ซาร์ดีนกระป๋อง

อุตสาหกรรมซาร์ดีนกระป๋อง

มิถุนายน 2560

ในปี 2559 ไทยมีปริมาณนำเข้าปลาซาร์ดีนประมาณ 592,500 ตัน คิดเป็นมูลค่า 28,253 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากปี 2558 โดยมีแหล่งนำเข้าสำคัญ ได้แก่ ไต้หวัน เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ปาปัวนิกินี และคิริบาส

สถานการณ์วัตถุดิบ

ในประเทศลดลงอย่างมาก จากผลกระทบการแก้ไขปัญหาการทำประมง
ที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU  Fishing) ประกอบกับภาวะการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงกรณีที่ประเทศเพื่อนบ้าน ยกตัวอย่างเช่นประเทศอินโดนีเซียได้ยกเลิกสัมปทานจับสัตว์น้ำในน่านน้ำอินโดนีเซียของเรือประมงไทย ส่งผลให้เรือประมงพาณิชย์ และเรือประมงพื้นบ้านในหลายจังหวัดทางภาคใต้ของไทยต้องหยุดออกหาปลา ส่งผลให้โรงงานแปรรูปขาดแคลนวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานอย่างหนัก ต้องหันไปนำเข้าทดแทน ทำให้ไทยเป็นประเทศผู้นำเข้าปลาซาร์ดีนอันดับ 1 ของโลกในปัจจุบัน

ในปี 2559 ไทยมีปริมาณนำเข้าปลาซาร์ดีนประมาณ 592,500 ตัน คิดเป็นมูลค่า 28,253 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากปี 2558 โดยมีแหล่งนำเข้าสำคัญ ได้แก่ ไต้หวัน เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ปาปัวนิกินี และคิริบาส

 

download PDF

ทั้งหมด มี 1 รายการ

อุตสาหกรรมซาร์ดีนกระป๋อง

มิถุนายน 2560

ในปี 2559 ไทยมีปริมาณนำเข้าปลาซาร์ดีนประมาณ 592,500 ตัน คิดเป็นมูลค่า 28,253 ล้านบาท ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 จากปี 2558 โดยมีแหล่งนำเข้าสำคัญ ได้แก่...
Read more