บังกลาเทศ เตรียมออกกฎหมาย การควบคุม การนำเข้าปลา

บังกลาเทศ เตรียมออกกฎหมาย การควบคุม การนำเข้าปลา

          กรมประมงบังกลาเทศ ร่างพระราชบัญญัติ กักกันปลา ปี 2014 (Fish Quarantine Act 2014) ระบุว่า ปลาที่จะนำเข้ามายังบังกลาเทศจะต้องมีใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานรับผิดชอบ (Competent Authority) ของประเทศต้นทาง มิเช่นนั้นเจ้าหน้าที่ของบังกลาเทศจะไม่อนุญาตให้นำเข้า เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคสัตว์น้ำที่อาจติดมากับปลาเนื่องจากในอดีตบังกลาเทศ ไม่มีการกักกัน ตรวจสอบปลาสดนำเข้าจึงเป็นสาเหตุของปัญหาการติดเชื้อในพื้นที่เพาะเลี้ยงของผู้ผลิตหลาย รายภายในบังกลาเทศ

            ร่างฉบับนี้จึงได้มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อการตรวจสอบปลาสด สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ปลาน้ำเข้า ณ ด่านกักกัน หากตรวจพบการติดเชื้อจะมีมาตรการควบคุม กักกันไม่ให้มีการนำเข้าสู่ประเทศ ซึ่งขณะนี้ทางกรมประมงบังกลาเทศ ได้มีการเปิดรับข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม และจะมีการประกาศบังคับใช้ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าปลาสด สัตว์นำและผลิตภัณฑ์ปลา ไปยังประเทศบังกลาเทศ ควรติดตามความเคลื่อนไหวของพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อเตรียมความพร้อมต่อไป

download PDF

Related Articles

EU เพิ่มเติมข้อกำหนด ด้านมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ ณ โรงเชือด

EU เพิ่มเติมข้อกำหนด ด้านมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ ณ โรงเชือด สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้รายงานว่า เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556...

อียู Adopted ระเบียบการแสดงข้อมูลอาหาร (Food InformationRegulation: FIR)

อียู Adopted ระเบียบการแสดงข้อมูลอาหาร (Food InformationRegulation: FIR)             &n...