อาหารพร้อมรับประทาน

สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน

กุมภาพันธ์ 2560

ปรับปรุงเมื่อ :  กุมภาพันธ์ 2560


ภาพรวมตลาดในประเทศ 


    ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555-2559) อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานในประเทศไทยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 4.1 ต่อปี โดยในปี 2559 มีปริมาณการจำหน่ายสินค้าอาหารพร้อมรับประทาน 48,700 ตัน คิดเป็นมูลค่า 8,361 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 จากปีก่อนหน้า การขยายตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของการจำหน่ายสินค้าอาหารพร้อมรับประทาน เป็นผลจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตามการขยายตัวของสังคมเมือง ที่ต้องการความสะดวกสบายและต้องการประหยัดเวลาในการเตรียมมื้ออาหาร ส่งผลให้อาหารพร้อมรับประทานได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภควัยเรียนและวัยทำงานที่ต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแข่งกับเวลาในสังคมเมืองอย่างมาก ประกอบกับอานิสงค์จากการเพิ่มขึ้นของร้านสะดวกซื้อ (convenience store) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้ยอดขายอาหารพร้อมรับประทานในประเทศเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

รูปแบผลิตภัณฑ์


ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานที่จำหน่ายในไทยประกอบไปด้วยอาหาร 4 เชื้อชาติหลัก ได้แก่ อาหารสัญชาติไทย สัญชาติจีน สัญชาติอิตาเลี่ยน และสัญชาติญี่ปุ่น โดยสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 


1.    อาหารพร้อมรับประทานแบบแช่เย็น-แช่แข็ง (Chilled-Frozen Ready Meals)  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74 ของมูลค่าการจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทานทั้งหมดในประเทศ เป็น
อาหารพร้อมรับประทานที่ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิ 4-7 องศาเซลเซียส (อาหารแช่เย็น) และอุณหภูมิต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส (อาหารแช่แข็ง) ทำให้สามารถรักษาความสดของส่วนประกอบได้จากความเย็นที่ทำการเก็บรักษาโดยผลิตภัณฑ์ต้องนำไปผ่านความร้อนก่อนทาน และมีเมนูที่หลากหลายมากกว่าประเภทอื่น

 

download PDF

ทั้งหมด มี 1 รายการ

สถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน

กุมภาพันธ์ 2560

ปรับปรุงเมื่อ :  กุมภาพันธ์ 2560 ภาพรวมตลาดในประเทศ      ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2555-2559) อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรั...
Read more