ผงปรุงรส

สถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องปรุงรส มิถุนายน 2558

มิถุนายน 2558

สถานการณ์ในประเทศ

พฤติกรรมการบริโภคอาหารในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องไปตามสภาพเศรษฐกิจและรูปแบบการใช้ชีวิตแบบสังคมเมืองที่มุ่งเน้นความสะดวกสบาย
ประหยัดเวลา และคล่องตัวมากขึ้น ในขณะเดียวกัน

ผู้บริโภคก็มีความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถตอบสนองความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อ ที่ถึงแม้ว่าชีวิตจะรีบเร่ง ทุกอย่างต้องแข่งขันกับเวลา แต่การรับประทานอาหารยังคงต้องตอบสนองความพึงพอใจและสร้างความรู้สึกประทับใจในมื้ออาหารอย่างสูงสุดทุกครั้ง เครื่องปรุงแต่งรสชาดของอาหารต่าง ๆ หลากหลายประเภทจึงเป็นสีสันหนึ่งในการสร้างความแตกต่าง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลได้อย่างเต็มที่ ตลาดเครื่องปรุงรสอาหารในปัจจุบันจึงมีการขยายตัวทั้งเชิงปริมาณการใช้งานและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

การผลิต

ในอดีตการปรุงอาหารของไทยจะใช้เครื่องปรุงพื้นฐานเป็นหลัก เช่น น้ำตาล เกลือ น้ำปลา พริกกะปิ พริกไทย เป็นต้น หากต้องการปรุงอาหารตามสูตรใดเป็นการเฉพาะ จะต้องมีการน้ำเครื่องปรุงต่าง ๆ ตามสูตรและสัดส่วนที่ถูกกำหนดไว้มาผสมผสานกัน เพื่อประกอบอาหาร ซึ่งทำให้จะต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมเพื่อประกอบอาหารในแต่ละมื้อค่อนข้างมาก ใช้พื้นที่มาก เลอะเทอะ และยุ่งยาก ประกอบกับจะต้องมีสัดส่วนของส่วนผสมต่าง ๆ ที่แน่นอน เพื่อให้การประกอบอาหารนั้น ๆ มีรสชาดของอาหารคงที่ตามที่ต้องการ อีกทั้งยังต้องอาศัยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และฝีมือในการประกอบอาหารอีกด้วยจากวิถีดั้งเดิมดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมและสภาพการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่ผู้บริโภคมีทักษะในการปรุงอาหารรับประทานเองน้อยลง จึงท้าให้มีการพัฒนาเครื่องปรุงรสสำเร็จรูปต่าง ๆ เพื่อช่วยทดแทนข้อจ้ากัดในการประกอบอาหาร ส้าหรับเครื่องปรุงรสที่มีความนิยมบริโภคสูงสุดในประเทศไทย มีดังนี้

น้ำปลา

น้ำปลานับว่าเป็นเครื่องปรุงส้าคัญที่มีอยู่ในครัวไทยมาอย่างยาวนาน และเป็นวัตถุดิบหลักที่มีอยู่ในทุกครัวเรือน ผู้ผลิตน้าปลามีอยู่มาก ทั้งรายใหญ่ที่มีการผลิตเพื่อส่งขายไปทั่วประเทศ ผู้ผลิตในภูมิภาค ที่มีการผลิตเพื่อการขายท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงในภูมิภาคเดียวกัน และผู้ผลิตรายเล็กที่ผลิตและขายในท้องถิ่นของตนเอง ปัจจุบันมีผู้ผลิตน้ำปลาตามข้อมูลของกรมประมง 64 โรงงาน

download PDF

ทั้งหมด มี 1 รายการ

สถานการณ์อุตสาหกรรมเครื่องปรุงรส มิถุนายน 2558

มิถุนายน 2558

สถานการณ์ในประเทศ พฤติกรรมการบริโภคอาหารในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องไปตามสภาพเศรษฐกิจและรูปแบบการใช้ชีวิตแบบสัง...
Read more