ข้าว

อุตสาหกรรมข้าวแปรรูป

มิถุนายน 2561

1. การใช้ประโยชน์จากข้าว
ประเทศไทยผลิตข้าวได้ประมาณ 32 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 23 ล้านตันข้าวสารต่อปี ในจำนวนนี้ใช้สำหรับการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก โดยในแต่ละปีคนในประเทศจะมีการบริโภคข้าวประมาณ 12.8 ล้านตัน หรือร้อยละ 55.7 ซึ่งการบริโภคในประเทศจำแนกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ บริโภคในรูปของข้าวสารประมาณ 10 ล้านตันต่อปี ส่วนอีก 2.8 ล้านตัน บริโภคในรูปของผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป

ส่วนการส่งออกมีปริมาณ 10.2 ล้านตัน หรือร้อยละ 44.3 ของผลิตรวม ซึ่งการส่งออกก็สามารถจำแนกออกเป็น 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์เช่นกัน คือ ส่งออกในรูปของข้าวสารประมาณ 10 ล้านตันต่อปี ส่วนอีก 0.2 ล้านตัน ส่งออกในรูปของผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูป สร้างรายได้เข้าประเทศราว 200,000 ล้านบาทต่อปี
 
 
ที่มา: จากการรวบรวม
 
2. โครงสร้างอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมข้าวแปรรูปของไทยนับได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีจำนวนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากตลอดโซ่อุปทานตั้งแต่โรงสีข้าวจนถึงโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน โดยโรงสีข้าวมีจำนวนผู้ประกอบการมากที่สุดจำนวน 55,586 ราย ประกอบด้วยผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และ SMEs ทำหน้าที่รับซื้อข้าวจากเกษตรกรแล้วนำมาสีเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มลูกค้ามีทั้งร้านค้าปลีกค้าส่ง กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นกลาง รวมทั้งกลุ่มพ่อค้าส่งออกข้าวสาร

download PDF

ทั้งหมด มี 4 รายการ

อุตสาหกรรมข้าวแปรรูป

มิถุนายน 2561

1. การใช้ประโยชน์จากข้าว ประเทศไทยผลิตข้าวได้ประมาณ 32 ล้านตันข้าวเปลือก หรือ 23 ล้านตันข้าวสารต่อปี ในจำนวนนี้ใช้สำหรับการบริโภคภายในประเทศและการส...
Read more

สถานการณ์ผลิตและตลาดข้าวไทย

มกราคม 2558

ข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรม 1. ภาวะอุตสาหกรรม
Read more

ประมวลสถานการณ์ ข้าว กรกฎาคม 2557

กรกฎาคม 2557

มกราคม 2557 กรมการค้าต่างประเทศได้มีการจัดทำแผนผลักดันข้าวไทยในปี 2557 ไว้ ทั้งตลาดเก่าและตลาดใหม่ โดยเฉพาะตลาดแอฟฟริกาใต้ ตลาดรัสเซีย และอีกหลายตล...
Read more

สถานการณ์ผลิตและตลาดข้าวไทย กรกฎาคม 2557

กรกฎาคม 2557

ข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรม 1. ภาวะอุตสาหกรรม 1.1 การผลิต ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื้อที่ปลูกและผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 69.8 ล้านไร่ ผลผลิต 32 ล้านตัน ใ...
Read more