EU เพิ่มเงื่อนไขการยอมรับสินค้า Organicจากประเทศที่สาม

EU เพิ่มเงื่อนไขการยอมรับสินค้า Organicจากประเทศที่สาม         

              เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557คณะกรรมาธิการยุโ ร ป ไ ด้ออกประกาศกฎระเบีย บ CommissionRegulation (EU) No 442/2014 of 30April 2014 amending Regulation (EC) No1235/2008 as regards requests for inclusion in the list of third countries recognized for the purpose of equivalence in relation to the import of organic products ใน EU Official Journal L 130/39 เพื่อแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการยื่นคำร้องขอเป็นประเทศที่อยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เท่าเทียมกันกับสหภาพยุโรป

               การแก้ไขดังกล่าว สืบเนื่องจาก ได้รับแรงผลักดันจากที่ประชุม Agriculture and FisheriesCouncil ครั้งที่ 3237 ของคณะมนตรียุโรป (Council of the European Union) ซึ่งมีมติให้คณะกรรมาธิการยุโรปต้องปรับปรุงกลไกในการยอมรับประเทศที่สามว่ามีศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เท่าเทียมกับ EU การแก้ไขดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล โดยการเรียกร้องให้มีการใช้หลักการต่างตอบแทน (reciprocity) และความโปร่งใส (transparency) ในข้อตกลงทางการค้าของสหภาพยุโรปที่มีกับประเทศที่สาม

 

ทั้งนี้ กฎระเบียบใหม่ดังกล่าวจะมีผลตามกฎหมาย 7 วันหลังจากที่ประกาศใน EU OfficialJournal (ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557) อย่างไรก็ดี ได้กำหนดให้ประเทศที่สามที่ต้องการจะยื่นคำร้องตามมาตรา 7 ของกฎระเบียบ Regulation (EC) No 1235/2008 ตามกลไกเดิม ให้สามารถกระทำได"ไปจนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เป็นอย่างช้า

download PDF

Related Articles

อินเดียประกาศมาตรฐานอะฟลาท็อกซิน (Aflatoxin) ในผลหมาก (Areca nut or Betel nut)

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐานของอินเดีย (Food Safety and Standard Authority of India : FSSAI) ประกาศแก้ไขกฎหมายคว...

USFDA ย้ำการแสดงฉลาก Gluten –Free

USFDA ย้ำการแสดงฉลาก Gluten –Free เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอมเริกา (USFDA) ได้ ดำเนินการออกระเบียบก...