Codex เตรียมประกาศปรับปรุงมาตรฐานใหม่

Codex เตรียมประกาศปรับปรุงมาตรฐานใหม่

ทาง The Codex Alimentarius Commission ได้เตรียมออกประกาศการปรับปรุงรายละเอียดมาตรฐานต่างๆที่ผ่านการ พิจารณาใน Step 8 แล้ว โดยมีการคาดว่าจะมีการประกาศการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆในเร็วๆนี้ ทั้งนี้รายชื่อกฎระเบียบสำคัญที่มีการแก้ไขดังนี้

อย่างไรก็ตามการปรับปรุงกฎระเบียบดังกล่าวยังไม่ประกาศใช้เป็นเพียงประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเตรียมตัวติดตามข่าวสารการประกาศปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อผลประโยชน์ของธุรกิจของท่านต่อไป

download PDF

Related Articles

NHFPC ประกาศมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร 127 ฉบับ

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพและวางแผนครอบครัวแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (National Health and Family Planning Committee ...

รัฐสภาอเมริกาผ่านร่างกฎหมายปฎิรูปความปลอดภัยอาหาร

รัฐสภาอเมริกาผ่านร่างกฎหมายปฎิรูปความปลอดภัยอาหาร                 ด้วยกา...