USA ออกกฎระเบียบใหม่ป้องกันโรควัวบา

USA ออกกฎระเบียบใหม่ป้องกันโรควัวบา

           รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาได้มีการประกาศ ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบการนำเข้าเนื้อ วัว ที่จะมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรควัวบ้า (Bovine Spongiform Encephalopathy : BSE) โดยมีการกำหนดเริ่มบังคับใช้ วันที่ 4 มีนาคม 2557

           ระเบียบใหม่ที่จะประกาศใช้นี้ จะใช้แนวทางที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากสำหรับการนำเข้าเนื้อวัวที่มีความเสี่ยงต่อโรควัวบ้า กฎใหม่มุ่งมั่นที่จะนำแนวทางที่สหรัฐอเมริกาสำหรับการนำเข้าในเรื่องการ BSE มากขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งจะ กำหนดเงื่อนไขการค้าบนฐานความเสี่ยงโดยธรรมชาติของโรควัวบ้า ที่จะถูกตรวจสอบโดยองค์การเพื่อ สุขภาพสัตว์ (OIE) ซึ่งกำหนดมาตรฐานระหว่าง ประเทศต่างๆสำหรับสุขภาพสัตว์

                 ในรายละเอียดของระเบียบใหม่ฉบับนี้ได้ลบข้อจำกัดการนำเข้าเนื้อกวาง ลามะและอัลฟาก้า (สายพันธุ0ตระกูลเดียวกันกับอูฐ โดยสามารถอ่านรายละเอียกของกฎระเบียบ ฉบับนี้เพิ่มเติมได้ที่

download PDF

Related Articles

อินโดเตรียมผ่อนปรน มาตรการนำเข้าสินค้าเกษตร

อินโดเตรียมผ่อนปรน มาตรการนำเข้าสินค้าเกษตร                     สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหา...

EU ออกกฎหมายเกี่ยวกับ อาหารสำหรับทารกอาหารสำหรับใช้ทางการแพทย์และอาหารควบคุมน้ำหนัก

EU ออกกฎหมายเกี่ยวกับ อาหารสำหรับทารกอาหารสำหรับใช้ทางการแพทย์และอาหารควบคุมน้ำหนัก              สำนักงานมาตร...