น้ำผลไม้

อุตสาหกรรมน้ำผลไม้

สิงหาคม 2559

การผลิต

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบกการในอุตสาหกรรมน้ำผลไม้จำนวน 178 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขยาดเล็ก (SMEs) จำนวน 164 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92 ส่วนที่เหลือเป็นอีกร้อยละ 8 ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ โดยในปี 2559 ไทยมีปริมาณการผลิตนำผลไม้รวม 400,881 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.0 จาก 302,055 ตัน ในปี 2558 ซึ่งอัตราการขยายตัวดังกล่าว อยู่ในระดับสูงมากเมื่อเทียบกับแนวโน้มการเติบโตเฉลี่ยในช่วงที่ผ่านมา

 

 

ประเภทของน้ำผลไม้สามารถแบ่งออกตามกรรมวิธีการผลิตและความเข้มข้นได้ดังนี้

1. น้ำผลไม้เข้มข้น (Concentrated Fruit Juice) ผลิตจากการนำผลไม้จากธรรมชาติไประเหยน้ำบางส่วนออกเพื่อเพิ่มความเข้มข้น โดยก่อนบริโภคต้องนำน้ำผลไม้เข้มข้นมาผสมน้ำเพื่อเจือจางก่อน โดยน้ำผลไม้ประเภทนี้นิยมผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ

2.น้ำผลไม้พร้อมดื่ม เป็นชนิดที่สามารถดื่มได้ทันทีซึ่งมีส่วนผสมของน้ำผลไม้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของผลไม้ที่นำมาเป็นวัตถุดิบและวิธีการผลิตของโรงงาน

download PDF

ทั้งหมด มี 2 รายการ

อุตสาหกรรมน้ำผลไม้

สิงหาคม 2559

การผลิต ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบกการในอุตสาหกรรมน้ำผลไม้จำนวน 178 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขยาดเล็ก (SMEs) จำนวน 164 ราย คิดเ...
Read more

อุตสาหกรรมน้ำผลไม้ ประมวลสถานการณ์

กรกฎาคม 2557

กรกฏาคม 2557 กระแสตลาดเครื่องดื่มจากผักที่มีแนวโน้มเติบโตสูง บริษัทซุปยักษ์ใหญ่ Campbell ที่มีรายได้ปีละกว่า 10 พันล้าน $US เตรียมออกเครื่องดื่มน้ํ...
Read more