมาณผลผลิตกุ้งของไทยปี 2556 อยู่ที่ประมาณ 260,000 ตัน ลดลงจากปีก่อนที่ 472,881 ตัน หรือลดลงประมาณร้...
Read more