มะพร้าว

อุตสาหกรรมมะพร้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปของไทย

มิถุนายน 2561

มะพร้าวจัดเป็นหนึ่งในพืชสำคัญทางเศรษฐกิจของไทย ซึ่งนอกจากจะบริโภคในรูปผลสดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภคภายในประเทศแล้ว ยังมีการส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว และนำรายได้เข้าสู่ประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวรายใหญ่ของโลก รองจากประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเนเธอร์แลนด์  อย่างไรก็ตาม ไทยยังคงต้องเผชิญปัญหาเกี่ยวกับความไม่เสถียรภาพด้านราคาและปริมาณวัตถุดิบภายในประเทศ

1. การผลิต
 
พื้นที่เพาะปลูกและการให้ผลผลิตมะพร้าว
 
จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร พบว่า ในปี 2559 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวทั้งสิ้น 1,219,025 ไร่ ซึ่งแหล่งเพาะปลูกมะพร้าวส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้และภาคกลาง โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกเกินกว่า 100,000 ไร่ ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฏร์ธานี และชุมพร มีสัดส่วนร้อยละ 39.2 14.2 และ 9.6 ของพื้นที่ปลูกมะพร้าวทั้งประเทศ ตามลำดับ (รูปที่ 1)  นอกจากนี้พบว่ามีปริมาณผลผลิตรวม 1,230,890 ตัน โดยแบ่งเป็นมะพร้าวแก่ 908,966 ตัน มะพร้าวอ่อน 296,650 ตัน และมะพร้าวน้ำตาล 25,274 ตัน ซึ่งจังหวัดที่ให้ปริมาณผลผลิตมะพร้าวแก่มากที่สุด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฏร์ธานี สมุทรสงคราม ชุมพร และนครศรีธรรมราช มีสัดส่วนร้อยละ 45.5  12.8  8.7  4.3 และ 3.6 ของปริมาณมะพร้าวแก่ทั้งหมดที่ผลิตได้ในประเทศ ตามลำดับ ขณะที่มะพร้าวอ่อนจะมีผลผลิตมากที่สุดในจังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา นครปฐม และสงขลา มีสัดส่วนร้อยละ 16.5  5.6  1.9  1.7 และ 1.1 ของปริมาณมะพร้าวอ่อนทั้งหมดที่ผลิตได้ในประเทศ ตามลำดับ ส่วนมะพร้าวน้ำตาลจะปลูกเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดเท่านั้น ได้แก่ สมุทรสงคราม เพชรบุรี และราชบุรี โดยจังหวัดสมุทรสงครามให้ผลผลิตมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 98.5 ของปริมาณมะพร้าวน้ำตาลทั้งหมดที่ผลิตได้ในประเทศ (รูปที่ 2)
 
รูปที่ 1 พื้นที่เพาะปลูกมะพร้าวของไทย ปี 2559
 

download PDF

ทั้งหมด มี 3 รายการ

อุตสาหกรรมมะพร้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปของไทย

มิถุนายน 2561

มะพร้าวจัดเป็นหนึ่งในพืชสำคัญทางเศรษฐกิจของไทย ซึ่งนอกจากจะบริโภคในรูปผลสดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภคภายในประเทศแล้ว ยังมีการส่งออกผลิตภัณฑ์แปรร...
Read more

สถานการณ์อุตสาหกรรมกะทิไทย

สิงหาคม 2555

อาหารไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติที่สืบทอดกันมายาวนาน การปรุงอาหารได้ปรากฏคำว่า “แกง” ใน ไตรภูมิพระร่วงที่เป็นที่มาของคำว่า ข้าวหม้อแกงหม้อ
Read more

สถานการณ์อุตสาหกรรมน้ำมันมะพร้าวไทย

สิงหาคม 2555

การผลิตน้ำมันมะพร้าวนั้นต้องใช้มะพร้าวที่แก่จัด งานวิจัย Coconut in the Mekong Delta พบว่าโดยเฉลี่ยน้ำหนักเนื้อมะพร้าวจะมีประมาณร้อยละ 30 ของน้ำหนักผล...
Read more