กุ้ง

ประมวลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม กุ้ง ปี 2555 - 2557

พฤษภาคม 2557

มกราคม 

ปัญหาวิกฤติโรคตายด่วน (EMS) ทำให้ปริมาณผลผลิตกุ้งของไทยปี 2556 อยู่ที่ประมาณ 260,000 ตัน ลดลงจากปีก่อนที่ 472,881 ตัน หรือลดลงประมาณร้อยละ 45 ส่งผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกกุ้งของไทยในช่วง 11 เดือนแรกปี 2556 ที่มีจํานวนเพียง 187,330 ตัน

คิดเป็นมูลค่า 60,086 ล้านบาท ลดลงถึงร้อยละ 39.3 และ 28.9 ตามลำดับ ทำให้ไทยสูญเสียตําแหน่งผู้นำการส่งออกกุ้งในตลาดหลักสำคัญโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาให้กับอินเดียเป็นครั้งแรก ตลาดหลักสำคัญที่ไทยมีการส่งออกกุ้งลดลงมากในช่วง 11 เดือนแรกของปี2556 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป โดยลดลงร้อยละ 39.5 28.3 และ 44.0 ตามลำดับ สาเหตุจากปัญหาขาดแคลนกุ้งเป็นหลัก นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ตอบสนองต่อราคากุ้งที่ปรับตัวสูงขึ้นมากในแต่ละตลาด โดยตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่ให้ความสําคัญกับปัจจัยราคามากกว่าคุณภาพสินค้า จึงทําให้การส่งออกลดลงมากกว่าตลาดญี่ปุ่นซึ่งเน้นคุณภาพมากกว่าราคา ส่วนตลาดยุโรปแม้จะเน้นคุณภาพแต่เนื่องจากมีปัญหาเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อ จึงทำให้การส่งออกไปยังตลาดดังกล่าวลดลงมากกว่าตลาดสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น (กรุงเทพธุรกิจ, 21 มกราคม 2557)

มกราคม 

กระทรวงประมงแห่งบังคลาเทศเตรียมอนุญาตการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งที่ปลอดเชื้อ(pathogen-free : SPF) รวมทั้ง ลูกกุ้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงกุ้ง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่จะอนุญาตในรอบสิบปี ซึ่งประเด็นนี้มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย(www.thefishsite.com)

กุมภาพันธ์

นางอําไพ หาญไกรวิไลย์ เลขาธิการสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กล่าวว่า ขณะนี้ถือเป็นช่วงโลว์ซีซันของการส่งออกกุ้งในภาพรวม แต่ก็มีหลายบริษัทที่ได้รับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ วัตถุดิบกุ้งในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงต้องนำเข้าจากอินเดียเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้สมาคมได้ทำหนังสือขออนุญาตจากกรมประมงในการนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศเข้ามาใช้ผลิตส่งออกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเพดานเดือนละไม่เกิน 2 หมื่นตัน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา

"การนําเข้าวัตถุดิบกุ้งจากต่างประเทศมีเพียงบางบริษัท แต่ในภาพรวมยังนำเข้าไม่มากขณะที่การส่งออกกุ้งช่วง 2 เดือนแรกออร์เดอร์ยังค่อนข้างน้อย แต่ปกติจะเข้ามาเยอะช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ซึ่งยังต้องลุ้นว่าผลผลิตกุ้งในประเทศจะปรับตัวดีขึ้นหรือไม่ กุ้งจะยังตายอยู่หรือเปล่า หากไม่ตายก็จะค่อยๆ เข้าสู่ภาวะปกติ แต่ ณ ขณะนี้กุ้งยังขาดแคลนและราคายังแพง เช่นขนาด 50 ตัวต่อกิโลกรัม เฉลี่ยยังสูงที่ระดับ 320-330 บาทต่อกิโลกรัมขนาด 60 ตัวต่อกิโลกรัมเฉลี่ยราคา 295 บาท" (ฐานเศรษฐกิจ, 20-22 กุมภาพันธ์ 2557)

download PDF

ทั้งหมด มี 1 รายการ

ประมวลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม กุ้ง ปี 2555 - 2557

พฤษภาคม 2557

มกราคม  ปัญหาวิกฤติโรคตายด่วน (EMS) ทำให้ปริมาณผลผลิตกุ้งของไทยปี 2556 อยู่ที่ประมาณ 260,000 ตัน ลดลงจากปีก่อนที่ 472,881 ตัน หรือลดลงประมาณร้...
Read more