ทางออกสำหรับการส่งสินค้า ไปยัง UAE

            ทางออกสำหรับการส่งสินค้า ไปยัง UAE

                เมื่อเดือนมกราคม 2557 ที่ผ่านมา ทาง สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมือ ง ดูไบ ได้อ อ กหนัง สือ แ จ้ง เตือ น ผู้ประกอบการไทยที่จะส่งสินค้าไปยังประเทศ U.A.E. (United Arub Amirates) ต้องรับรอง เอกสารประกอบการส่งออก หรือ Health Certificate/Sanitary Certificate โดยมีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็น ต้นมา

           จากการที่สหภาพยุโรป : EU ได้อนุญาต ให้นำโปรตีนที่แปรรูปจากสัตว์รวมทั้งสัตว์ปีก และสุกร กลับมาใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร สัตว์น้ำได้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 ทำให้ ป ร ะ เ ท ศ ซ า อุดิอ า ร า เ บีย แ ล ะ ส ห รัฐ อาหรับเอมิเรตส์เกรงว่าอาหารเลี้ยง สัตว์เลี้ยง ที่อาจมีโปรตีนเนื้อสัตว์ หรือวัตถุเจือปนนั้น

            อาจจะมาจากส่วนของหมู ซึ่งผิดหลักศาสนาอิสลาม จึงได้กำหนดให้แก้ไขระเบียบการนำเข้าอาหารสัตว์น้ำ โดยการเพิ่มเติมข้อความและรับรองว่าสัตว์น้ำ ดังกล่าวนั้นเป็นสัตว์น้ำธรรมชาติ หรือหากเลี้ยงในฟาร์มมิได้ใช้อาหารที่มีส่วนผสมของโปรตีนสัตว์ หรือไม่มีส่วนผสมของ Pork Proteinโดยปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ถูกระงับการนำ เข้าจากประเทศไทย อาทิ ปลาสลิดเค็มปลาทูนึ่ง ปลาส้ม ปูดอง หอยดอง และปลาหมึกแห้ง ฯลฯ ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ผู้ประกอบการไทยควรทำการแก้ไข เพื่อให้สามารถส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังทางสถาบันอาหารจะติดตามข้อมูลดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบต่อไป

 

download PDF

Related Articles

เกาหลีใต้เตรียมใช้ระบบ “Positive List”

เกาหลีใต้ได้เตรียมใช้ระบบ Positive List MRL สำหรับสารกำจัดศัตรูพืชในอาหาร ที่กำหนดให้พบการตกค้างได้ในชนิดและปริมาณที่ระบุ นอกเหนือจากนั้นจะตรวจพบได้ไม...

EU ประกาศปลดใบเหลือง IUU ให้ไต้หวันอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2562 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Notice of information on the termination of the demarches with a third country notified on 1 Oc...