EU ปรับปริมาณ ที่แนะนำ การปนเปื้อนสารAcrylamide

EU ปรับปริมาณ ที่แนะนำ การปนเปื้อนสารAcrylamide

               เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556  คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออก ประกาศ COMMISSION RECOMMENDATION on investigations into the levels of acrylamide in food (2013/647/EU) ลงวันที่ 8 พฤสจิกายน 2556 โดยเป็นการปรับปรุง ข้อแนะนำสำหรับการปนเปื้อนของสาร Acrylamide ในอาหารประเภทต่างๆ 

           สารAcrylamideเป็นสารที่ทำให้เกิดมะเร็งในสัตว์ และหากได้รับในปริมาณสูงสุด ยังก่อให้เกิดการทำลายเซลล์ ในระบบประสาทของสัตว์และมนุษย์ โดยในอดีตสาร Acrylamide จะเข้าสู่ร่างกายได้จากน้ำ ดื่ม และจากการสูบบุหรี่ แต่ปัจจุบันเป็นที่ทราบ กันดีว่าสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านจากการรับประทานอาหารบางชนิดเช่นกัน

             Acrylamide จะพบในอาหารพวกธัญพืช มันฝรั่ง อาหารที่มีแป้งสูงและกาแฟ ที่ใช้ความร้อนสูงกว่า  120 องศา หรือใช้เวลา ในการอบ ทอด ย่าง ปิ้งเป็นเวลานาน โดยความร้อนจะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างน้ำตาลรีดิวซ์ และกรดอะมิโน แอสพาราจีน จนก่อตัวเป็นสารอะคริลาไมด์ขึ้นในที่สุด ตามประกาศฉบับนี้ ได้มีการระบุปริมาณแนะ นำของการปนเปื้อนของสาร Acrylamide ตามอาหารแต่ละประเภท อาทิเช่น ปรับค่าการปนเปื้อนในอาหาร ประเภท ธัญพืชสำหรับเด็ก และอาหารทั่วไป ไว้ที่ 50 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม และ สำหรับกาแฟทดแทนบางประเภทถูกกำหนดไว้ที่ 4  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

download PDF

Related Articles

EU ให้ใช้ sucralose เป็นสารแต่งกลิ่นรสในหมากฝรั่ง

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2016/1776  of 6 October 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No ...

EU ปรับปริมาณ ที่แนะนำ การปนเปื้อนสารAcrylamide

EU ปรับปริมาณ ที่แนะนำ การปนเปื้อนสารAcrylamide                เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556  คณะกรรมา...