คำแนะนำจาก USFDA ก่อนปรับวิธีการส่งข้อมูล Low-Acid Canned Food

คำแนะนำจาก USFDA ก่อนปรับวิธีการส่งข้อมูล Low-Acid Canned Food

        เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้ ออกคำ แนะนำ สำ หรับภาคอุตสาหกรรมอาหาร กระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำ Low-acid canned food) เพื่อแจ้งเตือนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมสำหรับการปรับขั้นตอนการส่งข้อมูลไปยัง USFDA โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

  • ขั้นตอนการลงทะเบียนและขั้นตอนการยื่นข้อมูลที่จำเป็นอยู่ภายใต้ 21 CFR 108.25
  • สำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ไม่อยู่ภายใต้ทะเบียนรายชื่อและเป็นการลงทะเบียน แบบสมัครใจ การยื่นข้อมูลที่จำเป็นอยู่ภายใต้ 21 CFR 108.25 (c) และ 21 CFR 108.35 (c)

ทั้งนี้ปัจจุบันทาง FDA ยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาระบบรูปแบบอิเล็กทรอนิกส,สำหรับ การยื่นข้อมูลต่างๆของผู้ประกอบการ จึงกำหนดให้การใช้แบบฟอร์มยื่นขอต่อ FDA นั้นดำเนินตามคำแนะนำของ FDA ที่ประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 จนกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่ กล่าวมาข้างต้น

download PDF

Related Articles

AQSIQ เตรียมเพิ่มระดับเข้ม ในการตรวจลำไยสดนำเข้าจากไทย

AQSIQ เตรียมเพิ่มระดับเข้ม ในการตรวจลำไยสดนำเข้าจากไทย                          ...

สินค้าพืชผักไทยไป EU ยังมีปัญหา RASFF แจ้งพบสารตกค้าง

สินค้าพืชผักไทยไป EU ยังมีปัญหา RASFF แจ้งพบสารตกค้าง                 สิ...