สับปะรด

ทั้งหมด มี 4 รายการ

สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมสับปะรดปี 2560
ข้อมูล Thailand Food Industry Profile (Snap shot) ของภาพรวมอุตสาหกรรมสับปะรด (Infographic)
สถานการณ์และเตือนภัยอุตสาหกรรมสับปะรดปี 2559
อุตสาหกรรมสับปะรด