บังกลาเทศ เตรียมออกกฎหมาย การควบคุม การนำเข้าปลา

บังกลาเทศ เตรียมออกกฎหมาย การควบคุม การนำเข้าปลา

          กรมประมงบังกลาเทศ ร่างพระราชบัญญัติ กักกันปลา ปี 2014 (Fish Quarantine Act 2014) ระบุว่า ปลาที่จะนำเข้ามายังบังกลาเทศจะต้องมีใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานรับผิดชอบ (Competent Authority) ของประเทศต้นทาง มิเช่นนั้นเจ้าหน้าที่ของบังกลาเทศจะไม่อนุญาตให้นำเข้า เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคสัตว์น้ำที่อาจติดมากับปลาเนื่องจากในอดีตบังกลาเทศ ไม่มีการกักกัน ตรวจสอบปลาสดนำเข้าจึงเป็นสาเหตุของปัญหาการติดเชื้อในพื้นที่เพาะเลี้ยงของผู้ผลิตหลาย รายภายในบังกลาเทศ

            ร่างฉบับนี้จึงได้มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อการตรวจสอบปลาสด สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ปลาน้ำเข้า ณ ด่านกักกัน หากตรวจพบการติดเชื้อจะมีมาตรการควบคุม กักกันไม่ให้มีการนำเข้าสู่ประเทศ ซึ่งขณะนี้ทางกรมประมงบังกลาเทศ ได้มีการเปิดรับข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม และจะมีการประกาศบังคับใช้ต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าปลาสด สัตว์นำและผลิตภัณฑ์ปลา ไปยังประเทศบังกลาเทศ ควรติดตามความเคลื่อนไหวของพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อเตรียมความพร้อมต่อไป

download PDF

Related Articles

EU จะประกาศรายชื่อFood Improvement Agents ภายในต้นปี2554

EU จะประกาศรายชื่อFood Improvement Agents ภายในต้นปี2554                ...

NHFPC ประกาศอนุญาตให้ใช้ 9-Decen-2-one เป็นวัตถุเจือปนอาหาร

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพและวางแผนครอบครัวแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (NHFPC) ประกาศอนุญาตให้ใช้ 9-Decen-2-one เป็นวัต...