สับปะรด

ภาพรวมอุตสาหกรรมสับปะรด

พฤษภาคม 2564

1.  โครงสร้างอุตสาหกรรม : โครงสร้างอุตสาหกรรมสับปะรด ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ในส่วนของต้นน้ำคือเกษตรกรเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบสับปะรดสดแล้วส่งมอบต่อไปยังกลางน้ำ โดยจำหน่ายให้กับโรงงานแปรรูปร้อยละ 62.0 จำหน่ายให้พ่อค้าสับปะรดบริโภคสดร้อยละ 25.0 และจำหน่ายให้กับผู้รวบรวมร้อยละ 13.0 ซึ่งผู้รวบรวมหรือแผงรับซื้อจะส่งผลผลิตต่อไปยังโรงงานแปรรูป

โรงงานแปรรูปจะทำการแปรรูปเพื่อส่งจําหน่ายไปยังปลายน้ำ โดยผลผลิตหลักจากโรงงานแปรรูปจะประกอบด้วยสับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรดเข้มข้นซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้โดยส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ สําหรับผลสับปะรดที่คุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามที่โรงงานแปรรูปกําหนด จะถูกส่งจําหน่ายไปยังแผงปอกหรือสับ แล้วส่งเข้าโรงงานแปรรูปขนาดเล็ก เพื่อผลิตเป็นสับปะรดกระป๋อง และน้ำสับปะรด รวมทั้งส่งโรงงานแปรรูปอื่นๆ เพื่อผลิตเป็นเป็นผลไม้อบแห้งต่อไป และในส่วนของสับปะรดบริโภคสดจะส่งจําหน่ายไปยังตลาดไทหรือตลาดสี่มุมเมือง เพื่อบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก

ภาพที่ 1.1 โครงสร้างโซ่อุปทานอุตสาหกรรมสับปะรดของไทย
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2564)

2.วัตถุดิบ

3. การแปรรูป 

download PDF

ทั้งหมด มี 6 รายการ

ภาพรวมอุตสาหกรรมสับปะรด

พฤษภาคม 2564

1.  โครงสร้างอุตสาหกรรม : โครงสร้างอุตสาหกรรมสับปะรด ประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ในส่วนของต้นน้ำคือเกษตรกรเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบสับปะรดสดแล้...
Read more

สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมสับปะรดปี 2560

มิถุนายน 2560

คาดการณ์การส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทยปี 2560
Read more

อุตสาหกรรมสับปะรด

ธันวาคม 2559

อุตสาหกรรมสับปะรดเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศไทย มาตั้งแต่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรก ๆ ราว 50 ปีก่อน และเป็นรากฐานของอุตสาหกรรมอาหา...
Read more

อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง

กรกฎาคม 2559

ไทยเป็นผู้ผลิตสับปะรดเป็นอันดับที่ 4 ของโลก รองจากฟิลิปปินส์ คอสตาริก้า และบราซิล โดยมีปริมาณการผลิตคิดเป็นร้อยละ 8.5 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดในตลาด ผล...
Read more

อุตสาหกรรมสับปะรด ประมวลสถานการณ์ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมสับปะรดไทย

เมษายน 2559

มี.ค. 2555 สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอดได้พัฒนาผลผลิตสับปะรดให้ได้คุณภาพตาม มาตรฐานส่งออกจนได้รับการยอมรับเข้าสู่ระบบตลาดการค้าที่เป็นธรรมหรือแฟร...
Read more

สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมสับปะรดปี 2559

กุมภาพันธ์ 2559

รายงานเตือนภัยอุตสาหกรรมอาหาร Issue : February 2016 สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมสับปะรดปี 2559 
Read more