FOOD LAW NEWS

  รายชื่อกฎหมายทั้งหมด
  กัมพูชา
  • กัมพูชา : สุขอนามัยอาหารสำหรับมนุษย์   , เริ่มบังคับใช้ 12 มิถุนายน 2546, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • กัมพูชา : การตรวจสอบด้านสุขอนามัยพืช   , เริ่มบังคับใช้ 13 มีนาคม 2546, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • กัมพูชา : การอำนวยความสะดวกทางการค้าผ่านการบริหารจัดการความเสี่ยง   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2549, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • กัมพูชา : การตลาดผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก   , เริ่มบังคับใช้ 18 พฤศจิกายน 2548, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • กัมพูชา : มาตรฐานและการจัดการวัตถุดิบทางการเกษตร   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2541, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • กัมพูชา : วิธีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ   , เริ่มบังคับใช้ 21 มิถุนายน 2543, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • กัมพูชา : แนวทางด้านความปลอดภัยอาหารจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 23 ตุลาคม 2553, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • กัมพูชา : การกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสินค้าส่งออก/นำเข้า   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • กัมพูชา : ข้อกำหนดการแสดงสินค้าขาเข้าของศุลกากร   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2543, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • กัมพูชา : มาตรฐานการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 29 ธันวาคม 2543, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • กัมพูชา : มาตรการในการดำเนินการกับผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ติดฉลากบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสม   , เริ่มบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2542, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • กัมพูชา : ข้อกำหนดด้านสุขอนามัยร้านอาหารและภัตตาคาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2548, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 12 ฉบับ
  จีน
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: ปริมาณตกค้างสูงสุดของยาสัตว์ในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2563, วันที่เผยแพร่ 15 พ.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: ปริมาณตกค้างสูงสุดของสารกำจัดศัตรูพืชในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 15 กุมภาพันธ์ 2563, วันที่เผยแพร่ 20 เม.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปรุงสุก   , เริ่มบังคับใช้ 23 มิถุนายน 2560, วันที่เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานน้ำมันพืช   , เริ่มบังคับใช้ 21 ธันวาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกสดและแช่แข็ง   , เริ่มบังคับใช้ 23 มิถุนายน 2560, วันที่เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานสารผสมสำหรับปรุงแต่งอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 21 ธันวาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 21 เม.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานซอสถั่วเหลือง   , เริ่มบังคับใช้ 21 ธันวาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 21 เม.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานการใช้สารเสริมทางโภชนาการในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2556, วันที่เผยแพร่ 4 เม.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: ปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 17 กันยายน 2560, วันที่เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ : ปริมาณสูงสุดของสารพิษจากเชื้อราในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 17 กันยายน 2560, วันที่เผยแพร่ 11 ต.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: ผลไม้แปรรูป   , เริ่มบังคับใช้ 23 มิถุนายน 2560, วันที่เผยแพร่ 21 ก.พ. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: อาหาร เพื่อสุขภาพ   , เริ่มบังคับใช้ 24 พฤษภาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 9 ส.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: หลักเกณฑ์ทั่วไปของอาหารสูตรเฉพาะทางการแพทย์   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: การใช้วัตถุเจือปนอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 24 พฤษภาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 18 ก.ย. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: ปริมาณตกค้างสูงสุดของสารกำจัดศัตรูพืชในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 3 ก.ย. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: มาตรฐานทั่วไปสำหรับการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ   , เริ่มบังคับใช้ 20 เมษายน 2555, วันที่เผยแพร่ 19 ธ.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: การแสดงฉลากอาหารบรรจุหีบห่อเพื่อการบริโภคแบบพิเศษ   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 5 ก.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: เกณฑ์จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 26 ส.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานสุขอนามัย: ผักและผลไม้กระป๋อง   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2554, วันที่เผยแพร่ 21 ก.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร: นมผง   , เริ่มบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2553, วันที่เผยแพร่ 2 ก.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานสุขอนามัยสำหรับการผลิตเยลลี่   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2552, วันที่เผยแพร่ 16 พ.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรการเข้มงวดในการนำเข้านมผงสูตรสำหรับทารก   , เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2557, วันที่เผยแพร่ 13 พ.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : มาตรฐานสุขอนามัยน้ำมันพืชสำหรับบริโภค   , เริ่มบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2548, วันที่เผยแพร่ 29 ก.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • จีน : มาตรฐานการแสดงฉลากโภชนาการของอาหารบรรจุหีบห่อ   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2556, วันที่เผยแพร่ 19 ก.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • จีน : CN: อาหารกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CN: การใช้สารเจือปนในภาชนะอาหารและวัสดุบรรจุภัณฑ์   , เริ่มบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2549, วันที่เผยแพร่ 9 พ.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CN: มาตรฐานอาหารเสริมบรรจุกระป๋องสำหรับทารกและเด็กเล็ก , วันที่เผยแพร่ 8 มี.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CN: มาตรฐานฉลากเครื่องดื่มแอลกอออล์ในภาชนะบรรจุ   , เริ่มบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2549, วันที่เผยแพร่ 5 ม.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CN: มาตรฐานครีม เนย และไขมันนมเข้มข้น , วันที่เผยแพร่ 17 ธ.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานนมดัดแปลง , วันที่เผยแพร่ 7 ต.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: ระเบียบด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 เม.ย. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานสินค้าผักดอง   , เริ่มบังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Health Food) , วันที่เผยแพร่ 27 ม.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานแป้งสาลีทำแผ่นเกี๊ยว , วันที่เผยแพร่ 4 ธ.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานเกี๊ยวแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 27 ต.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CH: กฎหมายอาหารปลอดภัย   , เริ่มบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2552, วันที่เผยแพร่ 30 มิ.ย. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CH: ข้อกำหนดพิเศษเพิ่มเติมการควบคุมบริหารความปลอดภัยผลิตภัณฑ์อาหาร , วันที่เผยแพร่ 7 พ.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CH : กำหนดปริมาณสารเมลามีนในผลิตภัณฑ์นม , วันที่เผยแพร่ 21 ต.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CH : มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีของสาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีศึกษา สินค้าผัก-ผลไม้ , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CH : การเรียกคืนสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 1 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CH : การนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร , วันที่เผยแพร่ 1 มิ.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CH : ข้อกำหนดสำหรับการรับรองสินค้าอินทรีย์ , วันที่เผยแพร่ 6 มิ.ย. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : CH : ข้อกำหนดการนำเข้าผลไม้ (AQSIQ 2004 Decree 68) , วันที่เผยแพร่ 26 ม.ค. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : มาตรฐานเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานเครื่องเทศ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานน้ำมันพืชบริสุทธิ์ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานน้ำมันปาล์มสำหรับบริโภค , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานน้ำตาลทรายแดง , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานน้ำตาลดิบ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : china: มาตรฐานขนมปังกรอบ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : มาตรฐานคุกกี้ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : มาตรฐานขนมปังอื่นๆ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : มาตรฐานขนมปังฟู , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานขนมปังลักษณะเหนียว , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : มาตรฐาน Instant noodles , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : มาตรฐานสตาร์ช (starch) , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานถั่ว(Nut) , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานถั่วและธัญพืชที่ผ่านการฉายรังสี , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานผักดอง , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานเยลลี่ผลไม้ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานน้ำมะเขือเทศ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานผลไม้แห้ง , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานลำไยสด , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานลิ้นจี่กระป๋องในน้ำเชื่อม , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : มาตรฐานลำไยกระป๋องในน้ำเชื่อม , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานสับปะรดกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานสับปะรดสด , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: ผักผลไม้สดที่ผ่านการฉายรังสี , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: คุณภาพของผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : สุขอนามัยผักผลไม้กระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: การสุ่มตัวอย่างเนื้อสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : เนื้อสัตว์ที่ผ่านการฉายรังสี , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: ไก่พะโล้กระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: Standard of Chinese Sausage , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานแฮมและไส้กรอก , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : มาตรฐานน้ำมันหมู , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China : มาตรฐานเนื้อสุกรแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: Oyster and Mussel sauce Standard , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: Crab paste Standard , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: Shrimp sauce Standard , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: Fishgravy Standard , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานปู , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานปลา , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานสัตว์น้ำมีเปลือกแข็งพวกหอย , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานหอยนางรม , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานกุ้ง , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: มาตรฐานหมึก , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China:การควบคุมสุขอนามัยและการวินิจฉัยคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: Classification of Canned Food , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: CNCA , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: SACS , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: AQSIQ , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: วิธีการทดสอบตะกั่ว เถ้า และความชื้น , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: ปริมาณสารตกค้างในอาหารที่อนุญาต , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: Method for Food Hygienic Analysis , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China:คุณลักษณะวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร 2 , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: คุณลักษณะวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร 1 , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: กฎระเบียบด้าน GMOs ของจีน , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: งานตรวจสอบคุณภาพหลังจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: ขั้นตอนการทำงานของการควบคุมสุขอนามัยอาหารนำเข้า , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: การตรวจสอบสินค้าอาหารนำเข้าและส่งออกฉบับแก้ไข (2002) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China:พัฒนาการระบบควบคุมตรวจสอบการนำเข้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: การปฏิรูปองค์กรควบคุมตรวจสอบคุณภาพและตรวจโรคของจีน , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • จีน : China: ภาพรวมเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 104 ฉบับ
  ญี่ปุ่น
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานการใช้วัตถุเจือปนอาหาร, แยกตามกลุ่มหน้าที่ (ปรับปรุง 3 กุมภาพันธ์ 2564)   , เริ่มบังคับใช้ 3 กุมภาพันธ์ 2564, วันที่เผยแพร่ 18 มี.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : บัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหารประเภท Designated Food Additives, ปรับปรุง 15 มกราคม 2564   , เริ่มบังคับใช้ 15 มกราคม 2564, วันที่เผยแพร่ 18 มี.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานภาชนะบรรจุอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2562, วันที่เผยแพร่ 2 ม.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : รายชื่อสารเคมีตามระบบ Positive list ที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย   , เริ่มบังคับใช้ 30 พฤษภาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 4 ก.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : รายชื่อสารเคมีตกค้างในสินค้าประมงเพื่อการส่งออกไปญี่ปุ่น   , เริ่มบังคับใช้ 22 กรกฎาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 4 ก.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : รายชื่อสารเคมีตามระบบ Positive list ที่ห้ามพบในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 23 กุมภาพันธ์ 2560, วันที่เผยแพร่ 8 ก.พ. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ปรับปรุงค่า MRLs ของสารเคมีทางการเกษตร สารเจือปนในอาหารสัตว์ และยาสัตว์ในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 21 กันยายน 2561, วันที่เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานการเกษตรสำหรับอาหารอินทรีย์แปรรูป   , เริ่มบังคับใช้ 27 ตุลาคม 2549, วันที่เผยแพร่ 20 ธ.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : คุณลักษณะและมาตรฐานอาหาร, วัตถุเจือปนอาหาร และอื่นๆ ภายใต้กฎหมายสุขาภิบาลอาหาร พ.ศ. 2553   , เริ่มบังคับใช้ เมษายน 2554, วันที่เผยแพร่ 11 มี.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : คำแนะนำในการแสดงฉลากโภชนาการ (เพิ่มเติม)   , เริ่มบังคับใช้ เมษายน 2558, วันที่เผยแพร่ 19 ม.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : เพิ่มเติมรายชื่อสินค้าอาหารดัดแปรพันธุกรรมที่ใช้เทคนิคดีเอ็นเอสายผสมที่ได้รับอนุญาต   , เริ่มบังคับใช้ 17 ตุลาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 24 ต.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : รายชื่อสินค้าอาหารดัดแปรพันธุกรรมที่ใช้เทคนิคดีเอ็นเอสายผสมที่ได้รับอนุญาต   , เริ่มบังคับใช้ 19 กรกฎาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • ญี่ปุ่น : รายชื่อพืชที่ห้ามนำเข้าตามกฎหมาย Plant Protection Law   , เริ่มบังคับใช้ 10 ก.พ. 55, วันที่เผยแพร่ 23 มี.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรอาหารที่ผลิตโดยใช้เทคนิค DNA สายผสม (Recombination DNA Techniques) , วันที่เผยแพร่ 28 มี.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ข้อกำหนดและมาตรฐานสำหรับภาชนะบรรจุอาหาร , วันที่เผยแพร่ 13 ก.ย. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ , วันที่เผยแพร่ 10 ส.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับอาหารอินทรีย์แปรรูป , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : คู่มือการควบคุมสุขอนามัยอาหารแปรรูปนำเข้า , วันที่เผยแพร่ 8 ก.พ. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : JP: หลักเกณฑ์สำหรับอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (FOSDU) , วันที่เผยแพร่ 28 ส.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : หลักเกณฑ์สำหรับอาหารเพื่อสุขภาพ (FOSHU) , วันที่เผยแพร่ 17 มิ.ย. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ระเบียบการแสดงฉลากสารอาหาร (ฉบับแก้ไข) , วันที่เผยแพร่ 27 เม.ย. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : เกณฑ์ด้านจุลินทรีย์ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ระเบียบการแสดงฉลากอาหาร GMOs , วันที่เผยแพร่ 16 ม.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานการแสดงฉลากอาหารสด , วันที่เผยแพร่ 30 เม.ย. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานการแสดงฉลากอาหารแปรรูป , วันที่เผยแพร่ 4 มี.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ค่า Detection Limits ของสารตกค้างทางการเกษตรที่ห้ามพบในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : กำหนดให้ Malachite green เป็นสารเคมีทางการเกษตรที่ห้ามใช้ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ระเบียบการแสดงฉลากโภชนาการ (Nutrition Labeling Standard) , วันที่เผยแพร่ 3 ก.ค. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ระบบการรับรองก่อนส่งออก (Pre-Certification System) , วันที่เผยแพร่ 22 ธ.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานผลไม้อบแห้ง (Dried fruit) , วันที่เผยแพร่ 31 ส.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานอาหารสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง (Canned ready to eat food) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง (Frozen ready to eat) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานน้ำมันพืช (Vegetable oil) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานเมล็ดพืชน้ำมัน (Oil seed) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานเมล็ดงา (Sesame seed) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบแห้ง (Dried cashew nut) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (Instant noodles) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง (Dried rice noodles) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานแป้งมันสำปะหลัง (Tapioca starch) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานแป้งข้าวเจ้า (Rice flour) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานข้าวเจ้า (Rice) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานมันฝรั่ง (Potato) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานมะม่วงสด (Fresh mango) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานน้ำผลไม้พร้อมดื่มและน้ำผลไม้เข้มข้นบรรจุภาชนะปิดสนิท , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานลิ้นจี่กระป๋อง (Canned Lychee) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานผลไม้แช่เยือกแข็ง (Frozen fruit) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง (Canned Mixed Fruit) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานสับปะรดกระป๋อง (Canned Pineapple) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานเห็ดแช่แข็ง (Frozen mushroom) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานข้าวโพดอ่อนกระป๋อง(Canned babycorn) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานถั่วแระแช่แข็ง(Frozen green soybean) , วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : กฎระเบียบและขั้นตอนการนำเข้าอาหารแปรรูปของญี่ปุ่น , วันที่เผยแพร่ 26 มิ.ย. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานเห็ดบรรจุกระป๋อง (Canned Mushroom) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานหน่อไม้ฝรั่งสด (Fresh Asparagus) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานไก่แปรรูปแช่แข็ง (Processed frozen chicken) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานเนื้อหมูแปรรูป (Processed Pork Standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานไก่แช่แข็ง (Frozen Chicken Standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานเนื้อปูกระป๋อง (Canned crab meat Standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานปูแช่แข็ง (Frozen Crab) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานเนื้อปลาบดแช่แข็ง (Frozen Minced fish Standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานไส้กรอกปลา แฮมปลา (Frozen fish sausage and Fish ham standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานกุ้งแช่แข็ง (Frozen shrimp Standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานปลาทั้งตัวและปลาแบบฟิลเลตแช่แข็ง (Frozen fish and Frozen fish fillet Standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานปลาหมึกแช่แข็ง (Frozen squid and Frozen Octopus Standard) , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ขั้นตอนการนำเข้าธัญพืชและผลิตภัณฑ์แปรรูป , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ขั้นตอนการนำเข้าเมล็ดพืชน้ำมันและผลิตภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ขั้นตอนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆและเครื่องดื่ม , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ขั้นตอนการนำเข้าเครื่องเทศ , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ขั้นตอนการนำเข้าผลิตภัณฑ์นม , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ขั้นตอนการนำเข้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูป , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ขั้นตอนการนำเข้าผั ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูป , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ขั้นตอนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ประมง , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าอาหารของญี่ปุ่น , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : กฎ ระเบียบ ในการนำเข้าอาหารของญี่ปุ่น , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : มาตรฐานนมและผลิตภัณฑ์นม และระดับปริมาณวัตถุเจือปนอาหารและสีผสมอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร(JETRO ,2003) , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ญี่ปุ่น : General standard of food and Maximum residues limit of veterinary drug , pesticide and heavy metal contaminant in food (2003) , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 76 ฉบับ
  บรูไน
  • บรูไน : BN - ข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • บรูไน : BN - ข้อกำหนดด้านการแสดงฉลากอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • บรูไน : BN - ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้าอาหารและฉลากโภชนาการ , วันที่เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 3 ฉบับ
  ฟิลิปปินส์
  • ฟิลิปปินส์ : การแสดงฉลากสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูป , วันที่เผยแพร่ 20 ก.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : ฉลากสินค้าอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2527, วันที่เผยแพร่ 16 พ.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำปลา

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์เยลลี่ , วันที่เผยแพร่ 20 ก.ย. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศ   , เริ่มบังคับใช้ 15 มกราคม 2518, วันที่เผยแพร่ 20 ส.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : เกณฑ์ด้านเชื้อจุลินทรีย์สำหรับอาหารแปรรูป , วันที่เผยแพร่ 20 ก.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนยถั่ว   , เริ่มบังคับใช้ มกราคม 2518, วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์มาร์การีน   , เริ่มบังคับใช้ มกราคม 2518, วันที่เผยแพร่ 20 ม.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : มาตรฐานการผลิต ข้อกำหนดด้านคุณภาพ และการแสดงฉลากน้ำดื่มบรรจุขวด   , เริ่มบังคับใช้ สิงหาคม 2536, วันที่เผยแพร่ 20 ธ.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์อาหารทดแทนนมแม่และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง   , เริ่มบังคับใช้ มิถุนายน 2547, วันที่เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • ฟิลิปปินส์ : ระเบียบข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ไส้กรอก   , เริ่มบังคับใช้ ธันวาคม 2514, วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • ฟิลิปปินส์ : ระเบียบแนวทางหารใช้โพรไบโอติก   , เริ่มบังคับใช้ ตุลาคม 2547, วันที่เผยแพร่ 22 เม.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • ฟิลิปปินส์ : ระเบียบแนวทางการตั้งชื่อเครื่องดื่มน้ำผลไม้   , เริ่มบังคับใช้ มิถุนายน 2523, วันที่เผยแพร่ 20 ก.พ. 2557

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • ฟิลิปปินส์ : PH - ระเบียบคำแนะนำในการใช้วัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 20 ม.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : PH - การกล่าวอ้างถึงผลต่อสุขภาพ (Health Claim Requirements) , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : PH - การกล่าวอ้างคุณค่าทางโภชนาการ , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : PH - ข้อกำหนดการแสดงฉลากอาหาร , วันที่เผยแพร่ 8 ก.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : PH - การแสดงวันหมดอายุของสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 8 ก.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฟิลิปปินส์ : PH - ข้อกำหนดการแสดงฉลากโภชนาการ , วันที่เผยแพร่ 8 ก.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 19 ฉบับ
  มาเลเซีย
  • มาเลเซีย : ระเบียบการแสดงฉลาก , วันที่เผยแพร่ 26 ต.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • มาเลเซีย : พระราชบัญญัติอาหาร 281 ค.ศ.1983   , เริ่มบังคับใช้ 10 มีนาคม 2526, วันที่เผยแพร่ 8 ก.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • มาเลเซีย : MY - การจำแนกระดับคุณภาพ การบรรจุและการแสดงฉลาก , วันที่เผยแพร่ 19 ม.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • มาเลเซีย : MY-มาตรฐานอาหารฮาลาล , วันที่เผยแพร่ 17 มี.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • มาเลเซีย : MY-ระเบียบการใช้วัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 1 ต.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • มาเลเซีย : MY:การนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกหรือซากรวมถึงชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 6 ฉบับ
  รัสเซีย
  • รัสเซีย : ปริมาณโลหะหนักในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 20 พฤษภาคม 2547, วันที่เผยแพร่ 19 ม.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • รัสเซีย : การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 19 ม.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • รัสเซีย : คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 2 มกราคม 2543, วันที่เผยแพร่ 19 ม.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 3 ฉบับ
  สปป. ลาว
  • สปป. ลาว : การแสดงฉลากอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ มีนาคม 2552, วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : นโยบายแห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 3 กุมภาพันธ์ 2552, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : กฎหมายอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 14 สิงหาคม 2547, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค   , เริ่มบังคับใช้ 30 กันยายน 2553, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : กฎหมายสุขอนามัย การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ   , เริ่มบังคับใช้ 27 สิงหาคม 2544, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : กฎหมายการเกษตร   , เริ่มบังคับใช้ 10 ตุลาคม 2541, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : กฎหมายการประมง   , เริ่มบังคับใช้ 7 กันยายน 2552, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : กฎหมายสัตว์ป่าและสัตว์น้ำ   , เริ่มบังคับใช้ 24 มีนาคม 2551, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : กฎหมายการผลิตปศุสัตว์และสิ่งที่เกี่ยวกับสัตว์   , เริ่มบังคับใช้ 25 มกราคม 2552, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : กฎหมายศุลกากร   , เริ่มบังคับใช้ 16 ตุลาคม 2537, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : ระเบียบ หลักการพื้นฐานในการใช้หลักสุขาภิบาล และ มาตรการทางเทคนิคสำหรับการบริหารจัดการความปลอดภัยอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 14 เมษายน 2552, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : ระเบียบ การควบคุมการผลิต การส่งออก-นำเข้าอาหารปลอดภัย   , เริ่มบังคับใช้ 12 พฤษภาคม 2549, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : ข้อตกลงในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับสุขภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานสวัสดิภาพผู้ปฏิบัติงาน   , เริ่มบังคับใช้ 9 กุมภาพันธ์ 2554, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : ข้อตกลงในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับการบริหารจัดการคุณภาพผลิตผล   , เริ่มบังคับใช้ 10 กุมภาพันธ์ 2554, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สปป. ลาว : LAO - ระบบภาษี (7 ส.ค. 50) , วันที่เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 15 ฉบับ
  สหภาพยุโรป
  • สหภาพยุโรป : ข้อกำหนดการทำเครื่องหมายที่สอดคล้องกันสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวที่ระบุไว้ในภาคผนวก Part D ของ Directive 2019/904 ในการลดผลกระทบของผลิตภัณฑ์พลาสติกบางชนิดที่มีต่อสิ่งแวดล้อม   , เริ่มบังคับใช้ 3 กรกฎาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 10 มี.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Pyrrolizidine alkaloids ในผลิตภัณฑ์อาหาร ใน Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2565, วันที่เผยแพร่ 24 ธ.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่ม น้ำตาลจากเนื้อโกโก้ (Sugar obtained from cocoa) เป็น Novel food ตาม Regulation 2015/2283 และ Regulation 2017/2470   , เริ่มบังคับใช้ 24 พฤศจิกายน 2563, วันที่เผยแพร่ 24 ธ.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขข้อกำหนดการใช้สีในแซลมอนเทียม ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 22 ธันวาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 18 ธ.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มรายชื่อประเทศที่สามในบัญชีประเทศที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า Dairy products and insect ในRegulation 2019/626   , เริ่มบังคับใช้ 31 ตุลาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 4 ธ.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มชนิดอาหารใหม่ในบัญชีรายชื่อ Novel food ใน Regulation 2017/2470   , เริ่มบังคับใช้ 27 ตุลาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 18 พ.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 22 กันยายน 2563, วันที่เผยแพร่ 6 พ.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs) ในเนื้อสัตว์และสัตว์น้ำรมควันแบบดั้งเดิม และกำหนดปริมาณเพิ่มในอาหารแบบผงที่ทำจากพืชสำหรับเตรียมเครื่องดื่มใน Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 27 กันยายน 2563, วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร สาร 3MCPD, 3-MCPD fatty acid esters and glycidyl fatty acid esters ในผลิตภัณฑ์อาหาร ใน Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 13 ตุลาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : อนุญาตให้ใช้และวางจำหน่าย Vitamin D2 mushroom powder เป็น Novel food ตาม Regulation 2017/2470   , เริ่มบังคับใช้ 26 สิงหาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 11 ก.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไข Regulation 369/2005 ที่กำหนดปริมาณตกค้างสูงสุด (MRL) ของสาร Chlorpyriphos และ Chlorpyriphos-methyl ในสินค้า   , เริ่มบังคับใช้ 13 พฤศจิกายน 2563, วันที่เผยแพร่ 25 ส.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : อนุญาตให้ใช้และวางจำหน่ายโปรตีนสกัดจากไตหมูเป็น Novel food ตาม Regulation 2017/2470   , เริ่มบังคับใช้ 26 กรกฎาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 24 ก.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขข้อกำหนดการใช้สีเจือปนอาหาร Annatto, Bixin, Norbixin (E 160b) ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 24 ก.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Perchlorate ในผลิตภัณฑ์อาหาร ใน Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 5 มิ.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 2073/2005 เกณฑ์จุลินทรีย์ของเชื้อ Salmonella ในเนื้อสัตว์เลื้อยคลาน (Reptile meat)   , เริ่มบังคับใช้ 7 มีนาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 26 มี.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร Soybean hemicellulose (E 426) ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 18 มีนาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 26 มี.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : อนุญาตให้ใช้และวางจำหน่าย Chia seed เป็น Novel food ตาม Regulation 2015/2283 และ Regulation 2017/2470   , เริ่มบังคับใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2563, วันที่เผยแพร่ 7 ก.พ. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Erucic acid และ Hydrocyanic acid ในอาหาร ใน Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 27 พฤศจิกายน 2562, วันที่เผยแพร่ 7 ม.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additives) ฉบับรวบรวมปี 2562   , เริ่มบังคับใช้ 20 มกราคม 2553, วันที่เผยแพร่ 7 ม.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Citrinin ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้จากข้าวหมักด้วยยีสต์แดง Monascus purpureus ใน Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2563, วันที่เผยแพร่ 7 ม.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบการขออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์และการควบคุมใน Regulation 2017/625 และ Decision 2007/275/EC   , เริ่มบังคับใช้ 14 ธันวาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 11 ธ.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : อนุญาตให้ใช้และวางจำหน่าย D-Ribose เป็น Novel food ตาม Regulation 2015/2283 และ Regulation 2017/2470   , เริ่มบังคับใช้ 15 เมษายน 2562, วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 2073/2005 เกณฑ์จุลินทรีย์ในอาหาร โดยแก้ไขวิธีวิเคราะห์เชื้อ Listeria monocytogenese ในเมล็ดงอก และกระบวนการทางสุขอนามัยของน้ำผักและผลไม้ที่ไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์   , เริ่มบังคับใช้ 27 กุมภาพันธ์ 2562, วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 200/2010, 517/2011, 200/2012 และ 1190/2012 สำหรับวิธีวิเคราะห์และสุ่มตัวอย่างเชื้อ Salmonella ในสัตว์ปีก   , เริ่มบังคับใช้ 9 มีนาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : อนุญาตให้ขยายเวลาการใช้น้ำมันจากสาหร่ายชนิด Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) ที่เป็น Novel food และเพิ่มข้อกำหนดในการแสดงฉลาก   , เริ่มบังคับใช้ 31 มีนาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 28 มี.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 30 มกราคม 2562, วันที่เผยแพร่ 6 มี.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : ขึ้นบัญชีการรับข้อเสนอจากประชาชนในการบังคับติดฉลากอาหารที่ไม่ใช่มังสวิรัติ อาหารมังสวิรัติ และอาหารวีแกน   , เริ่มบังคับใช้ 12 พฤศจิกายน 2561, วันที่เผยแพร่ 7 ก.พ. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารในอาหารกลุ่มที่ 17 และ Food supplement ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 28 ตุลาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขข้อกำหนดการใช้ Octyl gallate (E 311) และ Dodecyl gallate (E 312) ในภาคผนวก 2 และ 3 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 25 เมษายน 2562, วันที่เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมการใช้ Caffeine และ Theobromine เป็นสารแต่งกลิ่นรสในภาคผนวก 1 ของ Regulation 1334/2008   , เริ่มบังคับใช้ 24 ตุลาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : อนุญาตให้ใช้ Extension oil จากสาหร่ายชนิด Schizochytrium sp. เป็นอาหารใหม่ (Novel food)   , เริ่มบังคับใช้ 9 สิงหาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 24 ส.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : ปรับรายชื่ออาหารใหม่ (Novel food) ใน Union list ตามที่ประกาศในระเบียบ Regulation 2017/2470   , เริ่มบังคับใช้ 13 สิงหาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 24 ส.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขข้อกำหนดในมาตรา Article 26(3) ของ Regulation 1169/2011 ในการแสดงข้อมูลอาหารที่เกี่ยวข้องกับประเทศแหล่งกำเนิด หรือสถานที่แหล่งกำเนิดของส่วนประกอบขั้นต้นของอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2563, วันที่เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Glycidyl fatty acid esters ในน้ำมันและไขมันพืช, อาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารก และอาหารที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะทางการแพทย์ ใน Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 19 กันยายน 2561, วันที่เผยแพร่ 7 พ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : รายชื่ออาหารใหม่ (Novel food) ใน Union list ตามระเบียบ Regulation 2015/2283   , เริ่มบังคับใช้ 30 ธันวาคม 2560, วันที่เผยแพร่ 19 เม.ย. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : การใช้ Bisphenol A เป็นสารเคลือบ ตามระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 6 กันยายน 2561, วันที่เผยแพร่ 14 มี.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 8 กุมภาพันธ์ 2561, วันที่เผยแพร่ 21 ก.พ. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : ยกเลิกการใช้แคลเซียม ซอร์เบต (E 203) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ในภาคผนวก 2 และ 3 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 12 สิงหาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขภาคผนวกของ Decision 2007/275/EC สำหรับรายชื่อสัตว์และผลิตภัณฑ์ (Animals and products) ที่ต้องควบคุมที่ด่านตรวจสอบสินค้านำเข้า   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2560, วันที่เผยแพร่ 8 ม.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมระเบียบ Regulation 2073/2005 สำหรับเกณฑ์จุลินทรีย์ของ Campylobacter ในสินค้าไก่แปรรูป (Broiler carcases)   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2560, วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : นมและผลิตภัณฑ์นม (Milk and milk products) ต้องมาจากน้ำนมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   , เริ่มบังคับใช้ 14 มิถุนายน 2560, วันที่เผยแพร่ 9 ส.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Silicon dioxide (E 551) ใน Potassium nitrate (E 252) ตามภาคผนวก 3 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 3 สิงหาคม 2560, วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Potassium carbonate (E 501) กับผลไม้ตัดแต่งและปอกเปลือก ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 3 สิงหาคม 2560, วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและ บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 19 พฤษภาคม 2560, วันที่เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : อนุญาตให้สารสกัดจากถั่วเหลืองหมัก (Fermented Soybean Extract) เป็น Novel food   , เริ่มบังคับใช้ 20 มกราคม 2560, วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการผลิตและการแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ใน Regulation 889/2008 และ Regulation 834/2007   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2559, วันที่เผยแพร่ 29 พ.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไข Regulation 1235/2008 สำหรับใบรับรองการตรวจสอบสินค้าเกษตรอินทรีย์นำเข้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   , เริ่มบังคับใช้ 25 ตุลาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 29 พ.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : การรับขึ้นทะเบียน “ข้าวสังข์หยดเมือ’พัทลุง” เป็นสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์   , เริ่มบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2559, วันที่เผยแพร่ 9 พ.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และ อาหารที่ใช้สำหรับการควบคุมน้ำหนัก   , เริ่มบังคับใช้ 19 กรกฎาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 25 ต.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : อาหารใหม่ (Novel Food) และแก้ไขระเบียบ 1169/2011 และยกเลิกระเบียบ 258/97 และ ระเบียบ 1852/2011   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2561, วันที่เผยแพร่ 6 ต.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร (ฉบับที่ 3)   , เริ่มบังคับใช้ 14 กันยายน 2559, วันที่เผยแพร่ 2 ก.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขและถอนรายชื่อรายการสารแต่งกลิ่นรส (Flavouring substances) ในภาคผนวก 1 ของ Regulation 1334/2008   , เริ่มบังคับใช้ 12 พฤษภาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 1 มิ.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Propionic acid – Propionates (E 280-283) ใน Tortillas หรือขนมปังที่มีลักษณะคล้ายกัน ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 23 พฤษภาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 1 มิ.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารในเคซีเนตสำหรับบริโภค (Edible Caseinates) ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 24 พฤษภาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 1 มิ.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Steviol glycosides (E 960) เพื่อเป็นสารให้ความหวาน (Sweetener) ในมัสตาร์ด ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 13 เมษายน 2559, วันที่เผยแพร่ 7 เม.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารใน Categories of foods ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 28 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 7 เม.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : ปรับปรุงปริมาณตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืช ใน Regulation 396/2005 ถึงปี พ.ศ.2558   , เริ่มบังคับใช้ 17 มีนาคม 2549, วันที่เผยแพร่ 11 มี.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขรายชื่อกลุ่มอาหาร 12.3 Vinegars ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 16 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 7 มี.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Tropane alkaloids ในอาหารจากธัญพืชสำหรับทารกและเด็กเล็ก ของ Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 19 กุมภาพันธ์ 2559, วันที่เผยแพร่ 2 มี.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขและถอนรายชื่อรายการสารแต่งกลิ่นรส (Flavouring substances) ในภาคผนวก 1 ของ Regulation 1334/2008   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 23 ก.พ. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Extract of Rosemary เพื่อเป็นสารป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Antioxidant) ในไขมันทาขนมปัง ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 8 กุมภาพันธ์ 2559, วันที่เผยแพร่ 29 ม.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : ถอนรายชื่อสารแต่งกลิ่นรสบางชนิดของ Union List ในภาคผนวก 1 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 29 กรกฎาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 21 ธ.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขภาคผนวก 2 ของ Regulation 854/2004 ในการควบคุมผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพื่อการบริโภคของมนุษย์สำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำบางชนิด และแก้ไขภาคผนวก 1 ของ Regulation 2073/2005 ของเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 ธันวาคม 2560, วันที่เผยแพร่ 21 ธ.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เกณฑ์ด้านจุลินทรีย์ในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2549, วันที่เผยแพร่ 14 ธ.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Ergot sclerotia ในธัญพืชไม่แปรรูป และมาตรการการตรวจติดตามและรายงานผล ของ Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 2 เมษายน 2559, วันที่เผยแพร่ 24 พ.ย. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Erythritol (E 968) เป็นสารเพิ่มรสชาติ ในเครื่องดื่มแต่งกลิ่นชนิดไม่เติมน้ำตาล และชนิดลดแคลอรี ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2558, วันที่เผยแพร่ 3 พ.ย. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) ในกากโกโก้ กล้วยทอด ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพรอบแห้ง และเครื่องเทศอบแห้ง ของ Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2559, วันที่เผยแพร่ 3 พ.ย. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Iron tartrate เพื่อเป็นสารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน (Anticaking) ในเกลือและผลิตภัณฑ์ทดแทน ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 18 สิงหาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 12 ต.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : ระเบียบการติดฉลากแสดงแหล่งกำเนิดหรือแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ตาม Regulation 1169/2011   , เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2558, วันที่เผยแพร่ 22 ก.ย. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Riboflavins (E 101) และ Carotenes (E 160a) ในมันฝรั่งอบแห้งชนิดบดหยาบและแผ่น ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 31 สิงหาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 18 ส.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขปริมาณสูงสุดของสาร Ochratoxin A ในเครื่องเทศตระกูล Capsicum spp. ของ Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2558, วันที่เผยแพร่ 10 ส.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขปริมาณสูงสุดของสารหนูอนินทรีย์ (Inorganic arsenic) ในอาหาร ของ Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 15 กรกฎาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 21 ก.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขปริมาณสูงสุดของสารตะกั่วในอาหาร ของ Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 15 กรกฎาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 21 ก.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Benzoic acid – benzoates (E 210-213) ในกุ้งในน้ำเกลือ ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 20 เมษายน 2558, วันที่เผยแพร่ 9 เม.ย. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไข Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร (ฉบับที่ 2)   , เริ่มบังคับใช้ 26 กุมภาพันธ์ 2558, วันที่เผยแพร่ 25 ก.พ. 2558

   |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมรายชื่อสารแต่งกลิ่นรส (Flavouring substances) ในภาคผนวก 1 ของ Regulation 1334/2008   , เริ่มบังคับใช้ 5 พฤศจกายน 2557, วันที่เผยแพร่ 28 พ.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : ยกเลิกการใช้ Montan acid esters (E 912) และ เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 30 กันยายน 2557, วันที่เผยแพร่ 20 ต.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Calcium ascorbate (E 302) และ Sodium alginate (E 401) ในผักและผลไม้ไม่แปรรูป ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 2 ตุลาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารอลูมิเนียมเลคในสี Riboflavins (E 101) และ Cochineal (E 120) ในกลุ่มอาหาร ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 14 กันยายน 2557, วันที่เผยแพร่ 22 ก.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : ข้อกำหนดสำหรับการแสดงข้อมูลแก่ผู้บริโภคในการนำเสนอปริมาณกลูเต็นในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 20 กรกฎาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 12 ก.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไข Regulation 1881/2006 ในการกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Erucic acid ในน้ำมันและไขมันพืชและอาหารที่มีส่วนผสมจากน้ำมันและไขมันพืช   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 18 ส.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สีคาราเมล (E 150a-d) ในเบียร์และเครื่องดื่มจากมอลต์ ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 4 มิถุนายน 2557, วันที่เผยแพร่ 17 ก.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดกลุ่มอาหารเนื้อสัตว์และการใช้วัตถุ เจือปนอาหารในการเตรียมเนื้อสัตว์ ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 24 มิถุนายน 2557, วันที่เผยแพร่ 24 มิ.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารให้ความหวาน Advantame ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 3 มิถุนายน 2557, วันที่เผยแพร่ 12 มิ.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไข Regulation 1881/2006 สำหรับปริมาณสูงสุดของแคดเมียมในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 3 มิถุนายน 2557, วันที่เผยแพร่ 29 พ.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : แก้ไข Regulation 1881/2006 สำหรับปริมาณสูงสุดของแคดเมียมในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 3 มิถุนายน 2557, วันที่เผยแพร่ 29 พ.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : แก้ไข Regulation 10/2011 สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 23 มีนาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 2 เม.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไข Regulation 1881/2006 สำหรับปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อน Citrinin ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากข้าวหมักด้วยยีสต์แดง Monascus purpureus   , เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2557, วันที่เผยแพร่ 24 มี.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไข Directive 2002/46/EC และ Regulation 1925/2006 ในการอนุญาตให้ใช้ chromium enriched yeast ในการผลิตอาหารเสริม และการเติม chromium(III) lactate tri-hydrate ในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 28 กุมภาพันธ์ 2557, วันที่เผยแพร่ 27 ก.พ. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ – ซัลไฟต์ (E 220-228) ในผลิตภัณฑ์ Aromatised wine-base ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 12 กุมภาพันธ์ 2557, วันที่เผยแพร่ 19 ก.พ. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขรายละเอียดและความถูกต้องของภาคผนวก 2 และ 3 ของ Regulation 1333/2008 และภาคผนวกของ Regulation 231/2012 ในการใช้วัตถุเจือปนอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 27 ธันวาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 15 ม.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารโซเดียมฟอตเฟต (E 339) ในไส้ธรรมชาติสำหรับไส้กรอก ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 19 พฤศจิกายน 2556, วันที่เผยแพร่ 2 ม.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารกลุ่มฟอตเฟตในปลาเค็ม(wet salted fish) ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 19 พฤศจิกายน 2556, วันที่เผยแพร่ 21 ธ.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : การตรวจสอบระดับของสาร Acrylamide ในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 8 พฤศจิกายน 2556, วันที่เผยแพร่ 22 พ.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดปริมาณฮิสตามีนในผลิตภัณฑ์ประมง ตามภาคผนวก 1 ของ Regulation 2073/2005   , เริ่มบังคับใช้ 12 พฤศจิกายน 2556, วันที่เผยแพร่ 7 พ.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารให้ความหวานในผักหรือผลไม้ชนิด Spread ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 13 ตุลาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 24 ต.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Sucrose ester of fatty acids (E 473) เป็นวัตถุแต่งกลิ่น ในเครื่องดื่มแต่งกลิ่นรส ตามภาคผนวก 3 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 17 กันยายน 2556, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Octenyl succinic acid modified gum arabic เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ตามภาคผนวก 2 และ 3 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 17 กันยายน 2556, วันที่เผยแพร่ 11 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขภาคผนวก 3 ของ Regulation 853/2004 สำหรับปริมาณสาร Yessotoxins ที่อนุญาตให้พบในหอยสองฝามีชีวิต   , เริ่มบังคับใช้ 5 กันยายน 2556, วันที่เผยแพร่ 21 ส.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : อาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหารสำหรับวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และสารอาหารทั้งหมดสำหรับผู้ควบคุมน้ำหนัก   , เริ่มบังคับใช้ 10 กรกฎาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 20 ส.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ 608/2004 ที่เกี่ยวกับการแสดงฉลากอาหารและส่วนผสมอาหารที่เติม Phytosterols, phytosterol ester, phytostanols และ/หรือ phytostanol esters   , เริ่มบังคับใช้ 14 สิงหาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 5 ส.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารชนิด E172, E 464 และ E 432-436 ในผลไม้ ตามภาคผนวก 1, 2 และ 3 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 24 มิถุนายน 2556, วันที่เผยแพร่ 14 มิ.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารชนิดต่างๆ ในเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 23 มิถุนายน 2556, วันที่เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 2073/2005 ว่าด้วยเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับผักงอก และข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่างสำหรับเนื้อสัตว์ปีก   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 23 เม.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Sodium ascorbate (E 301) ในวิตามินดี ที่เตรียมไว้สำหรับใช้ในอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก ตามภาคผนวก 3 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 18 เมษายน 2556, วันที่เผยแพร่ 1 เม.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : การรับขึ้นทะเบียน “ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้” เป็นสินค้าที่ได้รับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 6 มี.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขภาคผนวก 2 และ 3 ของ Regulation 396/2005 สำหรับการกำหนดค่า Maximum residue levels ของสารเคมีบางชนิดในสินค้าเกษตร   , เริ่มบังคับใช้ 7 กุมภาพันธ์ 2556, วันที่เผยแพร่ 27 ก.พ. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ Potassium diacetateเป็นวัตถุเจือปนอาหาร ตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 6 กุมภาพันธ์ 2556, วันที่เผยแพร่ 25 ม.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์-ซัลไฟต์ (E220-228) และ propane-1, 2-diol alginate (E 405) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ในเครื่องดื่มหมักจากองุ่นตามภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 25 ธันวาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 18 ม.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารเคลือบผิวสำหรับผลไม้ (Wax) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 25 ธันวาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดปริมาณสารปนเปื้อน Aflatoxin สำหรับผลฟิกแห้ง ใน Regulation 1881/2006   , เริ่มบังคับใช้ 3 ธันวาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 14 ธ.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สาร Dimethyl polysiloxane (E 900) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 3 ธันวาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 6 ธ.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สาร Polyglycitol syrup เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 28 พฤศจิกายน 2555, วันที่เผยแพร่ 25 พ.ย. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบ Regulation 1924/2006 สำหรับรายการกล่าวอ้างทางโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ 28 พฤศจิกายน 2555, วันที่เผยแพร่ 15 พ.ย. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : รายชื่อสารแต่งกลิ่นรสในภาคผนวก 1 ของ Regulation 1334/2008   , เริ่มบังคับใช้ 22 เมษายน 2556, วันที่เผยแพร่ 15 ต.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : รายชื่อสารแต่งกลิ่นรส (List of flavouring substances) ในภาคผนวก 1 ของ Regulation 1334/2008   , เริ่มบังคับใช้ 27 มีนาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมข้อกำหนดการใช้สารโพลีซอร์เบต(E 432-436) ในกะทิ ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 23 กรกฎาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 25 ก.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขระเบียบกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหารของ Regulation 1881/2006 สำหรับโอคราท็อกซินเอ,non dioxin-like PCBs และเมลามีน.   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 15 ก.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขการใช้ Aluminium-containing เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 23 พฤษภาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 8 มิ.ย. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : การแสดงข้อมูลอาหารสำหรับผู้บริโภค   , เริ่มบังคับใช้ 14 พฤศจิกายน 2554, วันที่เผยแพร่ 24 พ.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขกฎเกณฑ์กลาง Directive 2011/112/EC ที่เกี่ยวข้องกับน้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันสำหรับบริโภค   , เริ่มบังคับใช้ 19 เม.ย. 55, วันที่เผยแพร่ 4 พ.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008 และแก้ไขข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร Quinoline Yellow (E 104), Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S (E 110) และ Ponceau 4R, Cochineal Red A (E 124)   , เริ่มบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2556, วันที่เผยแพร่ 5 เม.ย. 2555

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : เพิ่มเติมรายชื่อของ Steviol glycosides เป็นวัตถุเจือปนอาหารในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008   , เริ่มบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2556, วันที่เผยแพร่ 5 มี.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : การระบุข้อมูลหรือเครื่องหมายแสดงล็อต (Lot) ของสินค้าอาหารเพื่อการบริโภค   , เริ่มบังคับใช้ 5 มกราคม 2555, วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2555

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขภาคผนวก 3 ของ Regulation 853/2004 สำหรับการกำจัดพยาธิ (Parasites) ในสินค้าประมงเพื่อการบริโภค   , เริ่มบังคับใช้ 28 ธันวาคม 2554, วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2555

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: วัตถุเจือปนอาหาร (Regulation 1333/2008) , วันที่เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: รายชื่อวัตถุเจือปนอาหารในภาคผนวก 2 ของ Regulation 1333/2008 , วันที่เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหภาพยุโรป : EU: แก้ไขภาคผนวก 3 ของ Regulation 1333/2008 สำหรับรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร เอ็นไซม์ในอาหาร สารแต่งกลิ่นรส และสารอาหาร , วันที่เผยแพร่ 9 ม.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: ข้อกำหนดการสืบย้อนกลับใน Regulation 178/2002 สำหรับอาหารที่มาจากสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 18 ต.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: แก้ไขระเบียบกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 16 ก.ย. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: แก้ไขระเบียบกำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร PAH ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 16 ก.ย. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการแสดงฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์ , วันที่เผยแพร่ 3 มิ.ย. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: ข้อจำกัดการใช้สาร Bisphenol A (BPA) ในขวดนมพลาสติกสำหรับเด็ก , วันที่เผยแพร่ 7 เม.ย. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: วัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหาร , วันที่เผยแพร่ 4 ก.พ. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: เพิ่มเติมเกณฑ์ด้าน จุลินทรีย์ของ Enterobacteriaceae และ Listeria monocytogenese ในอาหารบางชนิด , วันที่เผยแพร่ 18 พ.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: กำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Ochratoxin A , วันที่เผยแพร่ 11 มี.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: กำหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของสาร Aflatoxin , วันที่เผยแพร่ 11 มี.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร , วันที่เผยแพร่ 8 ม.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: รายชื่อสารอาหารที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านโภชนาการเฉพาะ , วันที่เผยแพร่ 3 พ.ย. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: ปริมาณตกค้างสูงสุดของยาสัตว์ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 23 ก.ย. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: มาตรการเพิ่มระดับการควบคุมสินค้าอาหารนำเข้าจากพืช , วันที่เผยแพร่ 28 ส.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: วัสดุและบรรจุภัณฑ์ชนิด Active และ intelligent ที่ใช้สัมผัสอาหาร , วันที่เผยแพร่ 15 ก.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: ระเบียบการนำเข้าอาหารแปรรูป , วันที่เผยแพร่ 1 มิ.ย. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: การแสดงส่วนประกอบและฉลากอาหารที่มีส่วนผสมของกลูเต็น , วันที่เผยแพร่ 27 เม.ย. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: มาตรฐานการเลี้ยงสุกร , วันที่เผยแพร่ 27 เม.ย. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: คำแนะนำสำหรับบุคคลในการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 16 ม.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: กำหนดข้อบังคับในการปรับใช้ระเบียบ 834/2007 สำหรับการผลิต การติดฉลาก และการควบคุมสินค้าอินทรีย์ , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ย. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: กำหนดค่า MRL ของสารไดออกซินและพีซีบีในตับปลา , วันที่เผยแพร่ 5 ก.ย. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: การรีไซเคิลวัสดุและอุปกรณ์พลาสติกที่ใช้สัมผัสอาหารและแก้ไขระเบียบ 2023/2006 , วันที่เผยแพร่ 30 เม.ย. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: มาตรการสำหรับผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่นำเข้ามาเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล , วันที่เผยแพร่ 25 มี.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : วัสดุและบรรจุภัณฑ์จากฟิล์มเซลลูโลสที่ใช้สัมผัสอาหาร , วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขค่าสูงสุดของสารปนเปื้อนกลุ่ม Fusarium toxins ที่พบในข้าวโพดและผลิตภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : แก้ไขภาคผนวก III ในระเบียบ 853/2004 เรื่องข้อกำหนดเฉพาะด้านสุขอนามัยของอาหารที่มาจากสัตว์ (เจลาติน) , วันที่เผยแพร่ 27 ธ.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: มาตรการฉุกเฉินในการห้ามใช้ Red 2 G (E128) เป็นสีผสมอาหาร , วันที่เผยแพร่ 27 ส.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: การบรรยายการโฆษณาหรือนำเสนอฉลากอาหารควบคุมน้ำหนัก , วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: สวัสดิภาพสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU : การปฏิบัติที่ดีในการผลิตวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร , วันที่เผยแพร่ 21 ก.พ. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU : กำหนดปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 21 ก.พ. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU : ปริมาณตกค้างสูงสุดของยารักษาโรคสัตว์บางรายการ , วันที่เผยแพร่ 11 ก.ค. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU : อนุญาตการใช้สารเจือปนในอาหารสัตว์ (เพิ่มเติม) , วันที่เผยแพร่ 11 ก.ค. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU : การกำหนดวิธีการตรวจวิเคราะห์หาสารไมโคทอกซินในสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 เม.ย. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU : การแก้ไขกฎระเบียบกำหนดค่าปนเปื้อนสูงสุดของสาร Dioxins และสาร PCBs ในอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 7 มี.ค. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU : ร่างระเบียบสหภาพยุโรป การสืบ GMO , วันที่เผยแพร่ 6 มี.ค. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU : การใช้สารเสริม (Additives) ในอาหารสัตว์ (Feedingstuffs) , วันที่เผยแพร่ 17 ม.ค. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU : ข้อจำกัดการใช้สารเคมีที่มีส่วนผสมของอีพ็อกซีในวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร , วันที่เผยแพร่ 22 ธ.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : การปรับเปลี่ยนกฏระเบียบด้านความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรปภายใต้ White Paper on Food Safety , วันที่เผยแพร่ 23 พ.ย. 2548

  • สหภาพยุโรป : EU : วัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร (ฉบับแก้ไข) , วันที่เผยแพร่ 10 พ.ย. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU_วัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสัมผัสกับอาหาร , วันที่เผยแพร่ 1 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU_มาตรฐาน BRC , วันที่เผยแพร่ 1 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: เส้นก๋วยเตี๋ยว , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: สุขอนามัยของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU : สุขอนามัยของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: สุขอนามัยของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกแปรรูป , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: สุขอนามัยของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU : สุขอนามัยของผลิตภัณฑ์อาหาร , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: สับปะรดกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU : สวัสดิภาพสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: ภาชนะบรรจุ , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: บรรจุภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: เนื้อปูกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: เนื้อไก่แช่แข็ง-แปรรูป , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: น้ำสับปะรด , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: น้ำผลไม้ , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: ทูน่ากระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: เงื่อนไขพิเศษเกี่ยวกับการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: ข้าวสารบรรจุถุง , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: ข้าวกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU:กุ้งแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU : การสุ่มตัวอย่าง , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: กระบวนการนิติบัญญัติของสหภาพยุโรป , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU: Horizental regulation , วันที่เผยแพร่ 31 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหภาพยุโรป : EU : การกล่าวอ้างทางโภชนาการและสุขภาพ , วันที่เผยแพร่ 1 ม.ค. 2443

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 192 ฉบับ
  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : แก้ไขระเบียบว่าด้วยการรับรองส่วนผสมอาหารสัตว์ใช้เลี้ยงปลา/สัตว์น้ำไม่มีโปรตีนสัตว์/หมูเจือปน   , เริ่มบังคับใช้ 1 มิถุนายน 2556, วันที่เผยแพร่ 13 มี.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : ข้อกำหนดการแสดงฉลากอาหาร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550 , วันที่เผยแพร่ 8 ก.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : การตรวจสอบอาหารนำเข้าด้วยระดับความเสี่ยงทางสุขอนามัย , วันที่เผยแพร่ 30 ต.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : AE-ระเบียบการใช้สีผสมอาหาร , วันที่เผยแพร่ 2 ก.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : GCC : กฎระเบียบด้านสุขอนามัยสำหรับโรงงานและผู้ผลิตอาหาร , วันที่เผยแพร่ 30 พ.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานว่าด้วยช่วงอายุของสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:การแสดงฉลากสำหรับสินค้าอาหารบรรจุหีบห่อ , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:ข้อกำหนดในการเชือดสัตว์ตามกฎหมายอิสลาม   , เริ่มบังคับใช้ 18 พฤศจิกายน 2542, วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลไม้รวมบรรจุกระป๋อง(Canned Fruit Cocktail) , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์มะเขือเทศกระป๋อง(Canned Tomatoes) , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมะม่วง และน้ำมะม่วงผสมเนื้อ(Mango Juice & Mango Nectar) , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายขาว(White Sugar) , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์ถั่วแขกแช่แข็ง(Frozen Green Beans) , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์ถั่วแช่แข็ง(Frozen Peas) , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผักดอง(Pickles) , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มบริโภค(Edible Palm Oil) , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : ๊UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไก่แช่เย็น(Chilled Chicken) , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:มาตรฐานผลิตภัณฑ์ปลาแช่เย็น(Chilled Fish) , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:การยอมรับอายุการเก็บรักษาอาหาร , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:ฉลากและข้อกำหนดเรื่องบรรจุภัณฑ์อาหาร , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:สารเคมีตกค้างและสิ่งปนเปื้อน , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:ข้อบังคับทางด้านเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:กฎเกณฑ์เรื่องสุขอนามัยอาหาร , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : UAE:หน่วยงานควบคุมด้านอาหารและกฎระเบียบขั้นตอนการนำเข้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 25 ฉบับ
  สหรัฐอเมริกา
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การใช้ชื่อทางเลือกสำหรับ Potassium Chloride ในฉลากอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ ธันวาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 13 ม.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การกำหนดค่า Inorganic Arsenic ในข้าวธัญพืชสำหรับทารก   , เริ่มบังคับใช้ สิงหาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การแปลงหน่วยในการคำนวณปริมาณ Folate, Niacin, Vitamin A, D และ E บนฉลากโภชนาการและเสริมอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ สิงหาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 22 พ.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การแสดงฉลากแบบสมัครใจสำหรับอาหารที่มี/ไม่มี พืชดัดแปรพันธุกรรม   , เริ่มบังคับใช้ มีนาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 4 เม.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : (ร่าง) คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การแสดงข้อมูล Added sugar ของน้ำผึ้ง, เมเปิ้ลไซรัป และผลิตภัณฑ์ แครนเบอร์รี่   , เริ่มบังคับใช้ กุมภาพันธ์ 2561, วันที่เผยแพร่ 30 พ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ปริมาณคาเฟอีนเข้มข้นสูง   , เริ่มบังคับใช้ เมษายน 2561, วันที่เผยแพร่ 30 พ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: ปริมาณการบริโภคอ้างอิงของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (ปรับปรุงเดือนกุมภาพันธ์ 2561)   , เริ่มบังคับใช้ กุมภาพันธ์ 2561, วันที่เผยแพร่ 7 พ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: อาหารทางการแพทย์   , เริ่มบังคับใช้ พฤษภาคม 2560, วันที่เผยแพร่ 9 ก.พ. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร: การบังคับใช้เกี่ยวกับการแสดงปริมาณน้ำตาล, วิตามิน และแร่ธาตุ ในฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ มกราคม 2560, วันที่เผยแพร่ 1 ก.พ. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำการใช้คำว่า “Healthy” ในฉลาก สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการบริโภคของมนุษย์   , เริ่มบังคับใช้ กันยายน 2559, วันที่เผยแพร่ 15 ต.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ระเบียบวัตถุเจือปนอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2559, วันที่เผยแพร่ 20 ก.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำ: นโยบายของ USFDA ในการแสดงสารอาหารและส่วนประกอบของอาหารที่มีปริมาณน้อยบนฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ กรกฎาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การปรับปรุงฉลากแสดงข้อมูลโภชนาการและการเสริมอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 26 กรกฎาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 28 ก.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ขนาดบริโภคของอาหารเพื่อใช้เป็นปริมาณอ้างอิงสำหรับคำนวณข้อมูลโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ 26 กรกฎาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 28 ก.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการแสดงฉลากอาหาร: การระบุชื่อส่วนผสมผลิตภัณฑ์ Evaporated Cane Juice   , เริ่มบังคับใช้ 26 พ.ค. 2559, วันที่เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการแสดงฉลากอาหาร: การกล่าวอ้างปริมาณสารอาหารชนิด Alpha-Linolenic Acid, Eicosapentaenoic Acid, and Docosahexaenoic Acid Omega-3 Fatty Acids   , เริ่มบังคับใช้ กุมภาพันธ์ 2559, วันที่เผยแพร่ 7 เม.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหารในการแสดงฉลากแบบสมัครใจสำหรับอาหารที่ไม่มีการใช้พืชดัดแปรพันธุกรรม   , เริ่มบังคับใช้ พฤศจิกายน 2558, วันที่เผยแพร่ 15 ธ.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร สำหรับข้อยกเว้น ข้อร้องเรียน และการแจ้งเตือน ฉลากอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้   , เริ่มบังคับใช้ มิถุนายน 2558, วันที่เผยแพร่ 1 ก.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : สารห้ามใช้ในอาหารสำหรับมนุษย์   , เริ่มบังคับใช้ 4 พฤศจิกายน 2557, วันที่เผยแพร่ 11 พ.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การแสดงฉลากปราศจากกลูเต็นของอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 5 สิงหาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : วัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้เติมโดยตรงลงในอาหารเพื่อการบริโภค: Advantame   , เริ่มบังคับใช้ 18 มิถุนายน 2557, วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการแสดงฉลากที่เหมาะสมของน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์   , เริ่มบังคับใช้ เมษายน 2557, วันที่เผยแพร่ 1 พ.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการจำแนกความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดน้ำจากเครื่องดื่ม   , เริ่มบังคับใช้ มกราคม 2557, วันที่เผยแพร่ 5 ก.พ. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการพิจารณาเกี่ยวกับสาร (Substances) ที่เติมลงในอาหารและเครื่องดื่ม   , เริ่มบังคับใช้ มกราคม 2557, วันที่เผยแพร่ 24 ม.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำสำหรับการใช้กลุ่มอาหาร (Food Category) ในการยื่นจดทะเบียนตามระบบ Food Facility Registration ตามกฎหมาย FSMA   , เริ่มบังคับใช้ สิงหาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการควบคุมเชื้อ Salmonella ในไข่ , วันที่เผยแพร่ 25 ม.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการใช้ส่วนผสมและรังสีเพื่อลดจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์ เนื้อบด และ เนื้อตัดแต่ง   , เริ่มบังคับใช้ ธันวาคม 2543, วันที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การควบคุมการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) , วันที่เผยแพร่ 20 ต.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำแนะนำในการควบคุมเชื้อ Salmonella และ Campylobactor ในสัตว์ปีก   , เริ่มบังคับใช้ พฤษภาคม 2553, วันที่เผยแพร่ 1 ต.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : สีเจือปนอาหาร: สารสกัดโคชินิลและคาร์มีน , วันที่เผยแพร่ 4 ส.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ระดับที่แนะนำของสาร Deoxynivalenol (DON) ในผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี และธัญพืชสำหรับบริโภค , วันที่เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การกล่าวอ้างปริมาณแคลเซียมและวิตามินดีกับโรคกระดูกพรุน , วันที่เผยแพร่ 23 ก.ย. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : บทบัญญัติอาหารเสริมสุขภาพและการศึกษา , วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การแจ้งล่วงหน้าก่อนนำเข้าสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 พ.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : บัญชีรายชื่อสัตว์น้ำที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกา , วันที่เผยแพร่ 12 มี.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การกล่าวอ้างปริมาณสารอาหาร: High Potency และ Antioxidant สำหรับอาหารเสริมและอาหารทั่วไป , วันที่เผยแพร่ 16 ม.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : รับรองการฉายรังสีผักกาดแก้วสดและผักโขมสด , วันที่เผยแพร่ 8 ก.ย. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การแสดงฉลากประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า   , เริ่มบังคับใช้ 30 กันยายน 2551, วันที่เผยแพร่ 28 ส.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ร่างข้อกำหนดเรื่องการควบคุมปริมาณเชื้อ Listeria monocytogenes ในอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค , วันที่เผยแพร่ 30 เม.ย. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : สีเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 6 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ส่วนผสมของอาหารที่เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก , วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : กำหนดให้มะพร้าวเป็นอาหารก่อภูมิแพ้ , วันที่เผยแพร่ 14 พ.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : สารให้ความหวานสังเคราะห์ (Artificial Sweeteners) ที่อนุญาตให้ใช้ได้ในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : เพิ่ม Lycopene ในรายการวัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ข้อแนะนำการแสดงฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ผักผลไม้สด   , เริ่มบังคับใช้ 3 มิถุนายน 2548, วันที่เผยแพร่ 30 มิ.ย. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ปริมาณสาร 3-MCPD ในโปรตีนไฮโดรไลซ์ด้วยกรด (Acid-Hydrolyzed Protein) และซอสสไตล์เอเชีย (Asian-Style Source) , วันที่เผยแพร่ 30 มิ.ย. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : กำหนดปริมาณสารตะกั่ว (Lead) สูงสุดที่อนุญาตให้มีได้ในผลิตภัณฑ์ลูกกวาด (candy) , วันที่เผยแพร่ 30 มิ.ย. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : วัตถุเจือปนอาหารกลุ่มเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ (Intolerance Food Additive) , วันที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ฉลากอาหารก่อโรคภูมิแพ้ (Food Allergen Labeling) , วันที่เผยแพร่ 20 ม.ค. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : วัสดุไม้ที่ใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์นำเข้า , วันที่เผยแพร่ 1 ธ.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : วัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 1 ธ.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ระเบียบว่าด้วยการแจ้งล่วงหน้าก่อนการนำเข้า (Prior Notice of Imported Food Shipments Under Bioterrorism Act) , วันที่เผยแพร่ 23 มี.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ระเบียบว่าด้วยการกักกันสินค้าโดยฝ่ายบริหาร (Administrative Detention under Bioterrorism Act) , วันที่เผยแพร่ 23 มี.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ระเบียบว่าด้วยการจัดทำและเก็บรักษาข้อมูล(Establishment and Maintenance of Record under Bioterrorism) , วันที่เผยแพร่ 23 มี.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ระเบียบว่าด้วยการจดทะเบียนผู้ประกอบการด้านอาหาร(Registration of Food Facilities under Bioterrorism Act) , วันที่เผยแพร่ 23 มี.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การแสดงฉลากอาหาร (Food Labeling) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ระเบียบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมสำหรับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ระเบียบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำผักผลไม้ , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คำถามคำตอบ กฎระเบียบ HACCP สำหรับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : คู่มืออันตรายในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และการควบคุมของ FDA (FDA Fish and Fishery Products Hazard and Control Guidance) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมสำหรับสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ (Hazard Analysis and Critical Control Points) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การสุขาภิบาลสำหรับสถานประกอบการแปรรูปเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : อาหารที่มีความเป็นกรดต่ำบรรจุในภาชนะปิดสนิทที่แปรรูปด้วยความร้อน (Thermally Processed Low-Acid foods Packaged in Hermetically Sealed Containers) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ระดับดำเนินการของสิ่งบกพร่องและสารพิษหรือสารอันตรายในอาหาร (Food Defect Action Level) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : อาหารที่ทำให้เป็นกรด (Acidified Foods) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ระเบียบการนำเข้าสินค้าอาหารและผลิตผลเกษตรของสหรัฐอเมริกา , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การกักกันสินค้าอาหารโดยไม่ผ่านการตรวจสอบของ FDA , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : หลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice : GMP) , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : การกำกับดูแลกฎระเบียบเกี่ยวกับอาหารของสหรัฐอเมริกา , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : สรุปมาตรฐานอาหารบังคับของ FDA , วันที่เผยแพร่ 13 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง(21 CFR 161.190) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานกุ้งดิบชุบแป้งเคลือบขนมปังป่นแช่แข็ง(21 CFR 161.175-161.176) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานกุ้งในของเหลวบรรจุในภาชนะใสหรือทึบแสงที่ปิดสนิทกันอากาศ(21 CFR 161.173) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานปลาแปซิฟิคแซลมอนบรรจุกระป๋อง (21 CFR 161.170) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานหอยนางรมบรรจุกระป๋อง (21 CFR 161.145) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานถั่วพีแช่แข็ง (21 CFR 158.170) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานน้ำมะเขือเทศ (21 CFR 156.145) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานเห็ดบรรจุกระป๋อง (21 CFR 155.201) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานผักบางชนิดบรรจุกระป๋อง (21 CFR 155.200) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานซอสมะเขือเทศ (21 CFR 155.194) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานมะเขือเทศเข้มข้น (21 CFR 155.191) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานมะเขือเทศบรรจุกระป๋อง (21 CFR 155.190) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานถั่วพีบรรจุกระป๋อง (21 CFR 155.170) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานข้าวโพดบรรจุกระป๋อง (21 CFR 155.130) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานถั่วกรีนและถั่วแว๊กบรรจุกระป๋อง(21 CFR 155.120) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : สับปะรดบรรจุกระป๋องที่ใช้สารให้ความหวานสังเคราะห์(21 CFR 145.181) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานน้ำสับปะรด (21 CFR 146.185) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : มาตรฐานสับปะรดบรรจุกระป๋อง(21 CFR 145.180) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : ระเบียบการตรวจสินค้าอาหารนำเข้าสหรัฐอเมริกา , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : บทบัญญัติการคุ้มกันสาธารณสุขและการตอบโต้การก่อการร้ายทางชีวภาพ , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สหรัฐอเมริกา : สรุปกฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อการนำเข้าสหรัฐอเมริกา , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 91 ฉบับ
  สิงคโปร์
  • สิงคโปร์ : การกล่าวอ้างถึงหน้าที่ของสารอาหาร , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG - ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้า ปรับปรุงปี ค.ศ.2011 , วันที่เผยแพร่ 28 เม.ย. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG - ข้อกำหนดการกล่าวอ้างคุณค่าทางโภชนาการ , วันที่เผยแพร่ 21 ต.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG - ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้า , วันที่เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:ขั้นตอนการนำเข้าอาหารของประเทศสิงคโปร์(Importation of Food into Singapore) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ(Others Foods) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:ผลิตภัณฑ์อาหารวัตถุประสงค์พิเศษ(Special purpose foods) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:สารสกัดให้กลิ่นรสและวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร(Flavouring essences or Extracts & Flavour enhancers) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:ซอส น้ำส้มสายชู และเครื่องชูรส(Sauce Vinegar & Relishes) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:น้ำผลไม้และคอร์เดียล(Fruit juices & Fruit cordials) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:ผลิตภัณฑ์น้ำตาล ขนมหวาน(Sugar & Confectioneries) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก(Meat & Poultry Products) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:ข้อกำหนดด้านอาหาร(Food Regulations (RG1) 1990 Edition) , วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG: เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส(Spices & Condiments) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG: เกลือ(Salt) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์(์Non-alcoholic Drinks , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG: แยม(Jams) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG: ชา กาแฟ และโกโก้(Tea Coffee & CoCoa) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG: ผลิตภัณฑ์ประมง(Fishery Products) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG: ข้าว(Rice) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:แป้ง ผลิตภัณฑ์ขนมอบ และผลิตภัณฑ์ธัญพืช(Flour Bakery & Cereal Products) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG:บัญชีแนบท้าย(Food Regulations Schedule)1990 Edition , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • สิงคโปร์ : SG: 6การขายอาหาร (Sale of Food Act 1973 Revised Edition 1985) , วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 23 ฉบับ
  ออสเตรเลีย
  • ออสเตรเลีย : มาตรฐาน 1.1.1 โครงสร้างของกฎหมายและข้อกำหนดทั่วไป   , เริ่มบังคับใช้ 5 มีนาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 9 เม.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดสำหรับฉลากอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 18 สิงหาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : การแสดงฉลากอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์   , เริ่มบังคับใช้ 17 สิงหาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 9 ก.พ. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : มาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรและทางปศุสัตว์ (ปรับปรุง 2 มิถุนายน 2563)   , เริ่มบังคับใช้ 2 มิถุนายน 2563, วันที่เผยแพร่ 22 มิ.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : มาตรฐานวัตถุเจือปนอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 5 กุมภาพันธ์ 2562, วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : มาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรและทางปศุสัตว์ ปรับปรุง Schedule 21   , เริ่มบังคับใช้ 14 ธันวาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 17 ม.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : การควบคุม ณ ด่านนำเข้า สำหรับการใช้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในปลาทูน่าและปลากระพง   , เริ่มบังคับใช้ 1 พฤศจิกายน 2561, วันที่เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ยกเลิกมาตรฐาน 1.2.11 ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การแสดงฉลากประเทศแหล่งกำเนิด   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : มาตรฐานการฉายรังสีของอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 12 มกราคม 2560, วันที่เผยแพร่ 14 มี.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อห้ามและข้อจำกัดสำหรับพืชและเห็ดรา   , เริ่มบังคับใช้ 12 พฤศจิกายน 2560, วันที่เผยแพร่ 8 ม.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : สารช่วยในกระบวนการผลิต   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 7 ธ.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : อาหารสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะทางการแพทย์   , เริ่มบังคับใช้ 13 เมษายน 2560, วันที่เผยแพร่ 7 พ.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : สารปนเปื้อนและสารพิษตามธรรมชาติ   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 30 ต.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : วิตามินและแร่ธาตุในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 13 เมษายน 2560, วันที่เผยแพร่ 9 ต.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : เกณฑ์ทางจุลชีววิทยาในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูลโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ 13 เมษายน 2560, วันที่เผยแพร่ 8 ส.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : มาตรฐานอาหารใหม่   , เริ่มบังคับใช้ 13 เมษายน 2560, วันที่เผยแพร่ 27 ก.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การแสดงฉลากประเทศแหล่งกำเนิด   , เริ่มบังคับใช้ 1 กันยายน 2559, วันที่เผยแพร่ 18 ก.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การแสดงส่วนผสมและส่วนประกอบของอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 27 มิ.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การบ่งชี้อาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 27 มิ.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การแสดงวิธีใช้และการเก็บรักษา   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 13 มิ.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล - การแสดงรายการส่วนผสม   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 23 พ.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล – การแสดงวันที่ของอาหารที่วางจำหน่าย   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 23 พ.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : มาตรการกุ้งดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภค

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดการแสดงข้อมูล - การแสดงคำเตือนและคำแนะนำ   , เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2560, วันที่เผยแพร่ 24 เม.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : โครงสร้างมาตรฐานอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 มีนาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ข้อกำหนดกระบวนการผลิต   , เริ่มบังคับใช้ 31 กรกฎาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 19 ม.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : ปรับปรุงรายชื่อและหมายเลขอ้างอิงสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ ธันวาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • ออสเตรเลีย : AU-ระบบตรวจสอบสินค้าอาหารนำเข้า , วันที่เผยแพร่ 6 ม.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 29 ฉบับ
  อังกฤษ
  • อังกฤษ : UK : สุขอนามัยของสินค้าอาหาร (Food Hygiene Regulation 2005) , วันที่เผยแพร่ 26 ม.ค. 2549

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 1 ฉบับ
  อินเดีย
  • อินเดีย : มาตรฐานฉลากและการรับรองอาหารอินทรีย์   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2563

  • อินเดีย : มาตรฐานสารปนเปื้อน สารพิษ และสารตกค้าง   , เริ่มบังคับใช้ 5 สิงหาคม 2554, วันที่เผยแพร่ 12 พ.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • อินเดีย : ระเบียบด้านมาตรฐานสินค้าและความปลอดภัยอาหารอินทรีย์   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 20 ม.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 3 ฉบับ
  อินโดนีเซีย
  • อินโดนีเซีย : กฎหมายว่าด้วยการรับรองสินค้าฮาลาล   , เริ่มบังคับใช้ 17 ตุลาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 20 ธ.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • อินโดนีเซีย : ปริมาณการปนเปื้อนจุลินทรีย์และสารเคมีในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 28 ตุลาคม 2552, วันที่เผยแพร่ 20 ก.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • อินโดนีเซีย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์   , เริ่มบังคับใช้ 28 พฤษภาคม 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • อินโดนีเซีย : การใช้วัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 25 พ.ย. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • อินโดนีเซีย : การแสดงฉลากสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 5 พ.ย. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • อินโดนีเซีย : ID - ข้อกำหนดการนำเข้าสินค้าอาหาร (Food Import Requirements) , วันที่เผยแพร่ 7 ม.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • อินโดนีเซีย : ID - ข้อกำหนดและขั้นตอนการนำเข้าสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ก.ค. 2553

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 7 ฉบับ
  ฮ่องกง
  • ฮ่องกง : กฎระเบียบสารให้ความหวานแทนน้ำตาล   , เริ่มบังคับใช้ 19 ธันวาคม 2546, วันที่เผยแพร่ 19 ก.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : กฎระเบียบค่าโลหะหนักในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ มิถุนายน 2540, วันที่เผยแพร่ 24 ก.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 8 มี.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-การใช้วัตถุกันเสีย , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK:การใช้วัตถุกันเสียในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ข้อกำหนดเรื่องบรรจุภัณฑ์อาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ฉลากอาหารที่จะบังคับใช้ในอนาคต , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ฉลากอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-กฎระเบียบเกี่ยวกับสารกำจัดศัตรูพืชและยารักษาโรคสัตว์ตกค้าง , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-กฎระเบียบเกี่ยวกับสารเคมีตกค้างในเนื้อสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-กฎระเบียบควบคุมสารพิษในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-กฎระเบียบเกี่ยวกับสารประกอบของโลหะหนักในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-วัตถุเจือปนในอาหารและสีผสมอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ข้อกำหนดมาตรฐานองค์ประกอบเฉพาะชนิดอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-อาหารจีเอ็มในฮ่องกง , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารของฮ่องกง , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-มาตรการควบคุมความปลอดภัยอาหารในฮ่องกง , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-กฎระเบียบเกี่ยวกับธุรกิจอาหารในฮ่องกง(Food Business Regulation) , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้านมผง , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้าน้ำนมและเครื่องดื่มนม , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ระบียบการนำเข้าขนมหวานแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้าข้าว , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้าเนื้อสัตว์ป่าและเนื้อสัตว์ต้องห้าม , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้าเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีกแช่เย็นหรือแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้าสัตว์มีชีวิต , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้าพืช , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-ระเบียบการนำเข้าอาหารและผลิตภัณฑ์สัตว์ทะเล , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-กฎระเบียบการนำเข้า , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ฮ่องกง : HK-หน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมอาหารนำเข้า , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 29 ฉบับ
  เกาหลีใต้
  • เกาหลีใต้ : การขออนุญาตส่วนประกอบที่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบอาหารฟังก์ชัน , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : ระเบียบการแสดงฉลากอาหารฟังก์ชัน , วันที่เผยแพร่ 20 ก.พ. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : มาตรฐานสินค้า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : เกณฑ์การตั้งชื่อและการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต , วันที่เผยแพร่ 20 ก.พ. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : อาหารเพื่อสุขภาพ   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2545, วันที่เผยแพร่ 5 ต.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • เกาหลีใต้ : การแสดงฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ 23 พฤษภาคม 2545, วันที่เผยแพร่ 5 ก.พ. 2555

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR - ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้าอาหาร (Food Labelling Requirements) , วันที่เผยแพร่ 25 มี.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR - ข้อกำหนดอาหารฉายรังสี , วันที่เผยแพร่ 28 ม.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-รัฐบัญญัติฉบับพิเศษเพื่อควบคุมการบริโภคอาหารของเด็ก , วันที่เผยแพร่ 1 ก.ย. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-ข้อกำหนดการแสดงฉลากบรรจุภัณฑ์ย่อย , วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_การแสดงฉลากอาหารเกาหลีใต้ , วันที่เผยแพร่ 23 มี.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_รายการวิเคราะห์วัตถุที่มีพิษในวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต , วันที่เผยแพร่ 17 มี.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยีสต์ , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเวย์ , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานน้ำส้มสายชู , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานมะเขือเทศเคตซัป , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานหวานเย็น , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากไขปลา , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเครื่องเทศและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานซอสถั่วเหลือง , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานสาหร่ายแผ่นใหญ่ปรุงรส , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตฐานซอส , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์โรยัลเจลลี , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์สกัดจากโพรพอลิส , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่มีแบคทัเรียที่สร้างกรดแลคติก , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่มีคลอโรฟิลล์ , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมแปรรูป , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเนยแข็งแปรรูป , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากเกสรดอกไม้ , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์ออกตาโคซานอล , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์เสริมโภขนาการ , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเนยแข็งธรรมชาติ , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมผง , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์มิวโคโพลีแซคคาไรด์โปรตีน , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเครื่องแกงผสม , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมสูตรอื่นสำหรับเด็กและทารก , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานสูตรนม , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานครีมนม , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนม , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานโคจิถั่วเหลืองแบบเกาหลี , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานอาหารทดแทน , วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมไขมันต่ำ , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์เลซิธิน , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานแลคโตส , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานซอสถั่วเหลืองแบบเกาหลี , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานถั่วเหลืองหมักแบบเกาหลี , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเต้าเจี้ยวแบบเกาหลี , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเครื่องพริกแบบเกาหลี , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานอาหารแห้งสำเร็จรูป , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมสูตรสำหรับทารก , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์สารสกัด , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานชีสเทียม , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผงไอศกรีม , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานไอศกรีมผสม , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานไอศกรีม , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์โปรตีนนมไฮโดรไลเสส , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมที่ไฮโดรไลซ์แลคโตส , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานพริกป่นและพริกป่นหยาบ , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานอาหารต้มสุกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดองุ่น , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมแพะ , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากหน่ออ่อน , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์กรดแกมมาไลโนเลนิก , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ป่วย , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมสูตรตามการเจริญเติตโต , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานน้ำมันให้กลิ่นรส , วันที่เผยแพร่ 16 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์สกัดจากพืชที่หมักดอง , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมหมัก , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์เอนไซม์ , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่มีกรดอีโคซาเพนเทอิก , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมันปลาไหลทะเล , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานน้ำแข็งที่รับประทานได้ , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานน้ำซอสราด , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารทอด , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเครื่องแกง , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเกลือผลึกและแปรรูป , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมข้น , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเทศผสม , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไคโตซาน , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเต้าเจี้ยวดำแบบจีน , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานแคปซูล , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานบัตเตอร์มิลค์ , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานบัตเตอร์ , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์เบต้า_แคโรทีน , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานนมสูตรเมล็ดธัญพืชสำหรับเด็กและทารก , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์ Alkoxyglycerol , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_รายชื่อสินค้าที่ห้ามนำเข้า-ซึ่ต้องปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_รายชื่อพืชที่ห้ามการนำเข้าประเทศ , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_รายยชื่อผลไม้และผักสดที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_ยาฆ่าแมลงและยาฆ่าเชื้อราที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในการเพาะปลูกผลไม้ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือและปริมาณยาฆ่าแมลงตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้ , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_ตัวอย่างสินค้าที่ต้องได้รับการตรวจจากห้องปฏิบัติการ-ในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าประเทศเกาหลีใต้ , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_ชนิดของยาฆ่าแมลงตกค้างในพืช-ซึ่งต้องผ่านการตรวจก่อนนำเข้าและส่งออกของประเทศเกาหลี , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_กฎหมายฉบับย่อของมาตราที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาทางการค้า , วันที่เผยแพร่ 15 ก.พ. 2548

  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเล , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_หน่วยงานกำกับดูแลด้านอาหารและหน้าที่รับผิดชอบ , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_วิธีตรวจสอบปริมาณลิปิด , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_วิธีตรวจสอบปริมาณโปรตีน , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_วิธีตรวจสอบปริมาณเถ้าทั้งหมด , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_ประมวลกฎหมายอาหาร , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

  • เกาหลีใต้ : KR_ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเกาหลีใต้ , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_ข้อกำหนดและมาตรฐานการนำเข้าอาหารและสินค้าทางเกษตร , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_การสุขาภิบาลอาหาร , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

  • เกาหลีใต้ : KR_กฎระเบียบการนำเข้าสินค้าอาหารและขั้นตอนการนำเข้า , วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานกลูโคส , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเครื่องดื่มผลไม้หรือผัก , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานปลาหมึกแช่แข็งแบบเร็วของโคเด็กส์ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานกุ้งก้ามกรามแช่แข็งแบบเร็วของโคเด็กซ์ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานไวน์ใส , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานหมากฝรั่ง , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานช็อกโกแลต , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเครื่องดื่มคาร์บอเนต , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานปลาทูน่าในน้ำมันบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานขนมหวานแห้ง , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานขนมปังหรือเค้กข้าว , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานบรั่นดี , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR_มาตรฐานเครื่องดื่มผง , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานผลิตภัณฑ์เบียร์ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไขวัว , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานผลิตภัณฑ์เต้าหู้ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานผลิตภัณฑ์เบคอน , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานวิสกี้ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานครีมจากพืช , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานไวน์ขุ่น , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานทอฟฟี่ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานน้ำตาล , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานน้ำเชื่อมน้ำตาล , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานชาผง , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานชาจุ่ม , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานเจลจากสตาร์ช , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานสตาร์ช , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานนมถั่วเหลือง , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานโซจู , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานที่ได้รับการถนอมรักษา , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานไขสุกร , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานอาหารทะเลดองและหมัก , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานถั่วลิสงและถั่ว , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานอาหารบรรจุ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานโอลิโก-แซคคาไรด์ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานก๋วยเตี๋ยว , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลั่นอย่างอื่น , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานเห็ด , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานเครื่องดื่มอย่างอื่น , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างอื่น , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานไวน์ที่เป็นยา , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานเนื้อ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานมายองเนส , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานสุราอย่างแรง , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานกิมจิ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานสกัดจากผลแอปริคอตญี่ปุ่น , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานน้ำผึ้ง , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานแยม , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานไวน์ผลไม้ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานชาผลไม้ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานผลไม้และผักอื่นๆ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานฟรุคโตส , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานเนื้อปลาและผลิตภัณฑ์เนื้อปลา , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานเครื่องดื่มหมัก , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานชาสกัด , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานไข่ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานน้ำมันและไขมันบริโภค , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานสัตว์น้ำจำพวกมีเปลือกและเนื้อปลาแห้ง , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานเดกซ์ตริน , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานลูกกวาด , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานเนื้อปูต้มบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานข้าวโพดสำหรับข้าวโพดคั่ว , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานกาแฟ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานกุ้งหรือกุ้งนางแช่แข็งของโคเด็กซ์ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานกุ้งและกุ้งนางกระป๋องของโคเด็กซ์ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • เกาหลีใต้ : KR-มาตรฐานโกโก้ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 170 ฉบับ
  เมียนมาร์
  • เมียนมาร์ : กฎหมายอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 3 มีนาคม 2540, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เมียนมาร์ : กฎหมายประมงทะเล   , เริ่มบังคับใช้ 25 เมษายน 2542, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดเกี่ยวกับโครงสร้างของสถานประกอบการที่ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง   , เริ่มบังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2549, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดในการปฏิบัติงานของสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ประมง   , เริ่มบังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2539, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าทั่วไป   , เริ่มบังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2539, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดการสุ่มตัวอย่าง   , เริ่มบังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2539, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดสำหรับบรรจุภัณฑ์   , เริ่มบังคับใช้ 6 พฤศจิกายน 2539, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดปริมาณสูงสุดของสารปรอทในผลิตภัณฑ์ประมง   , เริ่มบังคับใช้ 3 สิงหาคม 2541, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดสุขอนามัยขั้นพื้นฐานสำหรับเรือประมง   , เริ่มบังคับใช้ 3 สิงหาคม 2541, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดหลักเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับสัตว์น้ำเปลือกแข็งและหอยปรุงสุก   , เริ่มบังคับใช้ 3 สิงหาคม 2541, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ประมงและสัตว์น้ำ   , เริ่มบังคับใช้ 3 สิงหาคม 2541, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดมาตรฐานน้ำและน้ำแข็งที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมประมง   , เริ่มบังคับใช้ 3 สิงหาคม 2541, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดการตรวจพยาธิ และ ระบบการตรวจติดตาม   , เริ่มบังคับใช้ 3 สิงหาคม 2541, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดปริมาณสูงสุดของฮิสตามิน และ Total Volatile Basic Nitrogen (TVB-N)   , เริ่มบังคับใช้ 3 สิงหาคม 2541, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดการใช้ยารักษาโรคสัตว์น้ำ   , เริ่มบังคับใช้ 3 สิงหาคม 2541, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เมียนมาร์ : ข้อกำหนดการแปรรูปสัตว์น้ำ   , เริ่มบังคับใช้ 3 สิงหาคม 2541, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เมียนมาร์ : ระเบียบการนำเข้าไข่ฟัก สัตว์ปีก/นก   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2545, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เมียนมาร์ : ระเบียบการนำเข้าเนื้อวัว เนื้อแกะ และผลิตภัณฑ์ ที่สามารถบริโภคได้   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2545, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เมียนมาร์ : ระเบียบการส่งออกสัตว์   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2545, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เมียนมาร์ : กฎหมายปุ๋ย   , เริ่มบังคับใช้ 1 ตุลาคม 2545, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 20 ฉบับ
  เวียดนาม
  • เวียดนาม : มาตรฐานเนื้อปลาสวายแช่แข็ง

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : มาตรฐานปูตัดแต่งแช่เยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 20 ส.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : มาตรฐานปลาหมึกสดพร้อมรับประทานแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 20 ก.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : กฎระเบียบสำหรับปริมาณการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ พฤษภาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 20 พ.ย. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : ข้อกำหนดปริมาณยาสัตว์ตกค้างในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 14 สิงหาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 20 ต.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : กฎหมายพื้นฐานด้านอาหาร การเกษตร และพื้นที่ชนบท   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2550, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : กฎหมายอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2551, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : กฎหมายความปลอดภัยอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 29 พฤศจิกายน 2553, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : กฤษฎีกาการติดฉลากสินค้า   , เริ่มบังคับใช้ 13 กันยายน 2549, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : กฤษฎีกาการควบคุมและความปลอดภัยการใช้รังสี   , เริ่มบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2541, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : กฤษฎีกาชี้แจงรายละเอียดบางมาตราของกฎหมายความปลอดภัยอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 11 มิถุนายน 2555, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : ข้อบังคับการควบคุมคุณภาพสินค้านำเข้า-ส่งออก   , เริ่มบังคับใช้ 22 มิถุนายน 2542, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : ข้อบังคับขั้นตอนการควบคุมจุลินทรีย์ปนเปื้อนและสารเคมีตกค้างในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 6 มกราคม 2546, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : ข้อบังคับคุณลักษณะผลิตภัณฑ์อาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 31 ธันวาคม 2548, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : ข้อบังคับการห้ามเติมน้ำหรือสารช่วยอุ้มน้ำในผลิตภัณฑ์ประมงสดแช่เยือกแข็ง   , เริ่มบังคับใช้ 17 มิถุนายน 2551, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : ข้อบังคับการตรวจสอบสุขอนามัยและความปลอดภัยอาหารนำเข้า   , เริ่มบังคับใช้ 29 มีนาคม 2551, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : การรับรองความปลอดภัยอาหารสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายอาหารฟังก์ชั่น อาหารเสริมสารอาหาร วัตถุเจือปนอาหารและสารช่วยในการแปรรูปอาหาร; น้ำแร่ธรรมชาติ หรือ น้ำดื่มบรรจุขวด; และ วัสดุและบรรจุภัณฑ์อาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 15 มกราคม 2556, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : คำแนะนำด้านความปลอดภัยในการควบคุมอาหารนำเข้าจากพืช   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2554, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : การตรวจสอบอาหารในเวียดนาม   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2550, วันที่เผยแพร่ 30 ก.ย. 2556

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : VN - เกณฑ์ความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Criteria) , วันที่เผยแพร่ 12 ก.ย. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • เวียดนาม : VN - ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้าอาหาร (Food Labeling Requirement) , วันที่เผยแพร่ 22 ส.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 21 ฉบับ
  แคนาดา
  • แคนาดา : ระเบียบอาหารและยา: ฉลากโภชนาการ (ฉบับใหม่)   , เริ่มบังคับใช้ 14 ธันวาคม 2564, วันที่เผยแพร่ 12 ธ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • แคนาดา : กฎ ระเบียบ มาตรฐานอาหารใหม่   , เริ่มบังคับใช้ 18 ธันวาคม 2560, วันที่เผยแพร่ 20 พ.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • แคนาดา : ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 30 ส.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • แคนาดา : CA: ข้อกำหนดสำหรับภาชนะบรรจุอาหาร , วันที่เผยแพร่ 2 ส.ค. 2554

   สรุปสาระสำคัญ
  • แคนาดา : CA: การปิดฉลากสินค้าประเภทอาหาร , วันที่เผยแพร่ 8 ก.ย. 2551

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 5 ฉบับ
  แอฟริกาใต้
  • แอฟริกาใต้ : ระบบการรับรองอาหารอาหารอินทรีย์ในแอฟริกาใต้ , วันที่เผยแพร่ 20 พ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_หน่วยงานกำกับดูแลด้านอาหารและหน้าที่รับผิดชอบ , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานไอศกรีม , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานอาหารอุดมด้วยข้าวโพด , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานอาหารอินทรีย์ , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานอาหารสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานอาหารดัดแปรพันธุกรรม , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานและข้อบังคับเกี่ยวกับผักสด , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานและข้อบังคับเกี่ยวกับผลไม้สด , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานและข้อบังคับเกี่ยวกับผลไม้แช่เยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานและข้อบังคับเกี่ยวกับน้ำผลไม้และน้ำผลไม้ผสม , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานและข้อกหนดสำหรับผักแห้ง , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับผักบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับผักแช่เยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานและข้อกำหนดสำหรับผลไม้แห้ง , วันที่เผยแพร่ 11 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานแยม-เจลลี่-และมาร์มาเลด , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานเมล็ดทานตะวัน , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานมายองเนสและน้ำสลัด , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานภาชนะบรรจุอาหารและน้ำ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานผลิตภัณฑ์พาสต้าบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานแป้งมันสำปะหลัง , วันที่เผยแพร่ 10 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 3 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแช่เยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 3 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานเนื้อสัตว์ปีก , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานเนื้อสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานน้ำแร่ธรรมชาติ , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานน้ำตาลทรายและน้ำตาลไอซิ่ง , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานนมและผลิตภัณฑ์นม , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานถั่ว , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานซอสมะเขือเทศบรรจุขวด , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานชา , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานเจลาตินที่บริโภคได้ , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานไข่ , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานข้าวฟ่าง , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานข้าว , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานโกโก้ , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานกุ้งก้ามกรามและผลิตภัณฑ์กุ้งก้ามกรามแช่เยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานกาแฟ , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานกระเทียม , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_บทบัญญัติสุขภาพสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศอัฟริกาใต้ , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_ข้อบังคับอื่นๆเกี่ยวกับน้ำตาล , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_ข้อกำหนดอื่นๆเกี่ยวกับอาหารทะเล , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_มาตรฐานและข้อบังคับเกี่ยวกับผลไม้บรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 2 ก.พ. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_กฎระเบียบเรื่องปริมาณโลหะหนักตกค้าง , วันที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_ไก่แช่เย็นแช่เยือกแข็ง_และเนื้อแช่เย็น_เนื้อแช่เยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพ , วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_กฎระเบียบขั้นตอนการนำเข้าสินค้าอาหารประเทศอัฟริกาใต้ , วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_กฎหมายอาหาร , วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_กฎระเบียบเรื่องสุขอนามัยอาหาร(HACCP) , วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_กฎระเบียบเรื่องสารเคมีตกค้างและปริมาณสูงสุดที่อนุญาต , วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_กฎระเบียบเรื่องวัตถุเจือปนอาหารและปริมาณสูงสุดที่อนุญาต , วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_กฎระเบียบเรื่องจุลินทรีย์ปนเปื้อนและสารอื่นๆ , วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  • แอฟริกาใต้ : ZA_กฎระเบียบเรื่องการแสดงฉลากอาหารและฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2535, วันที่เผยแพร่ 21 ม.ค. 2548

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 58 ฉบับ
  โคเด็กซ์
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานควินัว (Quinoa) , วันที่เผยแพร่ 12 มี.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานหน่อไม้บรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 ก.พ. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเต้าเจี้ยวหมัก (เอเชีย) , วันที่เผยแพร่ 12 ก.พ. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐาน (ภูมิภาค) สำหรับซอสพริก   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2563, วันที่เผยแพร่ 22 ธ.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานอาหารฉายรังสี , วันที่เผยแพร่ 11 ธ.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์นมไขมันเต็ม , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานนมข้น , วันที่เผยแพร่ 3 พ.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานนมข้นหวาน , วันที่เผยแพร่ 28 ก.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำตาล , วันที่เผยแพร่ 21 ก.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับน้ำดื่มบรรจุขวด/บรรจุภัณฑ์(นอกเหนือจากน้ำแร่ธรรมชาติ) , วันที่เผยแพร่ 26 ส.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานนมผงและครีมผง , วันที่เผยแพร่ 12 ส.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ (ปรับปรุงใหม่ปี 2561)   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2561, วันที่เผยแพร่ 15 ก.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสำหรับน้ำผึ้ง   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2562, วันที่เผยแพร่ 19 พ.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานข้าว   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2562, วันที่เผยแพร่ 26 มี.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานแป้งมันสำปะหลังสำหรับบริโภค   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2562, วันที่เผยแพร่ 26 มี.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2562, วันที่เผยแพร่ 7 ม.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว (ประเภทของเหลว) , วันที่เผยแพร่ 12 พ.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์โปรตีนถั่วเหลือง   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2562, วันที่เผยแพร่ 6 พ.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสำหรับชื่อน้ำมันพืช   , เริ่มบังคับใช้ กรกฎาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำมันและไขมันสำหรับบริโภคชนิดอื่นๆ ที่ยังไม่มีกำหนดเป็นมาตรฐานเฉพาะ   , เริ่มบังคับใช้ กรกฎาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 17 ก.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำแร่ธรรมชาติ   , เริ่มบังคับใช้ กรกฎาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 16 ก.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเส้นก๋วยเตี๋ยวและเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป   , เริ่มบังคับใช้ กรกฎาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 5 ก.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับสารปนเปื้อนและสารพิษในอาหารและอาหารสัตว์, ปรับปรุงปี 2562   , เริ่มบังคับใช้ กรกฎาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 26 ส.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร ปรับปรุงปี 2562   , เริ่มบังคับใช้ กรกฎาคม 2562, วันที่เผยแพร่ 16 ส.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานแครกเกอร์จากสัตว์น้ำ, ปลาน้ำจืด และสัตว์น้ำเปลือกแข็งต่างๆ   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2561, วันที่เผยแพร่ 17 ม.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำปลา   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2561, วันที่เผยแพร่ 10 ก.ย. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสำหรับผักและผลไม้ดอง   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2560, วันที่เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : คำแนะนำในการแสดงฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2560, วันที่เผยแพร่ 8 ม.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐาน (ภูมิภาค) สำหรับผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองไม่ผ่านการหมัก   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2560, วันที่เผยแพร่ 7 ธ.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : คำแนะนำสำหรับการใช้สารแต่งกลิ่นรส   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2551, วันที่เผยแพร่ 24 เม.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานข้าวเกรียบจากปลาและสัตว์จำพวก ครัสเตเชียน   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2559, วันที่เผยแพร่ 31 มี.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปในการแสดงฉลากของวัตถุเจือปนอาหารเมื่อวางจำหน่ายในท้องตลาด   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2560, วันที่เผยแพร่ 12 ม.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสำหรับปลารมควัน, กลิ่นรสปลารมควัน ,ปลารมควันแห้ง , วันที่เผยแพร่ 20 ต.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ระบบการจำแนกชนิดวัตถุเจือปนอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2559, วันที่เผยแพร่ 19 ส.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานอาหารสำหรับผู้ที่แพ้กลูเต็น   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2558, วันที่เผยแพร่ 16 มิ.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานนมผงและครีมผง   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2559, วันที่เผยแพร่ 6 ก.ค. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ปริมาณตกค้างสูงสุด (MRLs) และปริมาณแนะนำสำหรับการจัดการความเสี่ยง(RMRs) สำหรับยาสัตว์ (Veterinary Drugs) ตกค้างในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ ก.ค. 2557, วันที่เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2558

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเต้าเจี้ยว   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2556, วันที่เผยแพร่ 13 มี.ค. 2557

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานไขมันนม   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2553, วันที่เผยแพร่ 23 พ.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานนมข้นหวาน   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ.2553, วันที่เผยแพร่ 7 พ.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสำหรับชื่อไขมันสัตว์   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2555, วันที่เผยแพร่ 9 ม.ค. 2556

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • โคเด็กซ์ : แป้งสาคูสำหรับบริโภค   , เริ่มบังคับใช้ ปี 2554, วันที่เผยแพร่ 27 ส.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • โคเด็กซ์ : แนวปฏิบัติในการกล่าวอ้างทางโภชนาการและสุขภาพ   , เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2550, วันที่เผยแพร่ 4 พ.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • โคเด็กซ์ : หลักเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับอาหารบรรจุเสร็จแช่เย็นเพื่อยืดอายุการเก็บ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับเครื่องเทศและพืชที่มีกลิ่นหอมและแห้ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : หลักเกณฑ์การปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับอาหารแปรรูปในสภาพปลอดเชื้อบรรจุเสร็จที่มีความเป็นกรดต่ำ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับการควบคุมการใช้ยาสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำและอาหารกระป๋องที่ปรับสภาพให้มีความเป็นกรดต่ำ (ส่วนที่ 4) , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำและอาหารกระป๋องที่ปรับสภาพให้มีความเป็นกรดต่ำ (ส่วนที่ 3) , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำและอาหารกระป๋องที่ปรับสภาพให้มีความเป็นกรดต่ำ (ส่วนที่ 2) , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับอาหารกระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำและอาหารกระป๋องที่ปรับสภาพให้มีความเป็นกรดต่ำ (ส่วนที่ 1) , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติเรื่องหลักการทั่วไปของสุขลักษณะในการผลิตอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : แนวปฏิบัติสำหรับการพัฒนาข้อตกลงความเท่าเทียมกันเรื่องระบบการตรวจสอบและการรับรองอาหารนำเข้าส่งออก , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำวิธีการชักตัวอย่างเพื่อตรวจหาสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างให้สอดคล้องกับข้อกำหนด MRLs , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : แนวปฏิบัติสำหรับการผลิต การแปรรูป การติดฉลาก และการตลาดของอาหารที่ผลิตแบบอินทรีย์ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : แนวปฏิบัติสำหรับการใช้การกล่าวอ้างทางโภชนาการ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : การกำหนดและการใช้หลักเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาสำหรับอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : หลักเกณฑ์สำหรับการตรวจสอบและให้การรับรองอาหารนำเข้าและส่งออก , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : แนวปฏิบัติในการใช้ผลิตภัณฑ์โปรตีนที่ไม่ได้มาจากสัตว์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีกแปรรูป , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : หลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการเติมสารอาหารที่จำเป็นลงในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : แนวปฏิบัติเรื่องปริมาณเรดิโอนิวไคลด์ในอาหารที่เกิดการปนเปื้อนจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ในการค้าระหว่างประเทศ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : แนวปฏิบัติทั่วไปเรื่องการกล่าวอ้าง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปเรื่องฉลากและการกล่าวอ้างสำหรับอาหารบรรจุเสร็จที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับอาหารฉายรังสี , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับอาหารทารกและเด็ก , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับมะพร้าวแห้ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานกลูเทนข้าวสาลี , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานลูกกวาดที่ผลิตจากเนยโกโก้ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเนยโกโก้ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานอาหารทารกกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : แนวทางการปฏิบัติทั่วไปสำหรับการใช้คำว่า ฮาลาล , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับผลิตภัณฑ์จากไข่ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับการแปรรูปสัตว์ปีก , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีกแปรรูป , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานโยเกิร์ตปรุงแต่งและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านความร้อนหลังการหมัก , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานโยเกิร์ตและโยเกิร์ตชนิดหวาน , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานนมข้นไม่หวาน , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์มันเนย , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านการบรรจุหีบห่อและการขนส่งผักและผลไม้เมืองร้อนสด , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับผักและผลไม้แห้ง รวมทั้งเห็ดที่รับประทานได้ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะของผลไม้แห้ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะของผักและผลไม้กระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : คู่มือการปฏิบัติสำหรับน้ำผลไม้รวม Nectar , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : คู่มือการปฏิบัติสำหรับน้ำผลไม้รวม , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานลำไย , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานขิง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานฝรั่ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานส้มโอ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานกล้วย , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานมังคุด , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานลิ้นจี่ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานข้าวโพดฝักอ่อน , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานมะเฟือง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานมะม่วง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานมะละกอ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสับปะรด , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับน้ำผัก , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับน้ำผลไม้ที่เตรียมโดยกรรมวิธีทางกายภาพ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปสำหรับน้ำผลไม้ Nectar ที่เตรียมโดยกรรมวิธีทางกายภาพ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานมะม่วงกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมะม่วงโดยกรรมวิธีทางกายภาพ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำฝรั่งโดยกรรมวิธีทางกายภาพ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำสับปะรดเข้มข้นที่เติมวัตถุกันเสีย , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานแตงกวาดอง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสลัดผลไม้เมืองร้อนกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำสับปะรดโดยกรรมวิธีทางกายภาพ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานแยม หรือ ผลไม้กวน และเยลลี่ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานผลไม้รวมกระป๋อง หรือ ผลไม้ Cocktail กระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำส้มเข้มข้นโดยกรรมวิธีทางกายภาพ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเม็ดถั่วลันเตากระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานมะเขือเทศแปรรูปที่ทำให้เข้มข้น , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานหน่อไม้ฝรั่งกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเห็ดกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำมะเขือเทศโดยกรรมวิธีทางกายภาพ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานน้ำส้มโดยกรรมวิธีทางกายภาพ , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานสับปะรดกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานข้าวโพดหวานกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานมะเขือเทศกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับปลาหมึก , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำชุบแป้งและขนมปังแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับปู , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับปลาบดที่เตรียมจากเครื่องจักร , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับปลาเค็ม , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับปลารมควัน , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติด้านสุขลักษณะสำหรับหอย , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับกุ้ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับปลาแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : ข้อแนะนำในการปฏิบัติสำหรับปลากระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานปลาหมึกแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานทั่วไปเนื้อปลาฟิลเลตแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเนื้อปลาชิ้นยาวแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเนื้อปลาสดแช่แข็ง เนื้อปลาฟิลเลต และเนื้อปลาบด , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานกุ้งแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานเนื้อปูกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานปลาทูน่าและปลาโบนิโตกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานกุ้งกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • โคเด็กซ์ : มาตรฐานปลาซาร์ดีนกระป๋องและผลิตภัณฑ์ , วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 137 ฉบับ
  ไต้หวัน
  • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขาภิบาลสำหรับจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์น้ำแข็ง , วันที่เผยแพร่ 26 เม.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขาภิบาลด้านเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารสำหรับทารก , วันที่เผยแพร่ 12 เม.ย. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : กฎระเบียบสำหรับการจำกัดการใช้น้ำมันปลาเป็นส่วนผสมอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 28 ธันวาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 26 ม.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ข้อกำหนดการจำกัดการใช้และข้อกำหนดการติดฉลากของใบกาแฟ (Coffea arabica, Coffea canephora) เป็นส่วนประกอบอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 5 มกราคม 2564, วันที่เผยแพร่ 12 ม.ค. 2564

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานปริมาณยาสัตว์ตกค้างสูงสุดในผลิตภัณฑ์อาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 12 สิงหาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 26 ต.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดในผลิตภัณฑ์จากสัตว์   , เริ่มบังคับใช้ 20 พฤษภาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 12 ต.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขาภิบาลสารช่วยในการผลิตอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563, วันที่เผยแพร่ 26 ก.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมันปลา (กลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ) , วันที่เผยแพร่ 13 ก.ค. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : เกณฑ์มาตรฐานเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 เม.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขอนามัยสำหรับอาหารทั่วไป , วันที่เผยแพร่ 12 เม.ย. 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขอนามัยสำหรับไข่ไก่ชนิดเหลว   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2563

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานการคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการขึ้นทะเบียนอาหารและวัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 12 ต.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ระเบียบว่าด้วยการกล่าวอ้างและการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ของธัญพืช , วันที่เผยแพร่ 20 ก.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ข้อบังคับการติดฉลากระดับฟลูออรีนสำหรับผลิตภัณฑ์เกลือสำเร็จรูป , วันที่เผยแพร่ 20 ส.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : กฎระเบียบว่าด้วยการติดฉลากของเครื่องดื่มบรรจุที่มีการกล่าวอ้างถึงผลไม้และ/หรือผัก   , เริ่มบังคับใช้ 3 มีนาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 15 ก.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ข้อกำหนดการติดฉลากสำหรับอาหารที่ไม่มีการบรรจุซึ่งมีส่วนผสมของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs)   , เริ่มบังคับใช้ 11 เมษายน 2562, วันที่เผยแพร่ 15 มิ.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานด้านปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 21 ตุลาคม 2551, วันที่เผยแพร่ 15 พ.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : กฎระเบียบการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบน้ำผักหรือน้ำผลไม้ , วันที่เผยแพร่ 20 เม.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบน้ำผักหรือน้ำผลไม้ , วันที่เผยแพร่ 20 เม.ย. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ระเบียบการติดฉลากของน้ำส้มสายชูสำเร็จรูป , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ระเบียบการติดฉลากของน้ำส้มสายชูสำเร็จรูป , วันที่เผยแพร่ 20 มี.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 1 กรกฎาคม 2563, วันที่เผยแพร่ 20 ก.พ. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขอนามัย/สุขาภิบาลสำหรับปริมาณสารปนเปื้อนและสารพิษ   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2562, วันที่เผยแพร่ 20 ม.ค. 2562

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารแปรรูปจากสาหร่าย   , เริ่มบังคับใช้ 21 สิงหาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 20 ธ.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ฉลากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป   , เริ่มบังคับใช้ 8 ตุลาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 20 พ.ย. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ฉลากอาหารมังสวิรัติ   , เริ่มบังคับใช้ 8 ตุลาคม 2561, วันที่เผยแพร่ 20 ต.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานด้านสุขาภิบาลและปริมาณสูงสุดของสารตกค้างในอาหารสำหรับทารก   , เริ่มบังคับใช้ 15 กรกฎาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 20 ส.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : การกล่าวอ้างทางโภชนาการสำหรับอาหารบรรจุหีบห่อ   , เริ่มบังคับใช้ 3 มีนาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 20 ก.ค. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานเชื้อจุลินทรีย์   , เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2563, วันที่เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2561

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : การแสดงฉลากน้ำผักผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท , วันที่เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : เกณฑ์การตั้งชื่อและการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์เนย, มาร์การีน และผลิตภัณฑ์เนยเทียม , วันที่เผยแพร่ 20 เม.ย. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : เกณฑ์ด้านเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง   , เริ่มบังคับใช้ 20 สิงหาคม 2556, วันที่เผยแพร่ 20 ม.ค. 2560

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงฉลากโภชนาการ , วันที่เผยแพร่ 20 ส.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานด้านปริมาณยาสัตว์ตกค้างสูงสุดในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 16 ตุลาคม 2558, วันที่เผยแพร่ 20 มิ.ย. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : มาตรฐานด้านปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 9 พฤษภาคม 2559, วันที่เผยแพร่ 20 พ.ค. 2559

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : ข้อกำหนดปริมาณสูงสุดของโลหะหนักในวัตถุดิบพืชจากแหล่งกำเนิด , วันที่เผยแพร่ 20 ก.พ. 2559

  • ไต้หวัน : การแสดงฉลากโภชนาการอาหารในภาชนะบรรจุ   , เริ่มบังคับใช้ เมษายน 2557

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • ไต้หวัน : มาตรฐานสุขาภิบาล และด้านปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหารสำหรับทารก   , เริ่มบังคับใช้ 15 กรกฎาคม 2557, วันที่เผยแพร่ 20 เม.ย. 2558

   |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • ไต้หวัน : มาตรฐานด้านปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชจกค้างสูงสุดในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 21 ตุลาคม 2551, วันที่เผยแพร่ 18 ก.พ. 2558

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • ไต้หวัน : ระเบียบการแสดงฉลากโภชนาการ   , เริ่มบังคับใช้ 19 กรกฎาคม 2550, วันที่เผยแพร่ 15 ส.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • ไต้หวัน : ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนสำหรับอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ 24 พฤษภาคม 2555, วันที่เผยแพร่ 5 ก.ค. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • ไต้หวัน : มาตรฐานด้านปริมาณเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ตกค้างสูงสุดในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ สิงหาคม 2554, วันที่เผยแพร่ 25 มิ.ย. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • ไต้หวัน : มาตรฐานด้านปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหาร   , เริ่มบังคับใช้ เมษายน 2555, วันที่เผยแพร่ 15 มิ.ย. 2555

   สรุปสาระสำคัญ |   ต้นฉบับกฎหมาย
  • ไต้หวัน : TW-กฎระเบียบการกล่าวอ้างคุณค่าทางโภชนาการ , วันที่เผยแพร่ 5 ส.ค. 2552

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 8 พ.ค. 2547

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เห็ดแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานสำหรับสารปนเปื้อนในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานมะเขือเทศ , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์หน่อไม้ดอง , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผักบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์โมโนโซเดียม แอล-กลูตาเมต , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส(ผงกะหรี่) , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส Pimenta(Allspice) ชนิดทั้งเมล็ดและป่น , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์มะเขือเทศ puree และ paste บรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานหมูแผ่น เนื้อวัวแผ่น , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานขีดจำกัดของยาฆ่าแมลงและยากำจัดศัตรูพืชตกค้างในอาหาร , วันที่เผยแพร่ 26 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์สาหร่ายสำหรับบริโภค , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์มะพร้าวตากแห้งสำหรับบริโภค , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารทารกกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผักดองซีอิ๊ว , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผักดองน้ำส้มสายชู , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูเทียม , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมัก , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เมลโลรีน , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์หวานเย็น , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ครีมสำหรับรับประทาน , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์นมข้นหวาน , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์สับปะรดบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลไม้บรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์มันเทศบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์แห้วบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ถั่วงอกบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ขิงบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวโพดอ่อนบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์หน่อไม้ฝรั่งบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์หน่อไม้บรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เห็ดฟางบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เห็ดบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผักดองบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานเครื่องดื่มน้ำผลไม้และผัก(ในภาชนะบรรจุ) , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์มันเทศเส้นแห้ง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์มะเขือดอง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์แตงกวาดอง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานขิงดองเกลือ , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์กะหล่ำปลีดองเครื่องเทศ , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่ม , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แห้ง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ดอง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์สับปะรดแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์หน่อไม้ฝรั่งขาวแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์หน่อไม้ฝรั่งเขียวแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ถั่วทั้งฝักแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มารฐานผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานกล้วยหอม , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานขิงสด , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานกระเทียม , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มถั่วเหลือง(ในภาชนะบรรจุ) , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานถั่วเหลือง , วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องเทศและเครื่องปรุงรสพริก ชนิดทั้งเมล็ดและป่น , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงกลิ่นรส , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ซอสมะเขือเทศเข้มข้นบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์มะเขือเทศบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ขากบแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อปูบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อปลาบดแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ปลาทะเลแห้ง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ปลาแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์กุ้งบรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไข่เยี่ยวม้า , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานไข่ไก่ , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานไส้ธรรมชาติ , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไส้กรอกแบบตะวันตก , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์กุนเชียง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกสด แช่เย็นและแช่เยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สด แช่เย็นและแช่เยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเกลือแร่ในภาชนะบรรจุ , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์โกโก้ , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานการตรวจหาสารที่ไม่ละลายในกาแฟสำเร็จรูป , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูป , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์ลูกกวาด ลูกอม , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำตาล , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานอ้อย , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์บิสกิต , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่แห้ง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์เส้นหมี่ , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานน้ำมันรำข้าว , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานเต้าหู้ , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานเต้าเจี้ยว , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานถั่ว , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานข้าวสาร , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานข้าวกล้อง , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานข้าวเปลือก , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - รายชื่อผู้ที่ได้รับการประมูลโควต้านำเข้าของสินค้าเกษตร , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - รายชื่อบริษัทนำเข้าสินค้าอาหาร , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - ข้อมูลการตลาดสินค้าอาหารที่ไทยส่งออกไปไต้หวัน , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานสารปนเปื้อนที่ยอมรับได้ในภาชนะบรรจุ , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - มาตรฐานการปิดฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - ขอบเขตและมาตรฐานการใช้วัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - การขอจดทะเบียนวัตถุเจือปนอาหาร , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไต้หวัน : TW - กฎระเบียบการนำเข้าอาหารของไต้หวัน , วันที่เผยแพร่ 23 ธ.ค. 2546

   สรุปสาระสำคัญ
  ทั้งหมด 145 ฉบับ
  ไทย
  • ไทย : ฉบับที่ 234 (พศ. 2544 ) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 56 ( พศ. 2524 ) เรื่อง น้ำมันปาล์ม , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 237 ( พศ.2544 ) เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 237 ( พศ.2544 ) เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 238 ( พศ.2544 ) เรื่อง อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 240 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามนำเข้าหรือจำหน่าย , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 245 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 249 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอาหาร , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 250 ( พ.ศ.2545 ) เรื่อง มาตรฐานกุ้งและกุ้งแปรรูป , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 239 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับที่ 193 ) พ.ศ.2543 , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 241 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี ( ฉบับที่ 2 ) , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 242 (พ.ศ. 2544 ) เรื่อง ผลิตภัณฑ์กระเทียม , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 243 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 235 (พศ.2544 ) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 57 ( พศ. 2524 ) เรื่อง น้ำมันมะพร้าว , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 236 (พศ.2544 ) เรื่อง ไข่เยี่ยวม้า , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 244 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารที่มีวัตถุที่ใช้เพื่อรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารรวมอยู่ในภาชนะบรรจุ , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 246 ( พ.ศ.2544 ) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข ( ฉบับที่ 217 ) พ.ศ. 2544 , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 247 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหาร ( ฉบับที่ 2 ) , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 248 ( พ.ศ. 2544 ) เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง ( ฉบับที่ 2 ) , วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2531) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6005-2549 เรื่อง เนื้อแพะ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 31 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 30 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6400-2548 เรื่อง ฟาร์มโคเนื้อ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6700-2548 เรื่อง เนื้อไก่ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6701-2548 เรื่อง เนื้อเป็ด , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6702-2548 เรื่อง , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6703-2548 เรื่อง ไข่เป็ด , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6703-2548 เรื่อง ไข่เป็ด , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6900-2546 เรื่อง ฟอร์มเป็ดพันธุ์และเป็ดเนื้อ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2599 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6905-2548 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดไข่ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6906-2549 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์นกกระทา , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.7001-2547 เรื่อง ปลานิล , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.7002-2548 เรื่อง กุ้งก้ามกราม , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.7004-2548 เรื่อง ปูม้า , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.7005-2548 เรื่อง ปลาหมึก , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.7014-2548 เรื่อง ปลาแล่เยือกแข็ง , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.8200-2546 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้ง , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6004-2549 เรื่อง เนื้อแกะ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9000-2546 เรื่อง เกษตรอินทรีย์ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 34 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 45 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 46 (พ.ศ.2544) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซประจำโรงงาน , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2532) ออกตามความในพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9001-2546 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9001-2546 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9002-2547 เรื่อง สารพิษตกค้าง ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9002-2549 เรื่อง สารพิษตกค้าง ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9003-2547 เรื่อง สารพิษตกค้าง ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9004-2547 เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9008-2549 เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 35 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9010-2549 เรื่อง หลักการวิเคราห์ความเสี่ยงของอาหารที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 41 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9011-2549 เรื่อง การประเมินความเป็นไปได้ในการก่อภูมิแพ้ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9012-2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ได้จากพืชตัดต่อดีเอ็นเอ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9013-2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตโดยใช้จุลินทรีย์ตัดต่อดีเอ็นเอ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9535-2547 เรื่อง ข้อกำหนดสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออก , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2547) ออกตามความใน พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.7405-2547 เรื่อง การปฏิบัติทางประมงที่ดีสำหรับการเลี้ยงปลานิล , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9000-2548 เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม2 ปศุสัตว์อินทรีย์ , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9007-2548 เรื่อง ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 36 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9009-2549 เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสุกร , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากโรงงาน พ.ศ. 2548 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9005-2548 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายรับรองQและ Q Permium กับสินค้Qาเกษตรและอาหาร , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2548) เรื่อง พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 , วันที่เผยแพร่ 3 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2499) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2499 ) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2505) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกษ.1-2546 เรื่อง ลำไย , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.2-2546 เรื่อง มังคุด , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.3-2546 เรื่อง ทุเรียน , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.4-2546 เรื่อง สับปะรด , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2514) เรื่อง กำหนดชนิดและคุณภาพของสินค้าที่ผลิตในโรงงาน ซึ่งประกอบกิจการเกี่ยวกับหัวมันสำปะหลัง , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ให้โรงสีข้าวซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตวันละ 25 ตันขึ้นไปมีเครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกและเครื่องวัดความชื้นข้าว , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.11-2549 เรื่อง ลองกอง , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.12-2549 เรื่อง เงาะ , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2532) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2507) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2532) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.1500-2547 เรื่อง หน่อไม้ฝรั่ง , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.1501-2547 เรื่อง กระเจี๊ยบเขียว , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.1502-2547 เรื่อง พริก , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2512) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.2500-2548 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับหน่อไม้ฝครั่ง , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2520) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6000-2547 เรื่อง เนื้อสุกร , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6002-2547 เรื่อง เนื้อกระบือ , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6003-2548 เรื่อง น้ำนมดิบ , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพ.ร.บ. ควบคุมคณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2529) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2499) ออกตามความในพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.8-2549 เรื่อง เนื้อลำไยอบแห้ง , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2499) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6704-2549 เรื่อง ไข่นกกระทา , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.1000-2546 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับลำไย , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2505) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2508) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2536) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6400-2548 เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2531) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.5-2546 เรื่อง มะม่วง , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : โรงงาน พ.ศ. 2535 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.0006-2548 เรื่อง กล้วย , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2505) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2536) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2532 ) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2504) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2512) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.2501-2548 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับกระเจี๊ยบเขียว , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2536) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2520) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ (14 พ.ศ. 2536) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.2502-2548 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพริก , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.4000-2546 เรื่อง , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.4000-2546 เรื่อง , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.4400-2546 เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.6001-2547 เรื่อง เนื้อโค , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2503) ออกตามความในพ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ. 2502 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2503) ออกตามความในพ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2499) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2504) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2502 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2526) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.7-2549 เรื่อง ลิ้นจี่ , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2512) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2524) ออกตามความใน พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.9-2549 เรื่อง เนื้อลำไยอบแห้งสำหรับแปลรูป , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : มกอช.10-2549 เรื่อง ลำไยอบแห้งทั้งเปลือก , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2522) ออกตามความใน พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 รัฐมนตรี , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2527) ออกตามความในพ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 , วันที่เผยแพร่ 2 ต.ค. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ซ.2522 , วันที่เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 , วันที่เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที 6 ( พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 , วันที่เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 , วันที่เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2525 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 , วันที่เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 , วันที่เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 , วันที่เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2522) ออกตามคาวมในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 , วันที่เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร , วันที่เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร , วันที่เผยแพร่ 28 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : สุรา พ.ศ.2493 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : อาหาร พ.ศ.2522 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การนำเมล็ดพันธุ์พืชเข้ามาในราชอาณาจักรโดยขอให้แนบหนังสือรับรองจากประเทศผู้ส่งออกว่าเป็นเมล็ดพันธุ์พืชที่มิไช่พืชที่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การขออนุญาตนำเข้าหรือนำผ่านซึ่งสิ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 ที่แก้ไขแล้ว (ฉบับที่๓) พ.ศ.2544 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การรับรองพืชที่ปลูกในประเทศไทยเป็นพืชที่ไม่ได้รับการตัดต่อสารพันธุกรรม พ.ศ.2543 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดแนวทางปฎิบัติสำหรับขออนุญาตนำเข้าหรือนำผ่าน ซึ่งสิ่งต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 (ฉบบับที่2 ) พ.ศ. 2537 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดปุ๋ยเคมีมาตรฐาน ตาม พ.ร.บ. ปุ๋ย พ.ศ.2518 (ฉบับที่๑) พ.ศ.2544 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดข้อความอื่นที่กำหนดให้มีฉลาก ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 (ฉบับที่๒) พ.ศ.2533 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดวัตถุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ วิธีปิดผนึกภาชนะและขนาดบรรจุป๋อยเคมีเพื่อการค้า และเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารรับรอง (ฉบับที่๒) พ.ศ.2526 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดวัตถุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ วิธีปิดผนึกภาชนะ และขนาดบรรจุปุ๋ย เพื่อการค้า และเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารรับรอง (ฉบับที่๔) พ.ศ.2533 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์ใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 พ.ศ.2545 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในห้องปฎิบัติการให้เป็นเมล็ดพันธุ์รับรองตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๒) พ.ศ.2536 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในห้องปฏิบัติการให้เป็นเมล็ดพันธุ์รับรองตาม พ.ร.บ. พันธุ์พพืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๒) พ.ศ.2536 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การรับรองเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (DxP) ให้เป็นเมล็ดพันธุ์รับรองตามพระราชบัญยัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 พ.ศ.2543 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของพืชให้เป็นพืชสงวนตาม พ.ร.บ. พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๒) พ.ศ.2542 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านพืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๓) พ.ศ.2540 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

  • ไทย : กำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของพืชให้เป็นพืชสงวนตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ.2518 (ฉลับที่๑) พ.ศ.2542 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุมตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๑) พ.ศ.2535 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤษศาสตร์ของพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : พืชอนุรักษ์ตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๓) พ.ศ.2534 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : หลักเกณฑ์ วิฑีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชรับรองตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ.2518(ฉบับทื่๑) พ.ศ.2536 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : หลักเกณฑ์และวิธีการขยายพันธุ์เทียม ตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๑) พ.ศ.2536 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การอนุญาตให้ทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์ในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 (ฉบับที่๘) พ.ศ.2538 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดวัตถุที่ใช้ทำภาชนะบรรจุ วิธีปิดผนึกภาชนะและขนาดบรรจุปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า และเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารรับรอง (ฉบับที่๓) พ.ศ.2528 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การรับรองพันธุ์พืชให้เป็นพันธุ์พืชรับรองตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๑) พ.ศ.2529 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านพืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์ตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๒) พ.ศ.2538 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

  • ไทย : ปุ๋ย พ.ศ.2518 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : พันธุ์พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ให้ผู้ประกอบกิจการเลี้ยงกุ้งทะเลมาจดทะเบียนและขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ระบุชื่อวัตถุเป็นวัตถุมีพิษตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดข้อความอื่นที่กำหนดให้มีฉลากตามระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 (ฉบับที่๑) พ.ศ.2528 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดปุ๋ยเคมีมาตรฐานตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.2518 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดชนิดดและชื่อพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุมตาม พ.ร.บ. พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๓) พ.ศ.2543 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดมาตรฐาน คุณภาพ และวิธีเก็บรักษาเมล็ดพันธุควบคุม ตาม พ.ร.บ. พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๓) พ.ศ.2543 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : พืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 พ.ศ.2545 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : พืชอนุรักษ์ตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๔) พ.ศ.2540 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดมาตรฐาน คุณภาพ และวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ควบคุมตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2518 (ฉบับที่๑) พ.ศ.2535 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การขอรับใบแทนใบรับรองปลอดศัตรูพืชและการออกใบแทนใบรับรองปลอดศัตรูพืช ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 พ.ศ.2545 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กำหนดชนิดและชื่อพันธุ์ของพืชให้เป็นพืชสงวนตาม พ.ร.บ. พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๑) พ.ศ.2535 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตาม พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๒) พ.ศ.2541 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การรับรองเมล็ดพันธุ์ให้เป็นเมล็ดพันธุ์รับรองตามพระราชบัญญัติพันูพืช พ.ศ.2518 (ฉบับที่๑) พ.ศ.2536 , วันที่เผยแพร่ 26 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การประมง พ.ศ.2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2490) เรื่องชื่อเครื่องมือในพิกัดออกตามความใน พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2490) เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2490) เรื่องการขออาชญาบัตรออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2490) เรื่องใบอนุญาตรายบุคคลออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2490) เรื่องการติดโคมไฟและเครื่องหมายออกตามความใน พ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2490) เรื่องการอุทรณ์ออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การประมง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2428 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2490) เรื่องการขออนุญาตและจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมงการค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผ/ภ สัตว์น้ำ และ อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2491) เรื่องการกำหนดอัตราเงินอากรออกตามความใน พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2492) เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่วยเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2506) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : โรคระบาดสัตว์ ( ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2521) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กักพืช พ.ศ.2507 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : กฏกระทรวง (พ.ศ.2543) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ.2542 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : พันธุ์พืช พ.ศ.2518 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2530) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ. 2518 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2507) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2507) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.2507 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2521) เรื่องอกตามความใน พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2521) เรื่องออกตามความใน พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2490) เรื่องการกำหนดอัตราเงินอากรออกตามความใน พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550

   สรุปสาระสำคัญ
  • ไทย : ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2490) เรื่องที่อนุญาตออกตามความใน พ.ร.บ. การประมง พ.ศ.2490 , วันที่เผยแพร่ 25 ก.ย. 2550