คำแนะนำจาก USFDA ก่อนปรับวิธีการส่งข้อมูล Low-Acid Canned Food

คำแนะนำจาก USFDA ก่อนปรับวิธีการส่งข้อมูล Low-Acid Canned Food

        เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้ ออกคำ แนะนำ สำ หรับภาคอุตสาหกรรมอาหาร กระป๋องที่มีความเป็นกรดต่ำ Low-acid canned food) เพื่อแจ้งเตือนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมสำหรับการปรับขั้นตอนการส่งข้อมูลไปยัง USFDA โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

  • ขั้นตอนการลงทะเบียนและขั้นตอนการยื่นข้อมูลที่จำเป็นอยู่ภายใต้ 21 CFR 108.25
  • สำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ไม่อยู่ภายใต้ทะเบียนรายชื่อและเป็นการลงทะเบียน แบบสมัครใจ การยื่นข้อมูลที่จำเป็นอยู่ภายใต้ 21 CFR 108.25 (c) และ 21 CFR 108.35 (c)

ทั้งนี้ปัจจุบันทาง FDA ยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาระบบรูปแบบอิเล็กทรอนิกส,สำหรับ การยื่นข้อมูลต่างๆของผู้ประกอบการ จึงกำหนดให้การใช้แบบฟอร์มยื่นขอต่อ FDA นั้นดำเนินตามคำแนะนำของ FDA ที่ประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 จนกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่ กล่าวมาข้างต้น

download PDF

Related Articles

สหภาพยุโรปเตรียมบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยการทำประมงที่ผิดกฎหมายไม่รายงานและไร้การควบคุม

สหภาพยุโรปเตรียมบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยการทำประมงที่ผิดกฎหมายไม่รายงานและไร้การควบคุม           ...

จีนยกร่างกฎหมายบังคับติดฉลากแสดงแหล่งที่มาสินค้า

จีนยกร่างกฎหมายบังคับติดฉลากแสดงแหล่งที่มาสินค้า ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ประเทศจีนประสบปัฐหาความไม่ปลอดภัยจากสินค้าอาหารส่งออกมาโดยตลอด โดยเฉ...