USFDA เตรียมออกฉลาก Nutrition Facts ใหม่

USFDA เตรียมออกฉลาก Nutrition Facts ใหม่

                  สำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ US Food and Drug Administration (FDA) ประกาศข้อเสนอปรับการแสดงตารางคุณค่าทางโภชนาการ หรือ  Nutrition Facts บนฉลากอาหารด้วยรูปลักษณ์ใหม่ ซึ่งจะเชื่อมโยงปริมาณสารอาหารที่ได้รับกับโรคเรื้อรังที่อาจ เกิดจากการรับประทานอาหาร โดยฉลากใหม่นี้จะระบุปริมาณการบริโภค หรือ Serving size ที่เหมาะสมจริงๆ สำหรับทุกคน พร้อมทั้งเน้นปริมาณพลังงานที่ได้รับในหน่วยแคลอรี่ให้มากขึ้น เนื่องจากฉลากรูปแบบเดิมใช้มากว่าเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ ได้แก่

  • ระบุปริมาณน้ำ ตาลที่เ ติม ล ง ไ ป ใ น สิน ค้า “added sugars”
  • ระบุปริมาณการบริโภค จริงในปัจจุบัน “serving size”
  • แสดงเป็น 2 คอลัมน์ทั้ง “per serving” และ “per package” โดยปริมาณแคลอรี่และข้อมูลโภชนาการสำ หรับบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ต้องสามารถบ่งบอกถึงจำนวนครั้งที่จะบริโภคด้วยUSFDA เตรียมออก

 

download PDF

Related Articles

EU จะประกาศรายชื่อFood Improvement Agents ภายในต้นปี2554

EU จะประกาศรายชื่อFood Improvement Agents ภายในต้นปี2554                ...

EU กำหนดพิกัดศุลกากรของสินค้าเพิ่มเติม

เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบว่าด้วยเรื่องการกำหนดพิกัดศุลกากรของสินค้าจำนวน 5 รายการดังนี้