EU เพิ่มค่าการตกค้าง ของ Histamine และการสุ่มตรวจในน้ำปลา

EU เพิ่มค่าการตกค้าง ของ Histamine และการสุ่มตรวจในน้ำปลา

                 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา EU ได้ออกประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) No 1019/2013 of 23 October 2013 แก้ไขใน Annex I to Regulation (EC) No 2073/2005 เพื่อ ปรับค้าตกค้างของสาร Histamine ในน้ำปลา สรุปได้ดังนี้

  1. กำหนดปริมาณสารตกค้างของสาร Histamine ใน น้ำปลาเพิ่มเป็น 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (จากเดิมอนุญาตไว้ที่ระดับ 100 – 200 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฎิบัติให้ ถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานของ Codexและผลงานวิจัย ของหน่วยงานความปลอดภัยอาหารประจำสหภาพยุโรป
  2. กำหนดให้สุ่มตรวจ Histamine ในน้ำปลาเพียง 1 ตัวอย่าง (จากเดิมที่เคยกำหนดให้สุ่มตรวจ 9 ตัวอย่าง) แต่ถ้าหากพบว่ามีค่าตกค้างสูงกว่าที่กำหนดไว้ ก็จะถือว่า สินค้าทั้งหมด (whole batch มีการ ปนเปื่อนและไม่ถูกสุขอนามัย
  3. ปนเปื่อนและไม่ถูกสุขอนามัย วันภายหลังจากที่มีการประกาศลงใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2556)

download PDF

Related Articles

จีนเพิ่มการนำเข้าพืช GMO อีก 5 ชนิด

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทสาธารณรัฐประชาชนจีนแถลงอย่างเป็นทางการเรื่องการอนุญาตให้นำพืชดัดแปรพันธุกรรม (GMO) เข้าประเทศเพิ่ม ...

ฝรั่งเศสเตรียมออกมาตรการ ติดฉลากอาหารปลอด GMOs

ฝรั่งเศสเตรียมออกมาตรการ ติดฉลากอาหารปลอด GMOs                 &nbs...